ES+NAP logo

 ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

 

Pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – Pasākums) organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koledžām, kurām ir augstākās izglītības iestādes statuss).

Pasākuma mērķis:

Pasākuma mērķis ir nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās, pētnieciskās un administratīvās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Pasākumu īsteno ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros.

Mērķgrupa 

Nodarbināšanas ilgums Pasākumā*

Finansiālais atbalsts pasākuma īstenotājiem (Komisijas regulas Nr.2023/2831, Nr.1408/2013, Nr.717/2014 ietvaros (de minimis atbalsts))**

Iesaista biedrībās un nodibinājumos:

 • klientus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • klientus ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma

6 vai 12 mēneši*

 • Stipendija klientam EUR 15,00  apmērā par katru dalības dienu Pasākumā;
 • Dotācija darba vadītājam EUR 10,00 apmērā par katru darba vadīšanas dienu;**
 • Izdevumu segšana par normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu veikšanu, ne vairāk kā EUR 50,00  apmērā vienam klientam;
 • Izdevumu segšana par klienta veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Par Pasākumā iesaistītajiem klientiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai;
 • Personām ar invaliditāti apmaksā surdotulka, ergoterapeita un atbalsta personas pakalpojumus

 

Iesaista augstākās izglītības iestādēs:

 • klientus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā

* Uz 12 mēnešiem iesaista klientu ar invaliditāti.

**Darba vadītājs jānodrošina uz 2 vai 6 mēnešiem ja klienta invaliditātes funkcionālais veids ir garīga rakstura traucējumi.

KOMISIJAS REGULAS Nr. 2023/2831 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības   Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 15. decembris, LV Sērija L), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr.1408/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr.717/2014 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

Pasākuma īstenotājs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24.jūnija Regulā (ES) Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63.panta 9.punktā noteikto. Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā.

Pieteikumi De minimis atbalsta saņemšanai Regulas Nr. 1408/2013 (lauksaimniecības nozare) ietvaros netiek pieņemti.

 1. solis
  • Aizpildītu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz Aģentūrā oficiālā elektroniskā adresē (e-adresē).
 2. solis
  • Aģentūra organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pretendentu pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt pretendentiem Pasākuma īstenošanas vietu izveidei.
 3. solis
  • Aģentūra rakstiski informē pretendentu par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu par Pasākuma īstenošanas vietu izveidi. Pirms līguma noslēgšanas biedrībām un nodibinājumiem jāizvēlas atbilstošas mērķgrupas klientu, veicot pretendentu atlasi ar Aģentūras palīdzību, augstākās izglītības iestādei jāiesniedz studentu saraksts.

Pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” saistošie dokumenti

Nr. p.k.

Dokumenta veidlapa

Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības / palīgmateriāli

Jāglabā pie darba devēja (atzīme X – jāglabā)

Pieteikumi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

Līgumi un to pielikumi

3.

 

 

 • Augstākās izglītības iestāde 10 dienas pirms līguma par pasākuma īstenošanu slēgšanas iesniedz Aģentūrā studentu sarakstu, apliecinot, ka sarakstā iekļautie bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā, un norāda, vai saraksts sagatavots saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību vai rindas kārtību

 

 

X

4.

 

 

 • Pasākuma īstenotājam jāiesniedz līguma summas palielināšanas gadījumā

X (tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma

5.

 

 

 • Līgums tiek slēgts starp klientu un Pasākuma īstenotāju

X

6.

 

 

 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu, Līguma noslēgšanas datumu un numuru;