Lai nodrošinātu aktīvo nodarbinātības pasākumu “Apmācība pie darba devēja”, „Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti”, “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, “Pasākumi noteiktām personu grupām”, “Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” un “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākumi) īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) izvēlas pasākumu īstenotājus. NVA pasākumu īstenotāju izvēli veic atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas kārtībām.

NVA pasākumu īstenotājus izvēles komisija tiek sasaukta ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad saņemts pretendenta pieteikums pasākumā, izņemot pasākumu “Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”, kur komisija tiek sasaukta desmit dienu laikā. Ja pretendentu pieteikumu saņemšanai ir noteikts termiņš, to izskatīšana NVA pasākumu īstenotājus izvēles komisijā notiek ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc terminētās pieteikšanās perioda noslēgšanās dienas.