Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Mērķis: nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Mērķa grupa: bezdarbnieki un darba meklētāji.

Pamatnosacījumi:

  • Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu programmas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka ekonomikas ministra izveidota komisija.

Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu apstiprināta apmācības īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas apmācības īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam. Lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai.

Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:

Informācija par Izsludinājumiem

Aktuālie izglītības iestāžu izglītības piedāvājumi:

Izglītības iestādes īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību:

Izglītības iestāde apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu izvēlētās izglītības programmas apguvei,

Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka apmācību viena mēneša laikā no kupona apstiprināšanas dienas CV un vakanču portālā izveidotajā grupā. Apmācību īsteno individuāli vai mācību grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie.

Apmācību finansē no valsts speciālā budžeta, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma un valsts budžeta līdzekļiem.

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” apmācībās 2024.gadā:

  • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206