Pieteikumu Pasākuma īstenošanai pieņemšana ir noslēgusies.

Dalībnieku iesaiste notiek līdz 31.03.2023.


ESF projekts „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001


Pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – Pasākums) organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koledžām, kurām ir augstākās izglītības iestādes statuss).

Pasākuma mērķis:

Pasākuma mērķis ir nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās, pētnieciskās un administratīvās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Mērķgrupa 

Nodarbināšanas

 ilgums Pasākumā*

Finansiālais atbalsts Pasākuma īstenošanai**

Iesaista biedrībās un nodibinājumos:

 • klientus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • klientus ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma

6 vai 12 mēneši*

 • Stipendija klientam EUR 15,00  apmērā par katru dalības dienu Pasākumā;**
 • Dotācija darba vadītājam EUR 10,00 apmērā par katru darba vadīšanas dienu;**
 • Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi ne vairāk kā EUR 50,00 vienam klientam, kurš dalību Pasākumā uzsācis līdz 2022. gada 30.jūnijam, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku;**
 • Izdevumu segšana par normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu veikšanu, ne vairāk kā EUR 50,00  apmērā vienam klientam;
 • Izdevumu segšana par klienta veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Par Pasākumā iesaistītajiem klientiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai;
 • Personām ar invaliditāti apmaksā surdotulka, ergoterapeita un atbalsta personas pakalpojumus

 

Iesaista augstākās izglītības iestādēs:

 • klientus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā

* Uz 12 mēnešiem iesaista klientu ar invaliditāti.

** Stipendija klientam, dotācija darba vadītājam un izmaksas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, lai mazināu Covid-19 inficēšanās risku, tiek piešķirtas Komisijas regulas 1407/2013 ietvaros (De minimis atbalsts).


KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.


Pasākuma īstenotājs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2013.gada 17.decembra regulā Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 65.panta 11.punktā noteiktajam. Pasākuma īstenošanas laikā Pasākuma īstenotājs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā.

 

 1. solis
  • Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota Pasākuma īstenošanas vietu izveide.
  • Ņemot vērā, ka ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” tiek īstenots līdz 2023.gadam, Pasākuma īstenošanas vietas uz 12 mēnešu periodu tiek veidotas, ja klients dalību Pasākumā uzsāks līdz 2022.gada 31.oktobrim. Ja klients dalību Pasākumā uzsāks no 2022.gada 1.novembra līdz 2023. gada 31.martam, tad Pasākuma īstenošanas vieta tiks veidota uz 6 mēnešu periodu.

 2. solis
  • NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pretendentu pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt pretendentiem Pasākuma īstenošanas vietu izveidi.
 3. solis
  • NVA filiāle rakstveidā informē pretendentu par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu par Pasākuma īstenošanas vietu izveidi. Pirms līguma noslēgšanas biedrībām un nodibinājumiem jāizvēlas atbilstošas mērķgrupas klientu, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību, augstākās izglītības iestādei jāiesniedz studentu saraksts.

 Pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” saistošie dokumenti

Nr. p.k.

Dokumenta veidlapa

Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības (ja nav parauga), palīgmateriāli

Jāglabā pie Pasākuma īstenotāja (atzīme X – jāglabā)

  Pieteikums

Līgumi un to pielikumi

1.

 • Augstākās izglītības iestāde 10 dienas pirms līguma par pasākuma īstenošanu slēgšanas iesniedz NVA filiālē studentu sarakstu, apliecinot, ka sarakstā iekļautie bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā, un norāda, vai saraksts sagatavots saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību vai rindas kārtību

 X

 2.

 • Līguma pielikums ir neatņemama līguma sastāvdaļa 

X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līguma umma)

 

 3.

 

 • Līgums tiek slēgts starp klientu un Pasākuma īstenotāju

X

 4.

 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru

 

 5.

 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru

 

6.