Novada tīmekļa vietne: http://www.balvi.lv/

Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas rezultātā izveidojās 2021.gadā. Novadā ietilpst Balvu un Viļakas pilsēta un 19 pagasti – Baltinavas pagasts, Balvu pagasts,  Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts un  Žīguru pagasts.

Neatkārtojamo novada tēlu veido upju un ezeru ūdeņi, neskartās dabas skaistums, latgaliešu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un, protams, darbīgie un laipnie novada ļaudis.

Balvu novada teritorijas kopējā platība – 2386,30 km2.

Iedzīvotāju skaits Balvu novadā - 19 955 (PMLP dati 2021-10-14)

Novadā ietilpst Balvu un Viļakas pilsēta un 19 pagasti (papildus norādīts iedzīvotāju skaits):

 • Balvi- 6312
 • Viļaka -1258
 • Balvu pagasts- 702
 • Baltinavas pagasts- 972
 • Bērzkalnes pagasts- 442
 • Bērzpils pagasts -673
 • Briežuciema pagasts - 475
 • Krišjāņu pagasts - 344
 • Kubulu pagasts- 1242
 • Kupravas pagasts -313
 • Lazdukalna pagasts- 804
 • Lazdulejas pagasts- 256
 • Medņevas pagasts-609
 • Rugāju pagasts- 1249
 • Susāju pagasts-525
 • Šķilbēnu pagasts-967
 • Tilžas pagasts - 858
 • Vectilžas pagasts -399
 • Vecumu pagasts- 431
 • Vīksnas pagasts - 566
 • Žīguru pagasts- 558. 

Novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos un robežojas ar Alūksnes, Gulbenes,

Rēzeknes, Ludzas, un Madonas novadiem.

Izglītība

 1. Balvu novadā ir 9 pirmskolas izglītības iestādes (Balvos - Balvu PII “Pīlādzītis”, Balvu  PII “Sienāzītis”; Bērzkalnes pirmskolas izglītības iestāde, Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāle; Kubulu PII ”Ieviņa” ; Medņevas PII “Pasaciņa”, Tilžas pamatskolas pirmskolas izglītības grupa Tilžā; Tilžas pamatskolas izglītības grupa Vectilžā un Viļakas pirmskolas izglītības iestāde “Namiņš”.
 2. Balvu novada izglītības iestādes: Balvu sākumskola; 2 valsts ģimnāzijas – Viļakas un Balvu; Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola; Rugāju vidusskola; Baltinavas vidusskola; Rekavas vidusskola un  5 pamatskolas -Bērzpils pamatskola, Eglaines pamatskola, Stacijas pamatskola, Tilžas pamatskola un Viduču pamatskola.
 3. Profesionālās ievirzes izglītība: Balvu mākslas skola, Balvu mūzikas skola;  Baltinavas mūzikas un mākslas skola; Viļakas mūzikas un mākslas skola; Balvu Sporta skola.
 4. Interešu izglītību Balvu novadā organizē Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs.
 5. Balvu iekļaujošās izglītības centrs.

Kultūra         

 1.  Balvu novadā ir 18 kultūras nami;
 2. Balvu novadā ir Balvu centrālā bibliotēka un Viļakas bibliotēkā, kā arī 19 bibliotēkas katrā pagasta centrā;  4 muzeji (Balvu novada muzejs, Baltinavas muzejs, Rugāju muzejs, Viļakas muzejs|)  un Šķilbēnu pagasta dabas parks “Balkanu kalni”, Susāju pagasta kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns” un Ontona Slišāna Upītes kultūrvēsturiskais muzejs;
 3. Balvu novadā ir plašs pašdarbības kolektīvu skaits:

Darbojas 6 kori – Balvos – Jauktais koris “Mirklis”, un senioru koris “Pīlādzītis”

Tilžā – sieviešu koris “Varavīksne”,; Rekovā-jauktais koris “VIOLA”; Rugājos – Rugāju tautas nama koris “Vārpa” un  Baltinavas jauktais koris .

Balvu novadā darbojas 41 deju kolektīvs. Iekļaujot visa vecuma grupas dejotājus, no bērniem līdz senioriem, darbojas līnijdejotāju grupas, dāmu deju kolektīvi un eksotisko deju grupa;

 1. Ir pūtēju orķestris “Balvi”, darbojas 16 teātri, ir plašs tautas lietišķās mākslas pulciņu skaits (audēju, rokdarbnieču, kokapstrādes un tekstilmākslas pulciņš) un aktīvi darbojas 20 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi un ir aktīvi tautas muzikanti.

