Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

 

  Aktīvais nodarbinātības pasākums „Apmācība ar kuponu metodi”

  Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt viņu iespēju integrēties darba tirgū. Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki.

  Pamatnosacījumi izglītības iestādēm, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:

  • Apmācību jomas un profesijas, kurās, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm, nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Ekonomikas ministrijas izveidota komisija. Izglītības iestāde īsteno apmācību atbilstoši apstiprinātajam Apmācību jomu un profesiju saraksta un šiem sarakstiem:

   Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu apstiprināta Pasākuma īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas Pasākuma īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam:

   • lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai;
   • Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:

   Informācija par Izsludinājumiem

   Izglītības iestādes piedāvājums, kurš pēc izvērtēšanas izsludinājumā tiek atbalstīts profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu īstenošanai, tiek iekļauts:

   Apmācības tiek īstenotas atbilstoši Profesionālās tālākizglītības un Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas nosacījumiem:

   Izglītības iestāde bezdarbniekam pēc izglītības programmas apguves un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

   • profesionālās tālākizglītības programmās – profesionālās kvalifikācijas apliecību;
   • profesionālās pilnveides izglītības programmās – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

   Izglītības iestāde Apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei.

   Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka Apmācību viena mēneša laikā no dienas, kad bezdarbnieks tika pievienots mācību grupai. Apmācību īsteno individuāli vai grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie.

   Izglītības iestāde nodrošina visās Apmācības īstenošanas vietās ar Apmācības īstenošanu saistīto dokumentu esamību.

   Norēķini ar izglītības iestādēm par Pasākuma īstenošanu tiek veikti saskaņā ar Aģentūrā noteikto kārtību.

   • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206