Darbs augstākās izglītības iestādēs, biedrībās, nodibinājumos

ESF projekts „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001


Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus!

Infolapa:

Pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – Pasākums) organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koledžām, kurām ir augstākās izglītības iestādes statuss).

Pasākuma īstenošanai var pieteikties:

 • Augstākās izglītības iestādes
  • Pasākuma mērķis - nodrošināt augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās, pētnieciskās un administratīvās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

  • Pasākuma mērķa grupa: bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības programmā klātienē, kuri ir reģistrējies Aģentūrā kā bezdarbnieki.

  • Pieteikumus Pasākumam pieņem visā Latvijā.
 • Biedrības/nodibinājumi 
  • Pasākuma mērķis - biedrību un nodibinājumu statūtos minēto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, bez nolūka gūt peļņu.
  • Pasākuma mērķa grupa: bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti, kuri ir reģistrējušies Aģentūrā kā bezdarbnieki – dalībai Pasākumā biedrībā/nodibinājumā;
  • Pieteikumus Pasākumam pieņem visā Latvijā.
 • dalībnieku iesaistes ilgums 2 līdz 6 mēneši noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību (tas nav darba līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā.
 • ne vēlāk kā kopā ar pirmo atskaiti par Pasākuma īstenošanu iesniedz Filiālē noslēgtā Līguma ar bezdarbnieku kopiju;
 • nodarbināt Pasākuma dalībnieku sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums vērsts uz īstenotāja funkciju sasniegšanu un bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
 • nodarbināt Pasākuma dalībnieku piecas dienas nedēļā no 20 līdz 40 stundām, sastādot nedēļas laika grafiku;
 • rodoties izmaiņām bezdarbnieka darba grafikā, Īstenotājs ar bezdarbnieku rakstveidā vienojas un aktualizē darba grafiku. Īstenotājs vienas dienas laikā no savstarpēji saskaņotā darba grafika izstrādes, bet ne vēlāk kā iestājušās faktiskās izmaiņas, elektroniski Filiālei iesniedz aktuālo darba grafiku bezdarbniekam;
 • vienas darba dienas laikā informēt Filiāli rakstveidā, par jebkādām izmaiņām, kas ietekmē Pasākuma īstenošanu;
 • noteikt Pasākuma dalībnieka pienākumus un pirms dalības uzsākšanas Pasākumā iepazīstināt bezdarbnieku ar veicamajiem pienākumiem un citu nepieciešamo informāciju;
 • instruēt un apmācīt Pasākuma dalībnieku par darba drošību, veselības aizsardzību, ugunsdrošību un citiem darba aizsardzības noteikumiem un pasākumiem, nodrošinot darba aizsardzības prasību ievērošanu;
 • nodrošināt Pasākuma dalībnieku ar darba pienākumu veikšanai nepieciešamo darba aprīkojumu, instrumentiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, t.sk. Covid – 19 inficēšanās riska mazināšanai;
 • nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai Pasākuma īstenošanas vietās;
 • katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt Pasākuma dalībniekam stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī. Stipendijas izmaksu veic ar pārskaitījumu uz Pasākuma dalībnieka bankas kontu, izņēmuma gadījumos, pieļaujama stipendijas izmaksa skaidrā naudā, izmaksas saņemšanu bezdarbniekam apliecinot ar savu parakstu;
 • informēt Pasākuma dalībnieku, ka viņš ir apdrošināts pret iespējamiem nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas vietā visā dalības laikā;
 • nosūtīt Pasākuma dalībnieku uz obligāto veselības pārbaudi, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, radušos izdevumus bezdarbniekam 30 euro vērtībā sedz Aģentūra pēc pamatojošo dokumentu iesniegšanas Filiālē;
 • Ja Pasākuma īstenotājs ir augstākās izglītības iestāde, tad pēc Aģentūras pieprasījuma sniegt sarakstu ar Pasākumā iesaistāmiem bezdarbniekiem, apliecinot, ka sarakstā iekļautie bezdarbnieki atbilst Pasākuma mērķa grupai - Aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā - un, norādot, vai saraksts, sagatavots saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību, vai rindas kārtībā, ja Pasākuma īstenotājs ir augstākās izglītības iestāde;
