Uz 2023. gada 30. septembri Nodarbinātības valsts aģentūras  uzskaitē bija 6 209 NVA klienti ar invaliditāti jeb 13,1 % no reģistrēto NVA klientu skaita.

2023. gada 9 mēnešos darbā iekārtojies 3199 NVA klients ar invaliditāti, no kuriem 1078 (34%) ir iekārtojies darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (30.09.2023.)

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (30.09.2023.)

Lielākais NVA klientu ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (24.5% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (15.2%) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (10.5%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (8.6%). (Sk. Tabulu 1)

Profesiju pamatgr. Nr. Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti skaits % no kopējā mērķa grupas skaita
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas 0 0%
1 Vadītāji 131 2.1%
2 Vecākie speciālisti 350 5.6%
3 Speciālisti 387 6.2%
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
4 Kalpotāji 298 4.8%
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 941 15.2%
6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 98 1.6%
7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 655 10.5%
8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 533 8.6%
Zemas kvalifikācijas profesijas
9 Vienkāršās profesijas 1522 24.5%

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 30.09.2023.)

  Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Profesijas TOP5 Reģistrēto b/d skaits
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1  Vadītāji VALDES LOCEKLIS 14
GALVENAIS GRĀMATVEDIS 12
BŪVDARBU VADĪTĀJS 8
SAIMNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS 5
PASTA NODAĻAS PRIEKŠNIEKS 5
2  Vecākie speciālisti PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 43
PROJEKTA VADĪTĀJS 23
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA 23
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 19
SOCIĀLAIS DARBINIEKS 15
3  Speciālisti TIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJS 26
GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) 24
LIETVEDIS 22
GRĀMATVEŽA PALĪGS 20
BIROJA ADMINISTRATORS 19
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
4 Kalpotāji KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS 38
NOLIKTAVAS DARBINIEKS 31
Datu ievades OPERATORS 30
KASIERIS 23
PASTNIEKS 17
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 209
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 93
APRŪPĒTĀJS 90
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 87
PAVĀRS 71
6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki MEŽSTRĀDNIEKS 31
LOPKOPIS 9
DĀRZNIEKS 8
LAUKSTRĀDNIEKS 7
KOKSNES ŠĶIROTĀJS 5
7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki ŠUVĒJS 56
KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS 55
ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS 38
ATSLĒDZNIEKS 33
ĒKU CELTNIEKS 32
8  Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 95
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 74
APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS 60
TRAKTORA VADĪTĀJS 35
TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS 31
Zemas kvalifikācijas profesijas
9 Vienkāršās profesijas PALĪGSTRĀDNIEKS 485
APKOPĒJS 325
SĒTNIEKS 155
CEHA STRĀDNIEKS 72
BŪVSTRĀDNIEKS 43

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.