Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

  Aktīvais nodarbinātības pasākums „Apmācība ar kuponu metodi”

  Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt viņu iespēju integrēties darba tirgū. Pasākuma mērķa grupa ir bezdarbnieki.

  Pamatnosacījumi izglītības iestādēm, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:

  • Apmācību jomas un profesijas, kurās, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm, nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Izglītības iestāde īsteno apmācību atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam Apmācību jomu un profesiju saraksta un šiem sarakstiem:

   Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu apstiprināta Pasākuma īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas Pasākuma īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam:

   • lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai;
   • Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:

   Informācija par Izsludinājumiem

   Izglītības iestādes piedāvājums, kurš pēc izvērtēšanas izsludinājumā tiek atbalstīts profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu īstenošanai, tiek iekļauts:

   Apmācības tiek īstenotas atbilstoši Profesionālās tālākizglītības un Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas nosacījumiem:

   Izglītības iestāde bezdarbniekam pēc izglītības programmas apguves un noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz:

   • profesionālās tālākizglītības programmās – profesionālās kvalifikācijas apliecību;
   • profesionālās pilnveides izglītības programmās – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

   Izglītības iestāde Apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei.

   Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka Apmācību viena mēneša laikā no Kupona otrās daļas aizpildīšanas dienas. Apmācību īsteno individuāli vai grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie.

   Izglītības iestāde nodrošina visās Apmācības īstenošanas vietās ar Apmācības īstenošanu saistīto dokumentu esamību:

   Norēķini ar izglītības iestādēm par Pasākuma īstenošanu tiek veikti saskaņā ar Aģentūrā noteikto kārtību:

   • Bezdarbnieku skaits, kuri 2020.gada 12 mēnešos iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas:
   • Bezdarbnieku skaits, kuri 2020.gada 9 mēnešos iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas (uz 30.09.2020.) (pielikums)
   • Bezdarbnieku skaits, kuri pieteikušies profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm:
   • Bezdarbnieku apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības īstenošanas ietvaros (uz 31.12.2019.) (pielikums)
   • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206