Statuss:
Noslēdzies

Vizuālo elementu ansamblis


Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (Nr.1DP/1.3.1.7.0/09/IPIA/ NVA/001)

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

1.3. PRIORITĀTE „NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA UN VESELĪBA DARBĀ”

1.3.1. PASĀKUMS „NODARBINĀTĪBA”

1.3.1.7. apakšaktivitāte „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Visa Latvija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

01.04.2010.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

01.04.2010.-30.06.2014.

PROJEKTA MĒRĶIS

Izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un analizēt datus par darbaspēka resursu ieguldījumiem tautsaimniecības sektoru/nozaru griezumā, specifiskajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, iegūt ticamas prognozes par darba tirgus attīstību īstermiņā, lai plānotu bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos, nodrošinātu esošos un potenciālos darba devējus ar aktuālo informāciju un nākotnes prognozēm par darbaspēka kvalitatīvo un kvantitatīvo piedāvājumu, savlaicīgi sagatavotu pieprasījumu izglītības programmu piedāvājumam atbilstoši darba tirgus prasībām, veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, novērtētu Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, veiktu Latvijas reģionālos darba tirgus pētījumus, novērtētu bezdarba un sociālās atstumtības iemeslus, t.sk., veiktu bezdarbnieku kvantitatīvo analīzi un informētu sabiedrību par darba tirgus attīstības tendencēm, kā arī nodrošinātu nodarbinātības procesos iesaistītos politiku veidotājus un īstenotājus ar analītisko informāciju.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Lai sasniegtu Nodarbinātības valsts aģentūras izvirzīto mērķi – tika sniegta kvalitatīva projekta administrēšana, nodrošināta regulāra projekta publicitāte, kā arī tika veikta darba tirgus analīzes metodikas izstrāde un datu ieguve. NVA iepirkuma rezultātā izvēlētais pakalpojumu sniedzējs sagatavoja datu analīzi un pētījumus, kas sevī ietvēra darba devēju aptaujas, pētījumus par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, pētījumus par bezdarbnieku sociālās atstumtības iemesliem un pētījumu par darba tirgus elastību.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta „ Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” tiešo mērķu grupu veido esošie un potenciālie darba ņēmēji, izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, nodarbinātības politikas veidotāji un īstenotāji, sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un īstenotāji, un darba devēji.

FINANSĒJUMS

 • Projekta kopējās izmaksas EUR 880 133,78
 • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 880 133,78
 • Projekta attiecināmais ESF līdzfinansējums EUR 748 113,71
 • Projekta attiecināmais nacionālais līdzfinansējums EUR 132 020,07

PROJEKTA REZULTĀTI

Iznākuma rādītāji:

 • Sekmīgi īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts.
 • Veiksmīgi īstenota projekta publicitāte - ievietotas 6 publikācijas presē, ievietota informācijas NVA mājas, kā arī projekta īstenošanas laikā uzstādīta informatīvā plāksne projekta īstenošanas vietā.
 • Izstrādāta 1 bezdarba situācijas analīzes un prognozēšanas īstermiņa metodika.
 • Iegūti 24 datu apkopojumi pētījumu izstrādei.
 • Veiktas 14 darba devēju aptaujas.
 • Sagatavoti 5 pētījumi par pakalpojumu efektivitāti, kvalitāti, t.sk. sabiedrības informētību un apmierinātību.
 • Sagatavoti 3 pētījumi par bezdarbnieku sociālās atstumtības iemesliem.
 • Sagatavots 1 pētījums par darba tirgus elastību.
          

PIELIKUMI

Publikācijas
Pētījumi
Darba tirgus īstermiņa prognoze
Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodika