Valmieras filiāle

Smiltenes novads

Smiltenes novada mājas lapa:

www.smiltene.lv

Informācija par novadu

Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas laikā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Smiltenes novads.
Novads ir viens no ekonomiski aktīvākajiem un straujāk augošajiem novadiem Latvijā. Pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtējuma Smiltenes novads starp 110 Latvijas novadiem atrodas 28.vietā, ko uzskata par labvēlīgu faktoru biznesa attīstībai.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Smiltenes pilsēta,
 • Bilskas pagasts,
 • Blomes pagasts,
 • Brantu pagasts,
 • Grundzāles pagasts,
 • Launkalnes pagasts,
 • Palsmanes pagasts,
 • Smiltenes pagasts,
 • Variņu pagasts.

Novada administratīvais centrs ir Smiltenes pilsēta.

Smiltenes novada teritorijas kopēja platība 946,1 km2. Iedzīvotāju skaits 12 tūkstoši, 41% no novada iedzīvotājiem dzīvo Smiltenes pilsētā.

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas - 132 km, Valmieras- 33 km, Cēsīm – 44 km, attālums no Igaunijas robežas - 40 km.
Robežojas ar Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas, Beverīnas, Vecpiebalgas un Priekuļu novadiem.

Smiltenes novadu šķērso galvenās nozīmes autoceļš jeb šoseja (A2) Rīga-Veclaicene-Pleskava (Krievija).

Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija upes un ūdenstilpes Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri.

Darba iespējas novados

Nodarbinātība un darba iespējas

 • ar Smiltenes novada teritoriālajā struktūrvienībā (pilsētā/novadā) reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā;
 • dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide Smiltenes novadā 

Vislielāko daļu no novada teritorijas 49,4% aizņem meža zemes. Ar šādu zemi bagātākie ir Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasti.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 38,6% no novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos.

Novadā darbojas vairāk kā 1040 ekonomiski aktīvi uzņēmumi un katru gadu tiek reģistrēti vismaz 30 jauni uzņēmumi.
 

Galvenās nozares, kurās darbojas lielākie novada uzņēmumi:

 • Kokapstrāde, mēbeļu ražošana;
 • Ceļu būve;
 • Tirdzniecība;
 • Mežizstrāde;
 • Lauksaimniecība;
 • Apstrādes rūpniecība;
 • Būvniecība;
 • Pārtikas ražošana;
 • Pakalpojumu sniegšana.

Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada iedzīvotājiem ir mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas lopkopība, cūkkopība, zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana). Atsevišķas lauku saimniecības pievērsušās kazkopībai, biškopībai, putnkopībai, zivkopībai u.c.
Smiltene ir Latvijas ceļinieku galvaspilsēta, jo šeit atrodas vairāk nekā pieci ceļu būves uzņēmumi. Pilsētā novada iedzīvotāji vairāk nodarbināti ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā.

Uzņēmumi Smiltenes novadā ar vislielāko gada apgrozījumu: SIA "FIRMA MADARA 89", AS "STORA ENSO LATVIJA", SIA "8 CBR", SIA "Graanul Pellets", SIA "GRAANUL INVEST", SIA "VUDLANDE", AS "SMILTENES PIENS", SIA "SMILTENE IMPEX", AS "PATA Strenči", SIA "LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA.

Statistiskā informācija par novadu:

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Novadā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sociālās palīdzības nodrošināšanai, kā arī izglītībai un brīvā laika pavadīšanai. Šeit pieejama visu līmeņu izglītība – sākot no pirmsskolas izglītības un beidzot ar augstāko. Darbojas arī mākslas, mūzikas un sporta skola, bērnu un jaunieši interešu izglītības centrs, jauniešu dome.

Izglītības pieejamība

Pirmsskolas, pamatskolas, vispārējo vidējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes, interešu izglītību, augstāko un mūžizglītību nodrošina 16 izglītības iestādes.

Vispārējā izglītība
Pirmsskolas izglītība

 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”
 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Skolas

 • Launkalnes sākumskola
 • Bilskas pamatskola
 • Blomes pamatskola
 • Grundzāles pamatskola
 • Palsmanes pamatskola
 • Variņu pamatskola
 • Palsmanes internātpamatskola

Vispārējā vidējā izglītība

 • Smiltenes vidusskola

Profesionālā izglītība

 • Smiltenes tehnikums

Profesionālās ievirzes izglītība

 • Smiltenes Mākslas skola
 • Smiltenes Mūzikas skola
 • Smiltenes Bērnu un Jauniešu sporta skola

Augstākā izglītība

 • Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) Smiltenes filiāle

Interešu izglītība

 • Smiltenes Bērnu un jauniešu izglītības centrs

Veselības aprūpes pieejamība

 • Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, SIA – steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, ambulatorā nodaļa (poliklīnika) ar pieejamiem valsts medicīnas pakalpojumiem, ģimenes ārstu, speciālistu privātprakses. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa (Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64772534, 64773355, 26468349).
 • BILSKAS FELDŠERU PUNKTS, Smiltenes novada dome ("Pašvaldības māja", Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV- 4706, tālr. 64707475).
 • BLOMES PAGASTA FELDŠERU - VECMĀŠU PUNKTS, Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde (Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4707, tālr. 64772212).
 • LAUNKALNES PAGASTA FELDŠERPUNKTS, Smiltenes novada dome (Ezera iela 8-4, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4718, tālr.64720162).
 • VARIŅU PAGASTA FELDŠERPUNKTS, Smiltenes novada dome (Oktobra iela 3a, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV 4726, tālr. 64728380).
 • GRUNDZĀLES AMBULANCE, Smiltenes novada dome (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, tālr.64728510);
 • Ārsta prakses vieta Grundzālē: Freiberga Elvīra - ģimenes ārsta prakse (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV4713, tālr. 64728510; 64728464).

Datu avots: Novada tīmekļa vietne www.smiltene.lv, www.lursoft.lv, www.vmnvd.gov.lv

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.smiltene.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.