 Sports

 1. Balvu novadā darbojas Balvu skola skola un Ziemeļlatgales sporta cents
 2. Novadā ir plaši attīstīts tūrisms, plašāka informācija par ko redzēt, ko darīt, kur paēst, kur nakšņot un citi jautājumi ir atrodama mājas lapā https://visit.balvi.lv/

Veselība

 1. Balvu novadā darbojas 17 ģimenes ārstu prakses, plašāka informācija Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
 2. Balvos darbojas SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Balvu slimnīca. https://www.slimnicuapvieniba.lv/lv/par-mums/misija-vizija-un-vertibas/ 

 Balvos darbojas Uzņemšanas nodaļa, Terapijas, Ķirurģijas, Ginekoloģijas un dzemdību, Bērnu slimību un Intensīvās terapijas nodaļas kā arī Operāciju bloks  ir poliklīnika’

Sociālā jomā novadā darbojas:

1.  Balvu novada Sociālā pārvalde ir Balvu novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras darbības pamatmērķis ir nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pakalpojumu administrēšanu un koordinēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas izveidi. Iestādes darbības papildus mērķis ir veicināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veselīgu dzīvesveidu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2. Sociālās iestādes - Balvu novada pansionāts “Balvi”, Viļakas sociālās parūpes centrs, Šķilbēnu sociālās aprūpes māja, Rugāju sociālās aprūpes centrs “Rugāji”, Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Balvos, Grupu māja Viļakā, Dienas aprūpes centrs Beņislavā un 9 feldšerpunkti.

Uzņēmējdarbība

Informācija par uzņēmējdarbību Ziemellatgales biznesa un tūrisma centra mājas lapā

Šobrīd Balvu novadā reģistrēti 1396 uzņēmumi, no tiem 45,7% ir zemnieku saimniecības, bet 39,54% - sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
Ņemot vērā augsto zemnieku saimniecību īpatsvaru Balvu novada uzņēmumu vidū,
likumsakarīgi arī, ka populārāko nozaru vidū ierindojušās dažādas lauksaimniecības
apakšnozares, tostarp jauktā lauksaimniecība, piena lopkopība un graudaugu audzēšana.
Līdztekus lauksaimniecības apakšnozarēm, populārāko nozaru galvgalī Balvu novadā
izvirzījusies arī mazumtirdzniecība.


Populārākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā:
• Jauktā lauksaimniecība;
• Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
• Mazumtirdzniecība;
• Piena lopkopība;
• Mežizstrāde.

p.k.

Darbības veids (pēc NACE)

Skaits

1

Mežizstrāde

13

2

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

9

3

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

9

4

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

6

5

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

5

6

Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

4

7

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

4

8

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

4

9

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

3

10

Mežsaimniecības palīgdarbības

2

11

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

2

12

Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība

2

13

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

2

14

Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība

2

15

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

2

16

Kūdras ieguve

1

17

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

1

18

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

1

19

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

1

20

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana

1

Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2022.gadā Balvu novadā

Lursoft dati, Statistika aktualizēta 26.05.2023

r.p.k.

Uzņēmums

Darbības veids (pēc NACE)

Apgrozījums, EUR

Pret 2021

Pret 2020

Pret 2019

1

RIEKSTIŅI, Zemnieku saimniecība

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

5,098,689.00

61%

71%

90%

2

KOTIŅI, Zemnieku saimniecība

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

4,225,485.00

62%

45%

2.47 reizes

3

DOLO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Mežizstrāde

3,359,631.00

99%

2.49 reizes

90%

4

SILMAČI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

3,189,582.00

65%

78%

51%

5

AMATNIEKI, Balvu rajona Baltinavas pagasta zemnieku saimniecība

Mežizstrāde

2,491,359.00

73%

82%

75%

6

LIEPAS Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

2,095,469.00

25%

30%

20%

7

SanMar būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Mežsaimniecības palīgdarbības

1,996,663.00

2.37 reizes

2.20 reizes

2.62 reizes

8

SENDA Dz, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

1,858,533.00

25%

29%

32%

9

PGL Trans, SIA

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

1,831,631.00

41%

76%

2.50 reizes

10

TAKO SD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Mežizstrāde

1,747,714.00

53%

86%

22%

11

BalviFlora, SIA

Kūdras ieguve

1,669,758.00

36%

35%

53%

12

Vitai, SIA

Mežizstrāde

1,644,519.00

80%

3.74 reizes

3.48 reizes

13

GIROLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

1,629,665.00

38%

2.79 reizes

3.29 reizes

14

BALVU ENERĢIJA, Akciju sabiedrība

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

1,559,927.00

-1%

16%

13%

15

DRILLEX, SIA

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

1,383,083.00

2.04 reizes

3.77 reizes

55.84 reizes

16

ĶIRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

1,200,178.00

32%

94%

62%

17

ALDRAI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Mežizstrāde

1,088,574.00

92%

99%

86%

18

VITAR 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

1,060,925.00

4%

5%

37%

19

ROZĪTES, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

946,377.00

85%

81%

71%

20

WINWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana

926,360.00

18%

33%

63%