 • Ja Pasākuma īstenotājs ir augstākās izglītības iestāde - nekavējoties informēt Aģentūru par bezdarbnieku, kurš dalības laikā Pasākumā ir izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts) vai nav vairs klātienes students, informāciju sniedzot telefoniski un elektroniski, Aģentūras kontaktpersonai.
 • Pasākuma īstenotājs nodrošina, ka Pasākuma īstenošanas vietā tiek izvietoti Aģentūras sagatavotie un izsniegtie informatīvie materiāli.
 • Pasākuma īstenotājs līdz katra mēneša/kalendārā ceturkšņa (slēdzot Līgumu vienojas par atskaites iesniegšanas biežumu, Atskaiti un tās pielikumus par kalendāro ceturksni var iesniegt tie pasākuma īstenotāji, kas bezdarbnieku (-us) Pasākumā iesaista uz 6 mēnešiem.) 10.datumam sagatavo un iesniedz Filiālē atskaiti, tās pielikumus par iepriekšējo mēnesi/kalendāro ceturksni.
 • īstenotājs ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
 • pēdējā gada laikā nav pārkāpusi līgumu par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
 • nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
 • nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
 • Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākumu īstenošanai;
 • Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
 • ja Pasākumā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, Pretendents uzņemas nepieciešamības gadījumā organizēt Pasākuma īstenošanas vietas pielāgošanu bezdarbnieka vajadzībām, kuras noteicis Aģentūras izvēlēts ergoterapeits;
 • Ja Pretendents ir augstākās izglītības iestāde, tad ne vēlāk kā 10 dienas pirms Līguma slēgšanas iesniegs Aģentūrā studentu (Students ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemts augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā) sarakstu/ -us. Studentus sarakstā iekļauj saskaņā ar Pretendenta apstiprināto kārtību vai, ja tāda nav izstrādāta, – rindas kārtībā.
 • nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši saņemtajām atskaitēm. Bezdarbnieka stipendijas apmērs ir 10 euro dienā (finansējumu pārskaita par dienām, kad faktiski bezdarbnieks piedalījies Pasākumā);
 • sedz izdevumus par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Pasākuma īstenošanas laikā;
 • sedz izdevumus par normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā vienam bezdarbniekam;
 • apmaksā personām ar invaliditāti surdotulka, ergoterapeita, atbalsta personas;
 • sedz izdevumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem COVID 19 izplatības mazināšanai ne vairāk kā 50 euro apmērā vienam bezdarbniekam.
 1. solis
 2. solis
  • Aizpildīto pieteikumu nosūta pa pastu vai nosūta uz filiāles e-pastu - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu - NVA filiālei kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot darba vietu.
  • Visu Aģentūras filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit:
 3. solis
  • Aģentūras filiāle pieņem pieteikumu pasākumam un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt Pasākuma īstenošanu atbilstoši „Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumam”:
 4. solis
  • Aģentūras filiāle paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā slēdz līgumu:
  • Ja pasākums tiks īstenots augstākās izglītības iestādē, tad augstākās izglītības iestāde 10 dienas pirms līguma par pasākuma īstenošanu slēgšanas iesniedz filiālē studentu sarakstu, apliecinot, ka sarakstā iekļautie bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā – un, norāda, vai saraksts, sagatavots saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību, vai rindas kārtību;
  • Ja pasākums tiek īstenots biedrībā/nodibinājumā, tad aicina piedalīties bezdarbnieku atlasē dalībai Pasākumā.
 5. solis
  • Pamatojoties uz noslēgto līgumu par pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanu tiek slēgts līgums par bezdarbnieka dalību pasākumā (starp bezdarbnieku un pasākuma īstenotāju).
 6. solis