Novada mājas lapa:

www.bauska.lv

 

Informācija par novadu

Bauskas novads ir pašvaldība Zemgales centrālajā daļā, tajā iekļautas deviņas pašvaldības – Bauskas pilsēta un Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Īslīces pagasts, Gailīšu pagasts, Mežotnes pagasts, Vecsaules pagasts. Novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta, kas atrodas 68 km attālumā no Rīgas, 62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas-Lietuvas robežas. Bauskas novadu šķērso Via Baltica – valsts galvenais autoceļš A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) – starptautiskās automaģistrāles E 67 (Helsinki – Tallina – Rīga – Paņeveža – Kauņa – Varšava – Pjotrkuva – Tribunaļska – Vroclava – Klodzko – Belovesa – Nāhoda – Hradeckrālove – Prāga) posms. 

 

Iedzīvotāju skaits: 23 06114 426
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 14 426 (2018, CSP)

 

 

Nodarbinātība un darba iespējas

 

Ar Bauskas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2018. gada 1. ceturksnī NVA Bauskas filiālē tika reģistrētas 166 brīvas darba vietas. No tām vairums – 80 – vienkāršajās profesijās; kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 36; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 31; vecākie speciālisti – 25; speciālisti – 20; kvalificēti strādnieki un amatnieki – 15; kalpotāji – 11; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri -7; vadītāji – 6 vakances. Papildus informācija pieejama ŠEIT.

 

 

Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir tirdzniecība (19,6 % no visiem darba ņēmējiem), lauksaimniecība (18,2 %), izglītība (17 %) un apstrādes rūpniecība (9,5 %). Bauskas novada nozīmīgākā nozare ir lauksaimniecība, bet viens no nozīmīgākajiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas virzieniem ir augkopība: graudkopība, kartupeļi, dārzeņkopība.

 

Vidējā darba samaksa:


Vidējā bruto darba alga Bauskas novadā (2018.gada 1.ceturksni):

  • EUR 819 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 789 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 790 (Vispārējās valdības sektorā);
  • EUR 878 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide 

 

Novadā attīstīta lauksaimniecības produktu pārstrāde, pārtikas ražošana. Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi. 80,4% novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme un 13% meži. Novadā atrodas smilts–grants, dolomīta, māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu atradne.

 

Lielākie uzņēmumi Bauskas novadā: SIA "LRS MŪSA", SIA "KORN", SIA „KVĒLE”, SIA "PS LĪDUMS", SIA "BAUSKAS ALUS", SIA "VIDES SERVISS", SIA „BĒRZKALNI”, SIA „JUVI”, SIA „KRONIS”, SIA „TIPO PRINT”, SIA “LIELZELTIŅI”, SIA „AIPS” u.c.

 

Lielākās zemnieku saimniecības: SIA „LĪDUMS”, SIA „UZVARA-LAUKS”, SIA „LIELMEŽOTNE”, Z/S "ERIŅI", SIA „MĀLNIEKI”, SIA „CERAUKSTĪTE”, Z/S "PRIEŽMALES", Z/S „MEŽMĀRTIŅI” u.c.

Novadā tiek rekonstruēta vai no jauna izbūvēta pašvaldības ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūra, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību novadā.

 

Būtiska loma novada ekonomikā ir tūrismam. Bauskas novadā kopā tūrisma apritē ir iesaistīti vairāk kā 80 dažādi tūrisma pakalpojumu sniedzēji, novadā darbojas 5 muzeji.

 

Bauskas novada pašvaldība aicina uzņēmīgus novada iedzīvotājus, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, vai arī meklē atbalstu nesen dibināta uzņēmuma attīstībai, izmantot projekta „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā" ietvaros izveidotā Biznesa dārza piedāvātās iespējas.

 

Sadzīves apstākļi

 

Bauskas novadā darbojas:

  • 14 vispārējās izglītības iestādes (Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2. vidusskola, Īslīces vidusskola, Uzvaras vidusskola, Mežotnes internātvidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Codes pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Mežotnes pamatskola, Griķu pamatskola, Ozolaines pamatskola, Vecsaules pamatskola, Bauskas sākumskola, Pamūšas speciālā internātskola);
  • 2 pirmsskolas iestādes („Pasaulīte” un „Zīlīte”);

  • 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Bērnu un jaunatnes sporta skola, Bauskas Mākslas skola, Bauskas Mūzikas skola);
  • interešu izglītības iestāde – Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.

Bauskas novadā pieejami divdesmit četri publiskie interneta pieejas punkti, 19 bibliotēkas.

 

Daudzveidīgie Bauskas novada kultūras pasākumi visa gada garumā pieejami gan šeit dzīvojošajiem, gan ikvienam, kurš piestāj vietā, kur satiekas – upes, cilvēki, tautiskais ar nepierasto, senatnīgais ar laikmetīgo.

 

Pieejami sociālie pakalpojumi - palīdzība un atbalsts personām un ģimenēm sociālo problēmu risināšanā, personas resursu attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personas attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem.

 

Bauskas novadā ir pieejama gan primārā, gan sekundārā veselības aprūpe. Sociālās palīdzības sniegšanu Bauskas no vadā nosaka Domes saistošie noteikumi, kas garantē, ka ikviens novada iedzīvotājs vajadzības gadījumā saņem nepieciešamo palīdzību pēc vienotiem principiem.

 

Novada mājas lapā bauska.lv var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem, t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem un cita informācija. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Tāpat novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.