Smiltenes novada mājas lapa: https://smiltenesnovads.lv

Smiltenes novada karte

Smiltenes novada raksturojums

Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, kad pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas apvienojās Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts,  Blomes pagasts,  Brantu pagasts,  Drustu pagasts,  Gaujienas pagasts,  Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.

Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 1800,55 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,8 km2, t.i., 12,32% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir Apes pilsētai – 2,45 km2, kas ir 0,14% no novada teritorijas.

Blīvums – 11 iedz./km2

Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta

Iedzīvotāju skaits ~19,4 tūkstoši

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas līdz Smiltenes novada administratīvajam centram– 132 km.

Robežojas ar Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes novadiem un Igaunijas republikas – Valgas un Veru apriņķiem.

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga-Veclaicene–Sanktpēterburga (Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene, Smiltene–Strenči, Ape-Alūksne, Valka-Vireši, kas sekmē Smiltenes novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Smiltenes novada nozīmīgākās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. Novada pagastu teritorijās ir vienmērīgi izvietotas  arī derīgo izrakteņu atradnes. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto produkciju. Novads ir bagāts ar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. Tajā esošās upes, ezeri, slīpās nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas attīstīšanai. Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, var izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Smiltenes novads ir vieta, kur dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, mācīties, aktīvi atpūsties, kopt kultūras tradīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību. Novadā ir pieejamas visu līmeņu izglītības iespējas, ir aktīva kultūras dzīve. Novads ir bagāts ar dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kas dod iespēju sekmīgai tūrisma attīstībai. Reljefs, meži, parki, dabas takas un apskates objekti, dod iespēju aktīvi atpūsties un sportot. Smiltenes novadam ir atpazīstamas tradīcijas riteņbraukšanā, autosportā, futbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, notiek vietēja un starptautiska mēroga sacensības.

Smiltenes novads ir viens no ekonomiski aktīvākajiem un straujāk augošajiem novadiem Latvijā, kā galvenos iemeslus var minēt uzņēmējdarbības attīstību un intensīvo Eiropas Savienības fondu apguvi.

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Smiltenes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā   

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē  https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika#nva-registretas-brivas-darbvietas

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Galvenās nozares, kurās darbojas lielākie novada uzņēmumi:

 • Kokapstrāde, mēbeļu ražošana;
 • Ceļu būve;
 • Tirdzniecība;
 • Mežizstrāde;
 • Lauksaimniecība;
 • Apstrādes rūpniecība;
 • Būvniecība;
 • Pārtikas ražošana;
 • Pakalpojumu sniegšana.

Lielākie uzņēmumi Smiltenes novadā:

 • Kokapstrādē:
  • AS "STORA ENSO LATVIJA";
  • SIA "Graanul Pellets";
  • SIA "GRAANUL INVEST";
  • SIA "VUDLANDE";
  • SIA "SMILTENE IMPEX"
 • Mežistrādē:
  • AS "PATA Strenči";
  • SIA “MEŽVALDE AD”;
  • SIA “AL MEŽS”
 • Ceļu būve:
  • SIA "8 CBR";
  • SIA “Ķikuti 99”;
  • SIA “CEĻINIEKS 2010”;
  • SIA “SMILTENES CEĻINIEKS”
 • Lauksaimniecība:
  • SIA “PALSA”;
  • ZS “KALĒJIŅI 1”;
  • SIA “ROŽKALNI”
 • Apstrādes rūpniecība:
  • AS "SMILTENES PIENS";
  • SIA “TROLL SMILTENE”;
  • SIA “SMILTENES KOKS;
  • SIA “Metāldekors”
 • Pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecība:
  •  SIA “Madara 89”

Statistiskā informācija par novadu

Bezdarbnieku deklarētā dzīves vieta (novads)

(dati uz 31.03.2023.)

Reģistrēto bezdarbnieku skaits (dati uz 31.03.2023.)

No tiem

Sievietes

Personas ar invaliditāti

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

Ilgstošie bezdarbnieki

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 

Iedzīvotāju skaits kopā (CSP dati uz 2022.)

 

Darbaspējas vecumā (CSP dati uz 2022.)

Bezdarba līmenis % (no iedzīvotājiem darbspējas vecumā)

Smiltenes novads

416

227

53

34

41

7

50

20653

11330

3,7

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Novadā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sociālās palīdzības nodrošināšanai, kā arī izglītībai un brīvā laika pavadīšanai. Šeit pieejama visu līmeņu izglītība – sākot no pirmsskolas izglītības un beidzot ar augstāko. Darbojas arī mākslas, mūzikas un sporta skola, bērnu un jaunieši interešu izglītības centrs, jauniešu dome.

Izglītības pieejamība

 • Pirmsskolas izglītības iestādes:
  • Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”;
  • Bilskas pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Blomes pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma – 01011111;
  • Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Grundzāles pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Launkalnes sākumskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
  • Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde;
  • Raunas pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”;
  • Smiltenes vidusskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Smiltenes novada speciālā pamatskola - Pirmsskolas izglītības:
   • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(0101 56 11)
   • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (0101 58 11)
   • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (0101 59 11);
  • Trapenes sākumskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111;
  • Variņu pamatskola - Pirmsskolas izglītības programma – 1011111.

