Valmieras filiāle

Valkas novads

Valkas novada mājas lapa:

www.valka.lv

Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km². Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos pie Igaunijas robežas, vēsturiskā Vidzemes reģionā.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Valkas pilsēta,
 • Ērģemes pagasts,
 • Kārķu pagasts,
 • Valkas pagasts,
 • Vijciema pagasts,
 • Zvārtavas pagasts,

Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.

Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Valkas novads atrodas nozīmīgu valsts un reģionālās nozīmes autoceļu krustpunktā, te ir pieejama arī dzelzceļa infrastruktūra. Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000). 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Valkas novada teritoriālajā struktūrvienībā (pilsētā/novadā) reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/;

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Valkas novada atrašanās Eiropas nozīmes autoceļu un dzelzceļa krustpunktā sniedz papildu pievienoto vērtību biznesa attīstīšanai novadā.
Valkai ir dvīņu pilsēta Valga Igaunijas pusē, un šādi pilsētu veidojumi ir unikāli pasaulē, kas paver arī jaunas attīstības iespējas uzņēmējdarbībā.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Valkas novadā
Apmēram 58% no novada teritorijas klāj meži, ar ko skaidrojama mežsaimniecības un kokapstrādes attīstība novadā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 39% novada teritorijas un otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība ar specializāciju graudkopībā, piena lopkopībā un kartupeļu audzēšanā. Bez tradicionālajām nozarēm lauksaimniecībā figurē arī savvaļas gaļas lopu audzēšana, kā arī briežkopība.

Novadā pārstāvētas šādas nozares:

 • mežsaimniecības,
 • kokapstrādes;
 • lauksaimniecības.

Datu avots: Novada tīmekļa vietne www.valka.lv sadaļa “Uzņēmējdarbība novadā”

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Skolas:

 • Ērģemes pamatskola
 • Kārķu sākumskola
 • Vijciema sākumskola
 • Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Profesionālās ievirzes izglītība

 • Bērnu-jaunatnes sporta skola
 • Mākslas skola
 • Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola

Interešu izglītība

 • Bērnu un jauniešu centrs MICE

Veselības aprūpe

Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāle "Valka" (Indrānu iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701, tel. 64781259) – Filiāle īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem), nodrošina viņus ar mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības.

Datu avots: Novada tīmekļa vietne www.valka.lv , www.lursoft.lv , www.vmnvd.gov.lv

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.valka.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.