Balvu filiāle

 

Novada tīmekļa vietne: http://www.balvi.lv/

 

Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas rezultātā izveidojās 2009. gadā. Novadā ietilpst Balvu pilsēta un 10 pagasti – Balvu, Kubulu, Vīksnas, Bērzpils, Bērzkalnes, Lazdulejas, Krišjāņu, Briežuciema, Tilžas un Vectilžas. Neatkārtojamo novada tēlu veido upju un ezeru ūdeņi, neskartās dabas skaistums, latgaliešu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un, protams, darbīgie un laipnie novada ļaudis.Novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos un robežojas ar Viļakas, Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas un Madonas novadiem.Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 226 km, attālums no Latvijas – Krievijas robežpunktam „Vientuļi” – 37 km.

 

attēls

 

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

 

Ar Balvu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2019.gadā NVA Balvu filiālē tika reģistrētas brīvas darba vietas. No tām vairums -170 Vienkāršo profesiju strādnieki; 92- Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki ; 87 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 84 - Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 74 -Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki ; 49- Vecākie speciālisti; 33-Speciālisti; 27-Vadītāji; 16 Kalpotāji un 1 vakance Nacionālo bruņoto spēku profesijas. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide*

Balvu pilsēta ir Latgales reģiona lielākais saimnieciskais centrs tā Ziemeļu daļā. Balvu pilsēta ir reģiona nozīmes centrs, un tās loma ievērojami palielināsies, attīstot ciešākas saites ar Alūksni un Gulbeni, visām trim pilsētām kopā pildot nacionālas nozīmes centra lomu ar atbilstoša līmeņa pakalpojumiem un funkcijām.

 

2018. gadā Balvu novadā kopumā ir 1065 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, no kuriem 54.84% ir Fiziskas personas- saimnieciskās darbības veicējas, 20.66% - sastāda Komercsabiedrības, 14.37% Zemnieku un zvejnieku saimniecības un nelielu procentu sastāda Individuālie komersanti , Fondi, nodibinājumi un biedrības, un Pašvaldības budžeta iestādes.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Apkopojot datus par populārākajām uzņēmējdarbības nozarēm Balvu novadā, redzams, ka priekšplānā stabili izvirzījusies lauksaimniecība, aiz kuras seko populārākā biznesa nozare Latvijā – mazumtirdzniecība. Novadā reģistrētie uzņēmumi vienlīdz bieži izvēlas savu darbību saistīt arī ar kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, mežizstrādi un būvniecību.

 

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā:

 • jauktā lauksaimniecība;
 • mazumtirdzniecība;
 • kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
 • mežizstrāde;
 • būvniecība.

Nodibināts Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, jaunu uzņēmumu veidošanos Balvu novadā, radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē.

 

Balvu novada ekonomiskā specializācija orientēta četros virzienos:

 1. Dabas resursu ieguve un pārstrāde (kūdras – nozīmīgākais dabas resurss novadā);
 2. Lauksaimniecības attīstība ar augstu pievienoto vērtību (arī bioloģisko lauksaimniecību);
 3. Kokapstrāde;
 4. Loģistika (specializācija noteikta ņemot vērā Balvu novada ģeogrāfisko novietojumu – atrašanos pierobežā ar Krievijas Federatīvo Republiku).

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Balvu novadā (2019.gadā):

 • EUR 694 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 671 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 656 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi*

 Sociālo aizsardzību Balvu novadā nodrošina Balvu novada Sociālais dienests. Sociālā dienesta darbu nodrošina Sociālās palīdzības nodaļa; Sociālo pakalpojumu nodaļa un Atbalsta un rehabilitācijas nodaļa, kā arī darbojas Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists.
Novadā darbojas pansionāts “Balvi”.

 

Veselības aprūpe Balvu novadā pieejama SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcā (nodrošina dienas stacionāra pakalpojumus un ambulatoros pakalpojumus), sešos feldšeru punktos (Briežuciema, Kubulu, Krišjāņu, Lazdulejas, Vectilžas un Vīksnas pagastos), desmit ģimenes ārstu praksēs.
Darbojas divi neatliekamās medicīniskās palīdzības punkti Balvos un Tilžā.

 

Kultūrvēsturiskais mantojums:

 • Balvu novada kultūrvēsturiskais mantojums ietver kultūrvēsturiskas sakrālas ēkas, kultūrvēsturiskas ēkas (muižas apbūve), kultūrvēsturiskas vietas (pilskalni) un senkapus.
 • Kopumā Balvu novadā atrodas 47 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, no kuriem 17 ir arhitektūras pieminekļi, 2 mākslas pieminekļi un 28 arheoloģijas pieminekļi.

Balvu novada kultūras iestādes:

 • Balvu Kultūras un atpūtas centrs (darbojas 18 tautas mākslas kolektīvi);
 • Kultūras / saieta / tautas nami 10 pagastos;
 • Balvu Novada muzejs;
 • Balvu Centrālā bibliotēka un 10 pagastu filiālbibliotēkas:

Balvu novada izglītības iestādes:

 • Pirmskolas izglītības iestādes -7 iestādes,
 • Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes -8 iestādes,
 • Profesionālās ievirzes izglītības iestādes -3 iestādes,

Balvu novadā interešu izglītību nodrošina - Balvu Bērnu un jauniešu centrs – brīvā laika centrs bērniem un jauniešiem.

Novadā ir pieejams peldbaseins.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.

 

 

*Informācija: http://balvi.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-planosanas-dokumenti/16680-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam