ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Klientu ievērībai!

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka, ievērojot Ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2020.gada 7.novembra  pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguve tiks īstenota attālināti, izņemot programmu praktisko daļu, kas nepieciešama profesionālo prasmju apguvei un kvalifikācijas ieguvei.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.


KPP sniegs iespēju NVA klientiem apgūt zināšanas un gūt priekšstatu par konkrētas nozares specifiku, tajā sagaidāmajiem darba apstākļiem, pienākumiem u.c. faktoriem, kas sekmētu to zināšanas pirms lēmumu pieņemšanas par karjeras maiņu vai iesaisti kādā no profesionālās tālākizglītības programmām.


No 2019. gada īstenojami (KPP) klātienes un tālmācības kursi darba meklēšanas metožu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī veselības veicināšanas pamatprincipu apguvei:

 • Valsts valodas prasmju attīstīšana (56 akad. st.);
 • Lietišķās rakstības prasmes, dokumentu izstrāde un lietvedības organizēšana (40 akad. st.);
 • Lietišķo attiecību kultūra un sarunu vadīšana (40 akad. st.);
 • Publiskā uzstāšanās un efektīvas prezentācijas metodes (40 akad. st.);
 • Ievads darbam ar datoru un internetu (40 akad. st.);
 • Veselības veicināšana un stresa mazināšana (40 akad. st.);
 • Finanšu pratība (5 akad. st.) e-apmācība;
 • Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju (5 akad. st.) e-apmācība;
 • Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai (8 akad. st.) e-apmācība;
 • Periodiskā apmācība autovadītājiem (kods 95) (35 akad. st.);
 • Pamatzināšanas metālapstrādē (32 akad. st.);
 • Asistents-pavadonis personai ar invaliditāti (24 akad. st.).

 

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros ir izstrādāti un klientiem nodrošināti trīs e apmācības moduļi (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana):

 • Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai e-apmācības modulis par finanšu pratību “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”.
  • E-apmācības moduļa mērķis - veicināt Latvijas iedzīvotāju izpratni un atbildību par ģimenes budžeta veidošanu un personisko finanšu pārvaldīšanu, nodokļu nozīmi un to ietekmi uz sociālo garantiju saņemšanas iespējām.
 • E-apmācības modulis “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”.
  • E-apmācības moduļa tematiskais saturs: motivācijas vēstules saturiskā sagatavošana, motivācijas vēstules tehniskā sagatavošana, sagatavošanās darba intervijai un darba intervijas norise.
 • E-apmācības modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”.
  • E-apmācības moduļa tematiskais saturs: darba meklēšana, laika plānošana, stresa vadība.

E-apmācības moduļi ir pieejams vietnē: 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/ autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību.

 • Darba likumam;
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam;
 • Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”;
 • Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”.

KPP, kuros atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā saraksta “Labklājības ministrijas apstiprinātajam Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros īstenoto grupu nodarbību un individuālo konsultāciju saraksts”.

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros KPP iesaista bezdarbniekus un darba meklētājus.

Bezdarba riskam pakļautās personas uz grupu nodarbībām reģistrē pieteikumu KPP pasākumam pie nodarbinātības aģenta NVA filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.