Jēkabpils novads

 

Novada mājas lapa:

www.jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā. Novads izveidots 2009. gadā, apvienojot 7 pagastus – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas. Jēkabpils novads ir tipisks lauku novads – tā teritorijā nav nevienas pilsētas, taču ir 60 kilometri Daugavas krasta, plaši meži, lauksaimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas.

 

Iedzīvotāju skaits: 4419 cilvēki.
Iedzīvotāji darbspējas vecumā: 2821 cilvēki. (2018, CSP)

 

 

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Jēkabpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1. pusgadā NVA Jēkabpils novadā tika reģistrētas 8 darba vietas. No tām 2 vienkāršās profesijas; vadītāji 2; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 1, speciālisti 1; kalpotāji 1; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 1.


Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir: kravu pārvadājumi, gaļas produktu vairumtirdzniecība, pārtika (lieljaudas kautuve, kas nodarbojas ar liellopu un aitu iepirkšanu, kaušanu, sadali, liellopu, aitas gaļas un subproduktu tirdzniecību), ceļu un tiltu būve, uzturēšana.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Jēkabpils novadā (2018. gada 1.ceturksni):

  • EUR 692 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
  • EUR 597 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 598 (Vispārējās valdības sektorā)

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Galvenās uzņēmējdarbības formas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Novadā darbojas aptuveni 60 SIA, 10 individuālie komersanti, ap 200 ekonomiski aktīvas zemnieku saimniecības un 400 piemājas saimniecības. Attīstīta ir graudkopība, piena un gaļas lopkopība, kā arī biškopība.
Citās uzņēmējdarbības jomās ir Ritas Skrējānes sēļu lauku sēta ,,Gulbji’’, kura iekļauta tūrisma firmu maršrutos un z/s Kalnieši veikals ,,Rubeņi’’, kurš ir konkursa ,,Latvijas labākais tirgotājs’’ laureāts.

Lielākie uzņēmumi Jēkabpils novadā:
SIA MIKOR, SIA ALKO, SIA BIAMEAT, SIA Egles dēls, SIA Lipo Speed, SIA CMC Ozoli, SIA "SLAIGO". Lielākās zemnieku saimniecības ir Jēkabpils rajona Dignājas pagasta Z/S "KALNĀRES", Rubenes pagasta L.Štolnieces Z/S "PŪPOLI", Z/S Krustpils pagasta A.Akmens Z/S "LAŠI"

 

Sadzīves apstākļi
Jēkabpils novads ir tipisks lauku novads – tā teritorijā nav nevienas pilsētas, taču ir 60 kilometri Daugavas krasta, plaši meži, lauksaimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas. Jēkabpils novadā ir izvirzīts mērķis – nodrošināt kvalitatīvu izglītības līmeni visiem novada bērniem, jo tieši jaunā paaudze vadīs novada attīstību un turpmāko izaugsmi.
Novadā darbojas četras pamatskolas – Ābeļu, Dignājas, Dunavas un Rubenes, kā arī viena vidusskola Zasā, kopā izglītojot vairāk kā 300 bērnus. Pirmsskolas grupās novadā mācās 90 bērni. Papildus obligātajai izglītībai, bērniem ir iespēja piedalīties dažādās ārpusklases aktivitātēs un mākslinieciskajos kolektīvos.
Iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 11 publiskās bibliotēkās, kas aprīkotas ar modernu datortehniku, bezmaksas internetu un regulāri paplašina pieejamo grāmatu klāstu. Novadā darbojas motoklubs „Slīterāni” ar savu trasi un dziļām skijoringa tradīcijām. Hokeja fani var sekot līdzi „HK Rubeņi” spēlēm, bet asāku sajūtu cienītāji var baudīt autokrosu „Pilskalnu” mototrasē Vidsalā.
Par lielisku informācijas centru tūristiem kļuvušas pašvaldības izveidotās novadpētniecības telpas Zasā, kurās iespējams iepazīties ar novada vēsturi un tradīcijām, kā arī uzzināt par ievērojamākiem apskates objektiem.

 

Pieejami sociālie pakalpojumi - palīdzība un atbalsts personām un ģimenēm sociālo problēmu risināšanā, personas resursu attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personas attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem.
Sociālās aprūpes nams „Mežvijas” ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētu pensijas vecuma vecu, vientuļu personu, II un III grupas invalīdu aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar pastāvīgu dzīves vietu, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēj sevi aprūpēt. Sociālās aprūpes nama iemītnieku dzīvojamās telpas ir iekārtotas atbilstoši viņu vajadzībām. Viņu rīcībā ir tehniskie palīglīdzekļi, ir nodrošināta personīgā un medicīniskā aprūpe.

 

Novada mājas lapā jekabpilsnovads.lv var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem, t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem un cita informācija. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Tāpat novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.