Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma “Atbalsts reģionālajai mobilitātei darba devējam” mērķis ir nodrošināt finanšu atlīdzību transporta vai īres izdevumu kompensācijai darba devējam, kurš nodrošina nodarbinātā nokļūšanu no dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ, vai izmitināšanu.

Darba devēji, kuri var pieteikties mobilitātes atbalstam

Darba devējam jāatbilst šādām prasībām:

 • jābūt komersantam - komercreģistrā ierakstītai fiziskai personai (individuālais komersants) vai komercsabiedrībai (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība);
 • jānodrošina nodarbinātā nokļūšana no dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ, vai izmitināšanu;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar darbinieku, kuram līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanai bija piešķirts bezdarbnieka statuss, un darbinieks iepriekš nav bijis nodarbināts pie darba devēja;
 • darba tiesiskās attiecības ar darbinieku ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, un darbinieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
 • nav nodokļu parādu uz pieteikuma iesniegšanas dienu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
 • pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav būtiski pārkāpti NVA pasākumu īstenošanas nosacījumi;
 • atbilst de minimis atbalsta saņemšanas prasībām.

Pasākumā pieejamā finanšu atlīdzība

Mobilitātes atbalsta apmērs:

 • atlīdzība tiek izmaksāta pirmos četrus mēnešus no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ar darbinieku;
 • atlīdzības apjoms 10 euro dienā transporta vai dzīvojamās telpas īres izmaksu izdevumu segšanai;
 • atlīdzību transporta izmaksu segšanai aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai.

Kā pieteikties mobilitātes atbalstam?

Darba devējam jāpiesakās 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ar darbinieku, iesniedzot tuvākajā NVA Filiālē šādus dokumentus:

 • pieteikumu;
 • darbinieka parakstītu apliecinājumu par personas datu apstrādi, datu apstrādes pārzini un datu apstrādes tiesisko pamatu;
 • darbinieka darba līguma kopiju;
 • īres līguma kopiju, ja darba devējs nodrošina darbinieka izmitināšanu.

Pieteikumu var iesniegt:

 • klātienē NVA Filiālēs;
 • izmantojot pasta pakalpojumus;
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas iesūtīts uz filiāles oficiālo e-pastu;
 • e-adresē.

NVA filiālē izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam mobilitātes atbalstu.

Pozitīva lēmuma gadījumā darba devējs tiek aicināts mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu par mobilitātes atbalstu.

Līguma ietvaros piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ko sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību  107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam.