ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 atbalsta pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”


Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus!


Pasākuma īstenošanai var pieteikties nevalstiskās organizācijas- biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Pieteikumus pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai nevalstiskām organizācijām jāiesniedz NVA filiālē Rīgā, Ogrē, Jūrmalā, Siguldā, Limbažos, Valmierā, Jelgavā, Aizkrauklē, Bauskā, Ventspilī un Ludzā. Nevalstiskās organizācijas saņemto pieteikumu pasākumam - filiāle izskatīs desmit dienu laikā.


Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

Pasākuma mērķis:

 • atbalsts darbam sabiedrības labā;
 • biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana kas vērsta uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicinot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:

 • bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot),un bezdarbnieki ar invaliditāti kurš ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūrā) kā bezdarbnieks;
 • pieteikums dalībai Pasākumā ir reģistrēts Informācijas sistēmā;
 • atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
 • atkārtota bezdarbnieka iesaiste Pasākumā iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

 • dalībnieku iesaistes ilgums 2 līdz 6 mēneši noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību (tas nav darba līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā.
 • nodarbināt Pasākuma dalībnieku sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums vērsts uz nevalstiskās organizācijas statūtos noteikto funkciju sasniegšanu un bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
 • nodarbināt Pasākuma dalībnieku piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras stundas dienā un ne vairāk kā astoņas stundas dienā, sastādot nedēļas laika grafiku;
 • noteikt Pasākuma dalībnieka pienākumus un pirms dalības uzsākšanas Pasākumā iepazīstināt bezdarbnieku ar veicamajiem pienākumiem un citu nepieciešamo informāciju;
 •  nepieļaut, ka dalībnieks Pasākuma dalības laikā popularizē politiskas idejas un atbalsta politisko partiju darbību;
 • nenodibināt ar Pasākuma dalībnieku darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ir ilgāks par diviem mēnešiem;
 • instruēt un apmācīt Pasākuma dalībnieku par darba drošību, veselības aizsardzību, ugunsdrošību un citiem darba aizsardzības noteikumiem un pasākumiem, nodrošinot darba aizsardzības prasību ievērošanu;
 • nodrošināt Pasākuma dalībnieku ar darba pienākumu veikšanai nepieciešamo darba aprīkojumu, instrumentiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
 • nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai Pasākuma īstenošanas vietās;
 • katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt Pasākuma dalībniekam stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī. Stipendijas izmaksu veic ar pārskaitījumu uz Pasākuma dalībnieka bankas konta numuru.
 • informēt Pasākuma dalībnieku, ka viņš ir apdrošināts pret iespējamiem nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas vietā visā dalības laikā;
 • ja Pasākumā ir iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā veidot Pasākuma īstenošanas vietu bezdarbniekam ar invaliditāti dzīves vietā vai nodrošināt, ka Pasākuma īstenošanas vietas telpa vai vide būtu funkcionāli pielāgota tam, lai bezdarbniekam ar invaliditāti būtu iespēja iekļūt un brīvi pārvietoties Pasākuma īstenošanas vietā;
 • nosūtīt Pasākuma dalībnieku uz obligāto veselības pārbaudi, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, un segt radušos izdevumus par obligātās veselības pārbaudes veikšanu.
 • nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
 • pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
 • nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
 • nevalstiskai organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
 • Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākumu īstenošanai;
 • Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;ja Pasākumā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota, tam, lai nodrošinātu bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā, veicot nepieciešamos amata pienākumus.
 • bezdarbniekam ikmēneša stipendiju proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai;
 • izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.
Informācija:

Aģentūra 2020. gadā plāno pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" iesaistīt 419 bezdarbniekus.

1.solis

Aizpilda pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju.

2.solis

Aizpildīto pieteikumu biedrība/nodibinājums nosūta pa pastu vai nosūta uz filiāles e-pastu - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu- NVA filiālei Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Limbažos, Ludzā, Ogrē vai Rīgā, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu Aģentūras filiāļu kontaktinformāciju skatīt ŠEIT!

3.solis

Aģentūras filiāle pieņem Nevalstiskās organizācijas pieteikumu pasākumam un desmit dienu laikā organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt Nevalstiskajai organizācijai Pasākuma īstenošanu atbilstoši „Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumam”.

4.solis

Aģentūras filiāle paziņo Nevalstiskajai organizācijai par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai Pasākumā, slēgt līgumu par pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanu.

5.solis

Pamatojoties uz noslēgto līgumu par pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanu tiek slēgts līgums par bezdarbnieka dalību pasākumā (starp bezdarbnieku un biedrību/nodibinājumu).

6.solis

Biedrība/nodibinājums līdz katra mēneša 5.datumam sagatavo un iesniedz Filiālē atskaite un informāciju par iesaistīto bezdarbnieku iesaistes laiku un aprēķināto stipendiju par iepriekšējo mēnesi pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tā pielikumus par un rēķinu, atšifrējot izdevumus par bezdarbnieka(-u) stipendiju (-ām)