 

 • Vispārējās pamata izglītības iestādes:
  • Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola;
  • Bilskas pamatskola;
  • Blomes pamatskola;
  • Gaujienas pamatskola;
  • Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola;
  • Grundzāles pamatskola;
  • Launkalnes sākumskola;
  • Palsmanes pamatskola;
  • Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienība;
  • Raunas pamatskola
  • Smiltenes vidusskola - Vispārējās pamattizglītības programma – 21011111;
  • Smiltenes novada speciālā pamatskola: pamatizglītības:
   • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(2101 58 11)
   • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (2101 59 11)
   • Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:
   • Ēdināšanas pakalpojumi (22 811 021), kvalifikācija „Virtuves darbinieks”
   • Būvdarbi (22 582 011), kvalifikācija „Būvstrādnieks”.
  • Trapenes sākumskola;
  • Variņu pamatskola.
  • Vispārējās vidējās izglītības iestāde:
   • Smiltenes vidusskola.
  • Profesionālā izglītība:
   • Smiltenes tehnikums.
  • Interešu izglītība:
   • Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs.
  • Profesionālās ievirzes izglītība:
   • Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola;
   • Smiltenes Mākslas skola;
   • Smiltenes Mūzikas skola;
   • Gaujienas mūzikas un mākslas skola.

  Veselības aprūpes pieejamība

  • Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, SIA - Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
  • Ģimenes ārstu un speciālistu prakses

  Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji Smiltenes novadā:

  Ārstniecības iestādes nosaukums


  Ārstniecība iestādes adrese 


  Tālruņa Nr. 

  Dr.Dita Pīlāte, ģimenes ārsta prakse

  Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  20212202

  Kļaviņa Maija, ģimenes ārsta prakse

  Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  22014805

  Lūkina Zane, ģimenes ārsta prakse

  Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  26622458

  M.Bindres doktorāts, SIA

  Raiņa iela 12, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  64772321

  Ziemele Līga, ģimenes ārsta prakse

  Raiņa iela 12, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

  26442066

  Zušmane Evita, ģimenes ārsta prakse

  Baznīcas laukums 6, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  64720098

  Nodieva Anda,
  ārsta prakse pneimonoloģijā

  Dārza iela 13, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  24406181

  Sanita Jansone, ģimenes ārstu prakse Raunā

   

  Dīķa iela 6, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131. Katra mēneša otrajā ceturtdienā pieņemšana Veselavas feldšeru punktā

  64177242

  Līga Purmale, ģimenes ārstu prakse Raunā

  Dīķa iela 6, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pieņemšanas Veselavas feldšeru punktā

  64177599

  Zaiga Zariņa, ģimenes ārstu prakse

  Rauna, Cēsu iela 8

  29482572

  Jurijs Celenbergs, ģimenes ārsta prakse

  “Rubeņi”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

  64323539

  Zita Uzkliņģe, ģimenes ārsta prakse

  Aptiekas iela 1-9, Ape, Smiltenes novads

  64355106, 29103655

  Feldšerpunkti:

  Ārstniecības iestādes nosaukums

  Ārstniecība iestādes adrese 

  Tālruņa Nr. 

  BILSKAS FELDŠERU PUNKTS, Smiltenes novada pašvaldība

  “Pašvaldības māja”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706

  64707475

  BLOMES PAGASTA FELDŠERU – VECMĀŠU PUNKTS, Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde

  Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4707

  64772212

  GRUNDZĀLES AMBULANCE, Smiltenes novada pašvaldība

  Tilta iela 5,  Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV 4713

  64728510

  VARIŅU PAGASTA FELDŠERPUNKTS, Smiltenes novada pašvaldība

  Oktobra iela 3A, Variņi
  Variņu pag., Smiltenes nov., LV-4726

  64728380

  VIREŠU FELDŠERU PUNKTS

  “Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, LV4355

  26584741

  Zobārstniecība:


  Ārstniecības iestādes nosaukums


  Ārstniecība iestādes adrese 


  Tālruņa Nr. 

  “Agnese 1”,SIA

  Dakteru 22, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729

  29259154

  “Caune Sarmīte”, ārsta prakse zobārstniecībā

  Baznīcas laukums 11A, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729

  29293154

  “Elexdent”, SIA

  Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

  29616143

  “Klints I”, SIA

  Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729

  29159050

  “RUGITA”, SIA

  Pils 4-5, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729

  64772974

  Novada aktualitātes

  • Novada tīmekļa vietnē https://smiltenesnovads.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.
  • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centri (VPVKAC)

  Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, gan noteiktus valsts pakalpojumus.

  Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var:

  • Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
  • Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju;
  • Saņemt informāciju un palīdzību  – datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.
  • Pakalpojumu centrā klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

  Smiltenes novadā šobrīd darbojas 9 VPVKAC:

  Smiltenes novada Apes pilsētas VPVKAC

  Stacijas iela 2, Apes pilsēta, Smiltenes nov., LV-4337

  ape@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954806

  Smiltenes novada Drustu pagasta VPVKAC

  Palsas iela 20, Drusti, Drustu pag., Smiltenes nov., LV-4132

  drusti@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954919

  Smiltenes novada Gaujienas pagasta VPVKAC

  "Pilskalni", Gaujiena, Gaujienas pag., Smiltenes nov., LV-4339

  gaujiena@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954920

  Smiltenes novada Grundzāles pagasta VPVKAC

  Grundzāle Tilta iela 5, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

  grundzale@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954945

  Smiltenes novada Palsmanes pagasta VPVKAC

  Palsmane Pagasta nams, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

  palsmane@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954946

  Smiltenes novada Raunas pagasta VPVKAC

  Novadu nozīmes attīstības centrs

  Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131

  rauna@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954836

  Smiltenes novada Smiltenes pilsētas VPVKAC

  Reģionālās nozīmes attīstības centrs

  Dārza iela 3, Smiltenes pilsēta, Smiltenes nov., LV-4729

  smiltene@pakalpojumucentri.lv

  +371 66954850

  Smiltenes novada Trapenes pagasta VPVKAC

  Trapene Pagastnams, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

  trapene@pakalpojumucentri.lv 

  +371 66954944