Preiļu filiāle

Līvānu novads

Novada mājas lapa:    

www.livani.lv

 

Līvānu novads –atslēga Latgales vārtos. Līvānu novads ir pašvaldība Latgales rietumu daļā, Daugavas krastā, kurā veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti - Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts. Līvāni atrodas 170 km attālumā no Rīgas. Līvānu pilsētu un novadu šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa iecirknis Krustpils-Daugavpils.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Līvānu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

2018. gada 1. ceturksnī NVA Preiļu filiālē tika reģistrētas 173 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: vienkāršajās profesijās - 60; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 20; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 27; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 15; speciālisti – 23; vecākie speciālisti – 9; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 9; vadītāji – 6 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Līvānu pilsētas un novada uzņēmējdarbībai ir nozīmīga lauksaimnieciskās ražošanas pieredze. Kopumā novadā ir gan sīkas saimniecības pašpatēriņam, gan saimniecības līdz 170 liellopiem un līdz 400 ha sējplatības. Apmēram 850 saimniecību piesakās uz ES un valsts atbalsta maksājumiem. Šobrīd Līvānu novadā galvenās lauksaimniecības nozares ir piena lopkopība, liellopu gaļas ražošana un graudkopība. Atsevišķas saimniecības nodarbojas ar augļkopību un dārzeņkopību. Netradicionālās lauksaimniecības nozares ir biškopība, truškopība, ārstniecības augu audzēšana.

 

Līvānu novadā meži ir svarīgs izejvielu resurss lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, un tiem ir nozīmīga loma apkārtējās vides aizsardzības (gaisa kvalitāte), kā arī sociālo iespēju nodrošināšanā (aktīvā atpūta, medības, ogošana, sēņošana).

 

Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecības produkti un pakalpojumi, optisko stikla šķiedru ražošana, kūdras ieguve un pārstrāde, kokapstrāde un mežistrāde, celtniecības materiālu ražošana, pārtika, transports un loģistika, tirdzniecība, naftas produktu mazumtirdzniecība.

 

Derīgo izrakteņu ieguves ziņā Līvānu novadā līderis ir SIA „Līvānu kūdras fabrika”. Aktīvākā derīgo izrakteņu ieguve ir Jersikā un to veic uzņēmums SIA „Mark Invest Latvia”.

 

Lielākie novada uzņēmumi:

SIA "Adugs", SIA "Light Guide Optics International", SIA „Ceram Optec”, SIA”Livani Eko group”, SIA „Rudzāts”, SIA "Zelta zeme", SIA "Baltic sistēm", SIA"Līvānu kūdras fabrika", SIA "Čiekuriņi", SIA "Daugulis & Partneri", SIA "A.T.U. Rosme", SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība", SIA "Sencis", SIA "Līvānu siltums", SIA "Līvānu meliorātors", SIA "Grīva L", SIA "Līvānu centra aptieka",", SIA "Autodepo", SIA "Astar" u.c.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Līvānu novadā (2017. gadā):

  • EUR 833 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 686 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 702 (Pašvaldības struktūrās);
  • EUR 1095 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Izglītības struktūru Līvānu novadā veido: 1 pirmsskolas izglītības iestāde (ar filiāli), 4 vidusskolas, 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 3 pamatskolas, 1 internātpamatskola, 1 interešu izglītības iestāde. Primārās veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ģimenes ārstu prakses. SIA "Līvānu slimnīca" kā aprūpes slimnīca sniedz primārās veselības aprūpes, ambulatorās un stacionārās sekundārās veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Akūtu pacientu hospitalizāciju veic slimnīcās Jēkabpilī un Daugavpilī. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientus palīdzības sniegšanai nogādā Jēkabpils slimnīcā.

 

Novada mājas lapā www.livani.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmam. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.