Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts „Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Atveseļošanas fonda projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" (projekta Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Pasākums) mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana noteiktā profesijā, organizējot apmācību pie darba devēja.

Pasākumā iesaista Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) reģistrētu bezdarbnieku (turpmāk - klients), kurš atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām un nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Pasākumā.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi.

Finansiālais atbalsts darba devējiem Pasākuma īstenošanas laikā:

 • Dotācija klienta darba algai 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai EUR 10 apmērā par katru darba vadīšanas dienu.
 • Vienreizēju dotāciju individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei, kas paredzēti normatīvajos aktos noteiktajam, uzsākot darbu, ne vairāk kā EUR 100.

Personām ar invaliditāti tiek nodrošināts papildus finansiālais atbalsts:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli klienta algas dotācijas daļai;
 • Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai klientam ar invaliditāti ne vairāk kā 1000 EUR vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

* Klienta Dalības Pasākumā ilgums ir 3 mēneši, par kuriem Aģentūra sniedz finansiālu atbalstu.

** Pasākuma īstenošanas laikā visas citas izmaksas, kuras paredz darba likumdošana (piemēram, piemaksas, prēmijas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu naudu u.c.), t.sk., tās, kas definētas, kā privātais līdzfinansējums, sedz darba devējs.

***Personām ar invaliditāti iespējams saņemt surdotulka  pakalpojumu nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās klients iesaistījies Pasākumā. Personām ar invaliditāti,  kurām diagnosticēti garīga rakstura traucējumi, iespējams saņemt atbalsta personas pakalpojumu līdz 40 darba stundām nedēļā.

Kā darba devēji var pieteikties Pasākuma īstenošanai?

 1. solis
 2. solis
  • Aizpildītu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz Aģentūrā oficiālā elektroniskā adresē (e-adresē).
 3. solis
  • Aģentūra organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu atbalstīt vai atteikt darba devējiem praktiskās apmācības vietu izveidi.
 4. solis
  • Aģentūra rakstiski informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par Pasākuma īstenošanu.

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē atbilstoši Rīkojumam par aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēli. 

Detalizētu informāciju par pasākumu “Apmācība pie darba devēja” skatīt šeit:

 • Klientu iesaistes Pasākumā ilgums ir 3 mēneši, noslēdzot darba līgumu.
 • Pasākuma īstenošana ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst otrā, trešā vai ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
 • Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
 • Darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu vai darba vietu, kas ir vakanta sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos;
 • Darba devēja izvēlētais Aģentūras klients nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Pasākumā.

Darba devējs nodrošina Pasākumā iesaistītajam klientam:

 • darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju bruto darba alga sasniegtu pieteikumā norādīto algu, un ne mazāku, kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • profesionālo kompetenču apguvi, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par profesionālajiem pienākumiem;
 • kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba profesionālās prasmes, iemaņas un zināšanas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību, vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā īsteno praktisko apmācību;
 • spēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus;
 • pēc Pasākuma pabeigšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu par apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

Darba devējam ir pienākums atlīdzināt Aģentūrai visu Pasākuma īstenošanas laikā saņemto finanšu atbalstu, ja bez attaisnojošiem iemesliem izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Aģentūras klientu Pasākuma īstenošanas laikā!

Finansiālais atbalsts darba devējam (Komisijas regulas Nr.2023/2831, Nr.1408/2013, Nr.717/2014 ietvaros (de minimis atbalsts))

KOMISIJAS REGULAS Nr.2023/2831 (DE MINIMIS) ietvaros Aģentūras piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 15. decembris, LV Serija L), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr.1408/2013 (DE MINIMIS) ietvaros Aģentūras piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr.717/2014 (DE MINIMIS) ietvaros Aģentūras piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no Aģentūras un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:

 1. Pasākumā iesaistītā klienta ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar Aģentūras dotācijas daļu darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;
 2. VSAOI iemaksas par Pasākumā iesaistītajiem klientiem (izņemot, ja VSAOI sedz Aģentūra).

Darba devēja privātais līdzfinansējums nevar tikt aizstāts ar cita ES instrumenta/fonda vai tā paša ES fonda citā programmā līdzekļiem, valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem. 

Darba devējs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, ievērojot, ka

1. Pasākuma īstenošana netiek finansēta vai līdzfinansēta no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

2. saskaņā ar grāmatvedības kārtošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nepastāv viena un tā paša rēķina apmaksa divas reizes no dažādiem publiskajiem finansēšanas avotiem, kā arī iesniegtās Pasākuma īstenošanas izmaksas atbilst apstiprinātajam konkrētajam pasākumam un nav attiecināmas uz kādu citu pasākumu.

Jaunums!

Aicinām darba devējus piedalīties tiešsaistes seminārā "Aktuālā informācija par pasākumu "Apmācība pie darba devēja"".

Tikšanās laikā pārrunāsim jaunos pasākuma "Apmācība pie darba devēja" īstenošanas nosacījumus, pieteikšanās kārtību un termiņus, kā arī izmaiņas pasākuma atskaišu sagatavošanā. Darba devējiem būs iespēja rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ja ir vēlme un interese piedalīties darba devēju seminārā “Aktuālā informācija par pasākumu "Apmācība pie darba devēja"” 2024. gada 21. augustā, aicinām aizpildīt pievienoto anketu https://forms.gle/J1ewiuK9sMXG1GPm9

Saistošie dokumenti Atveseļošanas fonda projekta „Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros īstenotajam aktīvajam nodarbinātības pasākumam “Apmācība pie darba devēja” 

Nr. p.k.

Dokumenta veidlapa

Paraugi dokumenta sagatavošanai / palīgmateriāli

1.

2.

3.

 

4.

Darba līgumam:

 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam;
 • darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz Atveseļošanas fonda projektu „Prasmju pilnveide pieaugušajiem”, Līguma noslēgšanas datumu un numuru.

5.

 

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

 

Aģentūra 2024. gadā plāno pasākumā "Apmācība pie darba devēja" iesaistīt 400 klientus.