Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

 

 

 

 

 

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

  Pamatnosacījumi:

  • Sociālās un profesionālās pamatprasmes (transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
  • Lai iesaistītos transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizsaka vēlme dalībai apmācībā.
  • Bezdarbnieks un darba meklētājs viena gada laikā var iesaistīties ne vairāk kā trīs neformālās, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē (valsts valodas apguvei dažādos valsts valodas prasmes līmeņos bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīt ne vairāk kā trīs reizes gada laikā).
  • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības programmu apguvē bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīties atkārtoti, ja bezdarbnieks vai darba meklētājs pēc iepriekšējās šo izglītības programmu apguves ir saņēmis transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadītāja apliecību.
  • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
  • Saņemot apmācību kuponu, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizvēlas:
  • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībā pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas izglītības iestādē, bezdarbnieks un darba meklētājs saņem apmācības karti par apmācības pabeigšanu un iegūst tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenus kompetentajā iestādē.
  Svarīgi!

  Ja bezdarbnieks 90 dienu laikā pēc apmācības pabeigšanas bez attaisnojošiem iemesliem nekārto kvalifikācijas eksāmenus kompetentajā iestādē, bezdarbniekam ir pienākums atmaksāt NVA visu Apmācības laikā saņemto stipendiju!

  • Izglītības iestāde nav tiesīga noteikt bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību Apmācībā vai jebkādas citas finansiāla rakstura saistības.
  • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
  • Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam:
   • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 10 euro dienā);​
   • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.
  1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas (izņemot Rīgu), izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  2. norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad bezdarbniekam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
  3. finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darbdienu laikā no apmācību uzsākšanas dienas.
  • 10 darba dienu laikā pēc apmācību uzsākšanas iesniedz Iesniegumu, kuram pievienots Apliecinājums.

  Ja mainās apmācību adrese, informāciju par apmācību vietu iesniedz atkārtoti (10 darba dienu laikā no iestājušām izmaiņām) un ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā jauno attālumu no deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vietai.

   Iesniegumus iesniedz NVA šādos veidos:

  • klātienē;
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-adresē vai e-pastā pasts@nva.gov.lv);
  • izmantojot pasta pakalpojumus.

  NVA triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.

  NVA vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē bezdarbnieku par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā īres izdevumu kompensēšanai, Filiāle vienlaicīgi nosūta bezdarbniekam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

  Detalizētāka informācija par Atbalsta pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” skatīt šeit: