Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2022. gada 4. februārī, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu. Uz Trauksmes celšanas likuma pamata ir izdoti Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumi Nr. 96 “Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība".

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv vai arī aizpildot veidlapu un iesniedzot iestādes trauksmes celšanas kontaktpersonai, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi, iesniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

1. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:
1.1. izmantojot veidlapu, ko var lejuplādēt arī Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē;
1.2. rakstiski brīvā formā, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
1.3. mutiski.

2. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
2.1. ievietojot to Nodarbinātības valsts aģentūras 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
2.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@nva.gov.lv.

2.3. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
2.4. nosūtot uz Nodarbinātības valsts aģentūras e-adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.5. nosūtot uz Nodarbinātības valsts aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.6. pa pastu (vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi).

3. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

4. Nodarbinātības valsts aģentūras lietvedībā nodarbinātie šo iekšējo noteikumu 2.4., 2.5. vai 2.6.punktā minētajos gadījumos, saņemot trauksmes cēlēja iesniegumu, kurā norādīts, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, nekavējoties to nodod reģistrēšanai kontaktpersonai.

5. Kontaktpersona nekavējoties reģistrē saņemto trauksmes cēlēja iesniegumu speciāli izveidotā reģistrā, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības dokumentu apstrādi noteiktās prasības.


Kontaktpersona:

Juridiskā departamenta

Debitoru administrēšanas nodaļas vadītājs

Aleksandrs Rudavins

tālr. +371 26683792

trauksme@nva.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv