“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.


Darba devēju pieteikšanās skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2023. gada vasarā tiks izsludināta martā un/vai aprīlī.


Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām:

 1. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai;
 2. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti – ne vairāk kā pieciem skolēniem);
 3. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
 4. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;
 5. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām

Atbalsts pasākuma īstenošanai:

 1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:
  • 1.1 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • 1.2. skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:
  • 2.1. viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
  • 2.2. ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
 4. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
 5. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.
 1. solis:
 2. solis:
  • Aizpildīto pieteikuma veidlapu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plāno izveidot darba vietas, nosūtot iesniedzamos dokumentus uz NVA filiāles e-pastu.

 3. solis:
  • NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izvērtē darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devēju pieteiktās darba vietas.
 4. solis:
  • NVA filiāle rakstveidā informēs darba devēju par pieņemto lēmumu, pozitīvas atbildes gadījumā, aicinās slēgt līgumu par apstiprināto darba vietu izveidi.

Darba devējam pieteikumā ir iespēja norādīt informāciju par skolēnu ar kuru tas vienojies par darbu vasaras brīvlaikā.

Informācijai:

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2