Novada mājas lapa:    

www.livani.lv

 

Līvānu novads – atslēga Latgales vārtos. Līvānu novads ir pašvaldība Latgales rietumu daļā, Daugavas krastā, kurā veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti - Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts. Līvāni atrodas 170 km attālumā no Rīgas. Līvānu pilsētu un novadu šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa iecirknis Krustpils-Daugavpils.

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas

2019.-2025. gadam stratēģijas vīzija: Līvānu novads – uzņēmējdarbība, modernās tehnoloģijas un pievilcīga vide ģimenes labsajūtai!

Nepilnas stundas attālumā atrodas divi nacionālās nozīmes attīstības centri – Jēkabpils un Daugavpils pilsētas un otra Latgales reģiona nozīmes pilsēta Preiļi. Tuvākā pilsēta Līvānu pilsētai ir Jēkabpils pilsēta – 28 km, tad Preiļi – 36 km, Daugavpils – 61 km. Pilsētas nozīmē darba vietas, noieta tirgu, uzņēmumus, kā arī pakalpojumu  pieejamību un kopējo darbspējīgo iedzīvotāju areālu ap 100 000. Pateicoties augstākās izglītības pieejamībai, tiek nodrošināts augsti kvalificēts darba spēks sekojošās nozarēs :

 • mašīnbūve ;
 • programmēšana;
 • datortīklu administrēšana;
 • būvniecība.

Līvānu pilsētu šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga– Daugavpils– Krāslava– Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (A6). Minētais autoceļš posmā no Jēkabpils līdz Daugavpilij nav Eiropas nozīmes (E) ceļš, tomēr uz tā ir intensīva transporta kustība. Autoceļš tiek uzturēts labā tehniskā stāvoklī. Tas nodrošina Rīgas, Jēkabpils un Daugavpils tiešu sasniedzamību. Valsts reģionālais ceļš „Līvāni – Preiļi” (P63) nodrošina labu Līvānu pilsētas saikni ar Preiļu pilsētu, kā arī labu transporta situāciju Rožupes un Sutru pagastos. Valsts reģionālais ceļš „Krāslava-Preiļi-Madona” (P62) savieno Rudzātu ciemu ar Preiļiem. Tam ir liela nozīme kravu un pasažieru pārvadājumos.

Sakārtota infrastruktūra Līvānu pilsētas industriālajā  zonā, ir nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, industriālajā zonā tika:

 • nodrošināts ielas apgaismojums;
 • izbūvēta lietus ūdens kanalizācija;
 • izbūvēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls;
 • pārbūvēti vājstrāvas sakaru tīkli;
 •  izbūvēts gājēju/veloceliņš;
 •  ieklāts asfalta segums ielās, kuras nodrošina piekļuvi Līvānu industriālās zonas teritorijai un nodrošina sasaisti ar Līvānu pilsētas centrālo daļu.

Līvānu novadā ir reģistrēti 731 aktīvi uzņēmumi, no tiem:

 • Zemnieku saimniecības – 315;
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 293;
 • Individuālie uzņēmumi – 61;
 • Individuālie komersanti – 48;
 • Kooperatīvas sabiedrības – 12;
 • Akciju sabiedrības – 2.

Aktīvo uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem:

 • lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība – 373;
 • zvejniecība - 2;
 • ieguves rūpniecība - 2;
 • apstrāde, rūpniecība - 57;
 • elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde- 7;
 • būvniecība – 32;
 • tirdzniecība  - 108;
 • darījumi ar nekustamo īpašumu – 23;
 • skaistumkopšana – 7;
 • citas nozares -120 .

