Atbalsta pakalpojumi darba devējiem, pieņemot darbā NVA klientus ar invaliditāti:

 1. Ergoterapeita konsultācija un vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām līdz 1000 euro vienas darba vietas pielāgošanai NVA klientam ar invaliditāti;
 2. Dotāciju piešķir 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu līdz diviem mēnešiem vai līdz trim mēnešiem, ja noteikta I vai II invaliditātes grupa, vai līdz sešiem mēnešiem, ja invaliditātes funkcionālais veids ir garīga rakstura traucējumi.

Darba vadītāja dotāciju nodrošina:

 • vienu mēnesi, ja NVA klientam ar invaliditāti ir vismaz trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā vai izglītība attiecīgajā profesijā vai darba līgums slēgts par mazkvalificētu darbu veikšanu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
 • divus mēnešus, ja NVA klientam ar invaliditāti ir mazāk nekā trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā un nav izglītības attiecīgajā profesijā;
 • trīs mēnešus, ja NVA klientam noteikta I vai II invaliditātes grupa;
 • vai līdz sešiem mēnešiem, ja NVA klienta invaliditātes funkcionālais veids ir garīga rakstura traucējumi.

 Finanšu atbalstam var pieteikties:

 • komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • pašnodarbinātas personas;
 • biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Kā pieteikties finanšu atbalstam?

 • Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar NVA klientu ar invaliditāti, aizpildīt pieteikuma formu un iesniegt to tuvākajā NVA filiālē vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • NVA filiāle izskata darba devēju pieteikumu un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu, par to informējot darba devēju. Ja lēmums ir pozitīvs, NVA aicina darba devēju slēgt līgumu par finanšu atbalsta piešķiršanu;
 • Darba devējs atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām.
Svarīgi zināt

Pasākuma īstenošanas laikā NVA klientam ar invaliditāti NVA vajadzības gadījumā organizēs surdotulka vai atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu. Vairāk lasiet šeit.