Vizualizācija: NVA loga, saturs, attēla (Latvijas karogs)

Trešo valstu pilsoņu* nodarbināšana Latvijā

 1. Darba devējs reģistrē vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja nodarbinātība paredzēta uz darba līguma pamata**. Darba devējam aktīvi sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, vakanci nav izdevies aizpildīt  10 darbdienu laikā kopš vakances publiskošanas;
 2. Darba devējs noformē un iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ielūguma pieprasījumu, pievienojot darba līgumu vai tā projektu un ārzemnieka izglītības dokumentus; 
 3. Pēc ielūguma apstiprināšanas ārzemnieks Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs iesniedz dokumentus vīzas pieprasīšanai. Informācija par tiesībām uz nodarbinātību tiek iekļauta vīzā;
 4. Ārzemnieks reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs. 
 1. Darba devējs reģistrē vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja nodarbinātība paredzēta uz darba līguma pamata**. Darba devējam aktīvi sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, vakanci nav izdevies aizpildīt  10 darbdienu laikā kopš vakances publiskošanas.
 2. Darba devējs iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsaukuma pieprasījumu, pievienojot darba līgumu vai tā projektu un ārzemnieka izglītības dokumentus;
 3. Atrodoties ārvalstīs, ārzemnieks iesniedz dokumentus uzturēšanās atļaujas un tiesību uz nodarbinātību saņemšanai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, bet, ja likumīgi uzturas Latvijā – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
 4. Uzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
 5. Ārzemnieks reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.
!

Jāņem vērā, ka darba devējs uzņemas pilnu atbildību gan par ārzemnieka nodarbinātību (t.sk. ierobežojumiem attiecībā uz atalgojumu, kam jāatbilst iepriekšējā gada mēneša vidējai bruto darba samaksai valstī par pilnas slodzes darbu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem), gan uzturēšanos (t.sk. dzīvesvietu un veselības aprūpi), gan nepieciešamības gadījumā – ar atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

Izsaukumu pieteikumu iesniegšana var notikt tikai elektroniski:

 1. Izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” portālā Latvija.lv.
 2. Juridiskajai personai vai darba devējam - atsūtot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu. Ar elektronisko parakstu jāapstiprina katrs pievienotais dokuments.

Plašāka informācija par izsaukuma apstiprināšanas kārtību pieejama šeit.

Plašāka informācija par ārzemnieka nodarbināšanu pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā sadaļā "Ārzemnieku nodarbināšana"

*Trešo valstu pilsoņi – ārzemnieki, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu, gan arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu (ES27 + Lihtenšteina + Islande + Norvēģija) pilsoņi un Šveices Konfederācijas pilsoņi.

**Izņēmuma gadījumi uzskaitīti Imigrācijas likumā.