Aicinām darba devējus ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus!

Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:

Sadarbība:

 1. NVA organizē bezdarbnieku apmācību, ja darba devējs NVA iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai;
 2. NVA slēdz ar darba devēju atbilstošu līgumu:
 3. Darba devējs uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz trīs mēnešus.
 4. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējs atmaksā NVA finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācību izmaksu segšanai.

Darba devēja ieguvumi:

 1. Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus.
 2. Darba devējs sadarbībā ar NVA patstāvīgi vai no NVA piedāvājuma izvēlas izglītības iestādi, kas veiks apmācību.
 3. Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu.
 4. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā.
 5. NVA sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas.
 6. Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus darbiniekus.
 1. solis
  • Jāatrod piemērota izglītības iestāde sadarbībai programmas izstrādei. Programmu izstrādā izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju:
 2. solis
 3. solis
 4. solis
  • Uzsākot programmas īstenošanu, izglītības iestāde piesaka programmu akreditācijai:
   • Izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
   • Papildus informācija: 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.”

Konsultācijas saistībā ar profesionālās izglītības programmu izstrādi var saņemt Valsts izglītības satura centrā vai Izglītības kvalitātes dienestā pie attiecīgajiem speciālistiem.