Vienlīdzīga attieksme pret Eiropas Savienības darba ņēmējiem

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās ir Eiropas Savienības (ES) pilsoņu pamatbrīvība un viens no ES iekšējā tirgus pīlāriem, kas ietverts Līguma par ES darbību 45. pantā.
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2014/54/ES (2014.gada 16.aprīlis) par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (turpmāk – Direktīva) ir izklāstīti noteikumi, kas palīdz vienveidīgi piemērot un īstenot praksē tiesības, kas piešķirtas ar Līguma par ES darbību 45. pantu.
Tomēr darba ņēmēju pārvietošanās brīvības efektīva izmantošana dažkārt ir liels izaicinājums, un daudzi ES darba ņēmēji pilnībā neapzinās savas tiesības uz brīvu pārvietošanos vai šķēršļus tās īstenošanai.
Lai novērstu šos šķēršļus, ES dalībvalstis ir apņēmušās sniegt informāciju par ES darba ņēmēju  brīvu pārvietošanos katrā valstī.
 

Iestādes, kas veicina vienlīdzīgu attieksmi un atbalsta ES darba ņēmējus un viņu ģimenes locekļus

Direktīvā ir noteikts, ka katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas iestādes vai struktūras, kuru pienākums ir veicināt, analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu attieksmi pret ES darba ņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem.
Latvijā vienlīdzīgo attieksmi veicināšanas funkcijas atbilstoši Direktīvas 4.panta 2.punktam pilda tiesībsargs (a), b), c) un d) apakšpunkts), Nodarbinātības valsts aģentūra (e) apakšpunkts) un Juridiskās palīdzības administrācija (a) apakšpunkts).

Latvijas Republikas tiesībsargs sekmē vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu, t.sk., izskata sūdzības, sniedz konsultācijas, veic neatkarīgus apsekojumus un analīzes, t.sk. par nepamatotiem ierobežojumiem, šķēršļiem  vai diskrimināciju pilsonības dēļ, publicē neatkarīgos ziņojumus un sniedz ieteikumus par attiecīgajiem jautājumiem.

Direktīvas 4.panta 2.punkta e) apakšpunktā minētais uzdevums izriet no 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 ”Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums” un tiek nodrošināts EURES darbības ietvaros.
 

Juridiskās palīdzības administrācija sniedz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību trūcīgām personām.

Kontaktinformācija
pasts@nva.gov.lv
eures@nva.gov.lv
Liga.Baufale@nva.gov.lv

ES tiesību akti
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/ES par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/50/ES par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā.