ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001


Aktīvais nodarbinātības pasākums „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākums „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana”

Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt viņu iespēju integrēties darba tirgū. Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki.

Pamatnosacījumi izglītības iestādēm, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:

  • Apmācību jomas un profesijas, kurās, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm, nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Izglītības iestāde īsteno apmācību atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam Apmācību jomu un profesiju saraksta

Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu apstiprināta Pasākuma īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas Pasākuma īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam:

  • lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai;
  • Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:

Informācija par Izsludinājumiem

Izglītības iestādes piedāvājums, kurš pēc izvērtēšanas izsludinājumā tiek atbalstīts profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu īstenošanai, tiek iekļauts:

Apmācības tiek īstenotas atbilstoši Profesionālās tālākizglītības un Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas nosacījumiem:

Izglītības iestāde bezdarbniekam pēc izglītības programmas apguves un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

  • profesionālās tālākizglītības programmās – profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • profesionālās pilnveides izglītības programmās – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Izglītības iestāde Apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei:

Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka Apmācību viena mēneša laikā no Kupona otrās daļas aizpildīšanas dienas. Apmācību īsteno individuāli vai grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie.

Izglītības iestāde pirms Kuponā norādītā datuma par Apmācības uzsākšanu iesniedz Aģentūras filiālē iepriekš elektroniski saskaņotu Apliecinājumu:

Apliecinājumam pievieno izglītības programmas mācību stundu (nodarbību) sarakstu visam mācību periodam:

Izglītības iestāde nodrošina visās Apmācības īstenošanas vietās ar Apmācības īstenošanu saistīto dokumentu esamību:

Izglītības iestāde līdz katra mēneša 3.datumam iesniedz Aģentūras filiālē nodarbību apmeklējumu uzskaites sarakstu:

Izglītības iestāde pēc apmācību pabeigšanas iesniedz pirms tam elektroniski saskaņotu pieņemšanas – nodošanas aktu:

Norēķini ar izglītības iestādēm par Pasākuma īstenošanu tiek veikti saskaņā ar Aģentūrā noteikto kārtību:

Izglītības iestādei ir iespēja iepazīties ar bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātību sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm (uz 31.12.2019.):

Izglītības iestādei ir iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju Bezdarbnieku iesaistē aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem”:

  • Sūtot e-pastu uz: nva@nva.gov.lv
  • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206