Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

1. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:
1.1. izmantojot veidlapu, ko var lejuplādēt arī Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē;
1.2. rakstiski brīvā formā, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
1.3. mutiski.

2. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
2.1. ievietojot to Nodarbinātības valsts aģentūras 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
2.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@nva.gov.lv.

2.3. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
2.4. nosūtot uz Nodarbinātības valsts aģentūras e-adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.5. nosūtot uz Nodarbinātības valsts aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
2.6. pa pastu (vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi).

3. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

4. Nodarbinātības valsts aģentūras lietvedībā nodarbinātie šo iekšējo noteikumu 2.4., 2.5. vai 2.6.punktā minētajos gadījumos, saņemot trauksmes cēlēja iesniegumu, kurā norādīts, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, nekavējoties to nodod reģistrēšanai kontaktpersonai.

5. Kontaktpersona nekavējoties reģistrē saņemto trauksmes cēlēja iesniegumu speciāli izveidotā reģistrā, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības dokumentu apstrādi noteiktās prasības.


Kontaktpersona:

Juridiskā departamenta

Debitoru administrēšanas nodaļas vadītājs

Aleksandrs Rudavins

tālr. +371 26683792

trauksme@nva.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv