ES+NAP logo

ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Atbalsta pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – Pasākums) organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koledžām), sniedzot atbalstu darbam sabiedrības labā.

Pasākums mērķis

Nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās, pētnieciskās un administratīvās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Pasākumā var piedalīties:

 • NVA reģistrējušies bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot); bezdarbnieki ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma (iesaista darba iemaņu attīstībai biedrībās/nodibinājumos);
 • NVA reģistrējušies bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā (iesaista darba iemaņu attīstībai augstākās izglītības iestādēs).
 • dalībnieku iesaistes ilgums 6 mēneši vai 12 mēneši bezdarbniekam ar invaliditāti, noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību (tas nav darba līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā;
 • nodarbināt Pasākuma dalībnieku sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums vērsts uz īstenotāja funkciju sasniegšanu un bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
 • nodarbināt Pasākuma dalībnieku piecas dienas nedēļā no 20 līdz 40 stundām, sastādot nedēļas laika grafiku;
 • katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt Pasākuma dalībniekam stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir 15,00 euro dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī.

Nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši augstākās izglītības iestādes/biedrības/ nodibinājuma iesniegtajām atskaitēm. Bezdarbnieka stipendija 15 euro par nostrādāto dienu;

 • Sedz izdevumus par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Apmaksā personām ar invaliditāti surdotulka, ergoterapeita un atbalsta personas pakalpojumu;
 • NVA bezdarbniekam kompensē izmaksas par tādu veselības pārbaužu veikšanu (ne vairāk kā 50 euro apmērā), kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tā veikta ne ātrāk kā bezdarbnieks saņēmis norīkojumu dalībai Pasākumā, bet ne vēlāk kā laikā, kad bezdarbnieks piedalās Pasākumā.  Izmaksu kompensāciju pieprasa Pasākuma dalības laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas, Filiālē iesniedzot atbilstošu iesniegumu.
 • Iepazīsties ar Pasākuma īstenošanas nosacījumiem;
 • Ja vēlies pieteikt dalību iesaistei darba iemaņu attīstībai augstākās izglītības iestādēs, tad Tev jābūt NVA reģistrētam bezdarbniekam vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš uzņemts augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā. Jāpārliecinās, lai Tava augstākās izglītības iestāde, kurā Tu studē, ir iesniegusi NVA pieteikumu dalībai Pasākumā un iekļāvusi Tevi dalībnieku sarakstā šim Pasākumam;
 • Ja vēlies pieteikt dalību iesaistei darba iemaņu attīstībai biedrībās/ nodibinājumos, tad:
  • Filiālē, kurā esi reģistrējies, vērsies pie sava nodarbinātības aģenta ar vēlmi pieteikties dalībai Pasākumā;
  • Informē nodarbinātības aģentu par profesiju, kurā vēlies apgūt darbam nepieciešamās iemaņas Pasākuma īstenošanas laikā;
  • Nodarbinātības aģents izvērtēs Tavu atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā reģistrēs Tavu pieteikumu dalībai Pasākumā;
  • Pieteikumu reģistrēšanas secībā nodarbinātības aģents informēs Tevi par iespēju iesaistīties Pasākumā Tevis norādītajā profesijā un Tev būs jādodas uz tikšanos ar biedrības/nodibinājuma pārstāvi;
  • Ja tikšanās laikā ar biedrības/nodibinājuma pārstāvi vienosieties par kopīgu dalību Pasākumā, Tu tiksi informēts par Dalības līguma parakstīšanu, kur varēsi iepazīties ar visiem turpmākajiem dalības Pasākumā nosacījumiem;

Tev ir tiesības saņemt kompensāciju ne vairāk kā 50 euro apmērā par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tā veikta ne ātrāk kā esi saņēmis norīkojumu dalībai Pasākumā, bet ne vēlāk kā laikā, kad piedalies Pasākumā. Izmaksu kompensāciju jāpieprasa Pasākuma dalības laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas, NVA iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

Informācija Pasākuma īstenotājam, kurš vēlas pieteikties Pasākumā un tā ietvaros nodarbina bezdarbnieku, pieejama šeit: