ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 atbalsta pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”


Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

Pasākuma mērķis:

 • atbalsts darbam sabiedrības labā;
 • biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana kas vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicinot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:

 • bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbnieks ar invaliditāti, kurš ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūrā) kā bezdarbnieks;
 • bezdarbnieks atrodas Aģentūras uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
 • pieteikums dalībai Pasākumā ir reģistrēts Informācijas sistēmā;
 • pieteikums atbilst nevalstiskās organizācijas izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
 • atkārtota bezdarbnieka iesaiste Pasākumā iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.
 • dalībnieku iesaistes ilgums 2 līdz 6 mēneši noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību (tas nav darba līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā.
 • nodarbināt bezdarbnieku sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums vērsts uz nevalstiskās organizācijas statūtos noteikto funkciju sasniegšanu un bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
 • nodarbināt bezdarbnieku Pasākumā piecas dienas nedēļā − ne mazāk kā četras stundas dienā un ne vairāk kā astoņas stundas dienā −, sastādot nedēļas laika grafiku;
 • noteikt bezdarbnieku pienākumus un pirms dalības uzsākšanas Pasākumā iepazīstināt bezdarbnieku ar veicamajiem pienākumiem un citu nepieciešamo informāciju;
 • nepieļaut, ka bezdarbnieks Pasākuma dalības laikā popularizē politiskas idejas un atbalsta politisko partiju darbību;
 • Pasākuma īstenošanas laikā biedrībai/nodibinājumam nenodibināt ar bezdarbnieku darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ir ilgāks par diviem mēnešiem;
 • instruēt un apmācīt bezdarbnieku par darba drošību, veselības aizsardzību, ugunsdrošību un citiem darba aizsardzības noteikumiem un pasākumiem, nodrošinot darba aizsardzības prasību ievērošanu;
 • nodrošināt bezdarbnieku ar darba pienākumu veikšanai nepieciešamo darba aprīkojumu, instrumentiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
 • nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai Pasākuma īstenošanas vietās;
 • katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt bezdarbniekam stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir 10 euro (desmit euro un 00 centi) dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī. Stipendijas izmaksu veic ar pārskaitījumu uz bezdarbnieka bankas konta numuru.
 • informēt bezdarbnieku, ka viņš ir apdrošināts pret iespējamiem nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas vietā visā dalības laikā;
 • ja Pasākumā ir iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā veidot Pasākuma īstenošanas vietu bezdarbnieka ar invaliditāti dzīves vietā vai nodrošināt, ka Pasākuma īstenošanas vietas telpa vai vide būtu funkcionāli pielāgota tam, lai bezdarbniekam ar invaliditāti būtu iespēja iekļūt un brīvi pārvietoties Pasākuma īstenošanas vietā;
 • nosūtīt bezdarbnieku uz obligāto veselības pārbaudi, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, un segt radušos izdevumus par obligātās veselības pārbaudes veikšanu.
 • bezdarbniekam ikmēneša stipendiju proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai;
 • izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, ne vairāk par 30 euro vienam bezdarbniekam.

Aģentūra 2020. gadā plāno pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" iesaistīt 419 bezdarbniekus.