Novada tīmekļa vietne:   

www.ropazi.lv

Realizējot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto, ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots Ropažu novads, kurā ietilpst Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta, ar novada administratīvo centru Ulbrokā. Ropažu novads atrodas pie Rīgas un kopā ar Rīgu un blakus esošām pašvaldībām – Salaspils, Ogres, Siguldas un Ādažu novadiem iekļaujas Rīgas metropoles areālā. Ciemu paplašināšanās dinamika ir augoša, kas attiecīgi palielina mājokļu skaitu, kā arī deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā. Kopējais deklarēto iedzīvotāju skaits novadā uz 2022.gada 31.decembri bija 36801 iedzīvotājs, no kuriem savu dzīvesvietu deklarējuši:

  • Stopiņu pagastā 14475 iedzīvotāji;
  • Garkalnes pagastā 11104 iedzīvotāji;
  • Ropažu pagastā 7555 iedzīvotāji;
  • Vangažu pilsētā 3667 iedzīvotāji.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta

Bezdarbnieku skaits

Sievietes

Personas ar invaliditāti

Jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem

Ilgstošie bezdarbnieki

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

Ropažu novads

697

353

52

32

34

4

73

36801

 

24657

3,2

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Ar Ropažu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2023. gada I. ceturksnī NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 494 brīvās darba vietas. No tām vairums darbības jomās: Būvniecība / Nekustamais īpašums - 136, Izglītība / Zinātne – 48, Pakalpojumi – 28, Ražošana – 37, Tirdzniecība / Mārketings – 35, Transports / Loģistika – 48, Valsts pārvalde – 16, Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe – 31, u.c.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 2022.gadā izstrādāta un apstiprināta “Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022-2038”, kas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Turpina pieaugt Ropažu novadā reģistrēto komersantu skaits. Vissatīstītākās nozares novadā ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kurās ir visvairāk nodarbināto. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2022.gadā Ropažu novadā ir 2564. No tiem septiņi uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk. Stopiņu pagastā darbojas četri uzņēmumi ar lielākajiem apgrozījumiem Latvijā – SIA “DEPO DIY”, SIA “Tamro”, SIA “Amber Distribution Latvia” un SIA “Paul Mason Properties”. Lielākās ražotnes atrodas Sauriešos, kur darbojas SIA “Knauf” ģipša būvmateriālu rūpnīca, un Rumbulā, kur darbojas atkritumu poligons “Getliņi EKO”, SIA “Sakret”, SIA “Latvijas tilti”. Lielākās ražotnes Vangažos ir SIA “Gaujas koks” un SIA “Izoterms” ražotne, Zaķumuižā – SIA “Linde Gas” u.c. Novadā ir attīstīti tirdzniecības un ikdienas pakalpojumu (IKEA, “Sāga”, SKY u.c.), loģistikas pakalpojumu objekti un noliktavas. Komercpakalpojumu sektors (veikali, degvielas un gāzes uzpildes staciju tīkls, bankomāti, pakomāti, aptiekas un citi pakalpojumu objekti) ir attīstīts pamatā desmit apdzīvotajās vietās: Baltezers, Berģi (Rīgas teritorijā, pie pagasta pārvaldes), Dreiliņi, Garkalne, Langstiņi, Līči, Ropaži, Saurieši, Ulbroka, Upesciems, Upeslejas, Vangaži un Zaķumuiža.

Vidējā bruto darba alga Ropažu novadā 2023. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1122 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 1195 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1291 (Privātā sektora komersanti).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Turpinās novada inženiertehniskās infrastruktūras attīstība - Caur Ropažu novadu vēsturiski ir izbūvēti maģistrālie inženiertīkli – augstsprieguma elektropārvades līnijas un maģistrālie gāzesvadi. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir izbūvētas 23 apdzīvotajās vietās. Centralizētā siltumapgāde ir pieejama 12 apdzīvotajās vietās. Apkurei izmanto dabas gāzi, biogāzi (SIA Geltiņi Eko), šķeldu un koksni. Atkritumu apsaimniekošanā ir uzsākta atkritumu šķirošana – novadā ir pieci šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi Garkalnē, Vangažos, Zaķumuižā, Rumbulā “Getliņi EKO" un Rumbulā Getliņu ielā 5 un vairāk nekā 25 šķiroto atkritumu punkti.

Ropažu novadā ir piecas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, četrās vispārējās izglītības iestādēs darbojas pirmsskolas izglītības grupas un novadā darbojas astoņas privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Pirmsskolas izglītība kopumā pieejama piecpadsmit novada apdzīvotajās vietās. Novadā izglītību var iegūt vienā sākumskolā, četrās pamatskolās un trīs vidusskolās. Profesionālās ievirzes izglītību var iegūt trīs mūzikas un mākslas skolās un divās pamatskolās. Kvalitatīva izglītība ir pašvaldības viena no prioritātēm, un tas ir redzams arī 2023.gada budžetā.  

Novadā ir sešas bibliotēkas - Ulbrokā, Garkalnē, Upesciemā, Vangažos, Sauriešos un Ropažos ar filiālbibliotēku Zaķumuižā un četriem grāmatu izsniegšanas punktiem multifunkcionālajos centros. Novadā aktīvu kultūras dzīvi nodrošina četri kultūras centri – Ulbrokā, Berģos, Vangažos un Ropažos ar filiāli Zaķumuižā. Ropažu novada kultūras centros darbojas 39 mākslinieciskie kolektīvi. Pašvaldībā darbojas četras sporta iestādes, kuras apsaimnieko pašvaldības sporta infrastruktūru un organizē sporta dzīvi pagastos un Vangažu pilsētā.

Veselības aprūpi nodrošina pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance”, veselības centrs ”Baltezers”, kā arī 15 ģimenes ārstu un sešas zobārstu prakses, astoņas aptiekas un divi aptiekas punkti. Stopiņu pagasta Upeslejās atrodas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” ar 300 gultasvietām. Sociālā aprūpe - pašvaldības sociālais dienests, pieci radošās attīstības centri Stopiņu pagastā, četri multifunkcionālie centri Ropažu pagastā, dienas centrs Vangažos un divi dienas centri Garkalnes pagastā, biedrību un privātā sektora sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tostarp biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" centrs pie Patvēruma meklētāju centra Muceniekos pilngadīgām personām – bēgļiem un personām, kas ieguvušas alternatīvo statusu (klientu skaits 240). Ropažos atrodas valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Ropaži”.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.