Uzņēmumi ar apgrozījumu virs 2 milj.EUR:

Uzņēmums

NACE

Darbības veids (pēc NACE)

Apgrozījums 2021.gadā, EUR

SIA CERAM OPTEC

27.31

Optisko šķiedru izstrādājumu ražošana

     50 474 941

SIA Light Guide Optics International

27.31

Optisko šķiedru izstrādājumu ražošana

     37 757 507

SIA ZELTA ZEME

23.99

Kūdras izstrādājumu ražošana

       7 978 297

SIA Līvānu kūdras fabrika

08.92

Kūdras ieguve

       4 939 439

SIA RNS-D

46.71

Degvielas  vairumtirdzniecība

       4 784 071

SIA GRANVIA

49.41

Kravu pārvadājumi

       2 996 423

SIA DAUGULIS & PARTNERI

10.72

Konditorejas izstrādājumu ražošana

       2 832 368

SIA Latgales mežsaimnieks

02.20

Mežizstrāde

       2 649 742

SIA Miredo

10.72

Konditorejas izstrādājumu ražošana

       2 621 735

SIA BALTIK SISTĒM

49.41

Kravu pārvadājumi

       2 390 774

SIA SALTUMS 2

10.52

Saldējuma ražošana

       2 311 655

SIA LīvMet

25.11

Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana

       2 260 409

LPKS Piena Āres

46.33

 vairumtirdzniecība

       2 197 598

Datu avots: Lursoft

Strādājošo mēneša vidējā  bruto darba samaksa 2021.gadā:

 • privātais sektors (bez komerasantiem ar nodarbināto skaitu zem 100) – 1271EUR/mēn.;
 • valdības sektorā – 934 EUR/mēn.;
 • sabiedriskais sektors – 903 EUR/mēn.

 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2023:

Iedzīvotāju skaits

tai skaitā

Darbspējas vecumā

tai skaitā

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

11076

5877

5199

6978

3421

3557

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie dati liecina, ka Līvānu novadā bezdarba līmenis uz 31.03.2023 sastāda 7.4 %, kas ir par 1.4  procentpunktiem  augstāks nekā Latvijā (Latvijā bezdarba līmenis 6%). Sievietēm bezdarba līmenis joprojām saglabājas augstāks nekā vīriešiem, attiecīgi 7.3% un 6.6% (bezdarbnieku īpatsvars atbilstošās dzimuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos). Darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars sastāda 7%.

Bezdarba līmenis Līvānu novadā uz 31.03.2023:

Bezdarbnieku skaits

No tiem

Sievietes

Vīrieši

Ilgstošie bezdarbnieki

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24

Personas ar invaliditāti

Pirms pensijas vecumā

 

485

251

234

182

27

130

115

 

 

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības līmeņa

Augstākā izglītība

Profesionālā izglītība

Vispārējā izglītība

Pamatizglītība

Zemākā par pamatizglītību

50

175

157

99

4

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

 2023. gada 1. ceturksnī NVA Preiļu filiālē tika reģistrētas 158 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: vienkāršajās profesijās - 24; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 19; kalpotāji- 7; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 26; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 35; speciālisti – 21; vecākie speciālisti – 14; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 2; vadītāji – 10 vakances.

Līvānu novadā darba vietu reģistrētās vakances  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

Sadzīves apstākļi

Izglītības struktūru Līvānu novadā veido: 1 pirmsskolas izglītības iestāde, 2 vidusskolas, 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 4 pamatskolas, 1 internātpamatskola, 1 interešu izglītības iestāde, pirmā līņa augstākā izglītība- RTA Līvānu filiāle. Primārās veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ģimenes ārstu prakses. SIA "Līvānu slimnīca" kā aprūpes slimnīca sniedz primārās veselības aprūpes, ambulatorās un stacionārās sekundārās veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Akūtu pacientu hospitalizāciju veic slimnīcās Jēkabpilī un Daugavpilī. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientus palīdzības sniegšanai nogādā Jēkabpils slimnīcā.

Kultūra

Līvānu novada kultūras dzīvi organize Līvānu novada Kultūras centrs un tā piecas strutūrvienības: Rožupes kultūras nams, Turku saieta nams, Sutru kultūras nams, Jersikas tautas nams, Rudzātu saieta nams. Līvānu novada Kultūras centrs  koordinē pašdarbības kolektīvu darbību, rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un tradicionālo svētku norisi Līvānu novadā, rīko pilsētas un valsts svētkus, kā arī nodrošina profesionālās mākslas pieejamību visiem kultūras iestādes apmeklētājiem.

Papildu informācija

Novada mājas lapā www.livani.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmam. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.