Atbalsta pakalpojumi NVA klientiem ar invaliditāti uzsākot darba tiesiskās attiecības

NVA klients ar invaliditāti ir noslēdzis darba līgumu uz nenoteiktu laiku un atbalsta pakalpojumus pieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

1. Ergoterapeita konsultācija

Nodarbinātības valsts aģentūras izvēlēts ergoterapeits apsekos darba vietu un izvērtēs tās piemērotību veicamajam darbam, nepieciešamības gadījumā sniedzot ieteikumus darba vietas pielāgošanai.

Ergoterapeita pakalpojumam jāpiesakās ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

2. Surdotulka pakalpojums

Pakalpojums NVA klientiem ar dzirdes traucējumiem saskarsmes nodrošināšanai ar darba devēju, nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma stundas nedēļā.

Pakalpojumu nodrošina:

  • vienu mēnesi, ja personai ar invaliditāti ir vismaz trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā vai izglītība attiecīgajā profesijā vai darba līgums slēgts par mazkvalificētu darbu veikšanu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
  • divus mēnešus, ja personai ar invaliditāti ir mazāk nekā trīs mēnešu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā un nav izglītības attiecīgajā profesijā.

3. Atbalsta personas pakalpojums

Pakalpojums NVA klientiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumu nodrošina 12 mēnešus:

  • pirmajā nedēļā no dienas, kad persona ar garīga rakstura traucējumiem iesaistīta pasākumā – katru noteikto darba dienu visu nolīgto darba laiku;
  • no otrās līdz piektajai nedēļai, no dienas, kad persona ar garīga rakstura traucējumiem iesaistīta pasākumā – katru noteikto darba dienu, bet ne vairāk kā trīs stundas dienā;
  • no sestās līdz devītajai nedēļai, no dienas, kad persona ar garīga rakstura traucējumiem iesaistīta pasākumā – divas reizes nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katru pakalpojuma sniegšanas reizi noteiktajā darba dienā;
  • no desmitās darba nedēļas, no dienas, kad persona ar garīga rakstura traucējumiem iesaistīta pasākumā– vienu reizi nedēļā, bet ne vairāk kā vienu stundu katru pakalpojuma sniegšanas reizi.

Atbalsta pakalpojumiem var pieteikties:

NVA reģistrēts klients, kurš ar darba devēju ir noslēdzis darba līgumu uz nenoteiktu laiku un kurš PNPG ietvaros nav bijis nodarbināts pie tā paša darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Pasākumā.

Kā pieteikties atbalsta pakalpojuma saņemšanai?

  • Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar darba devēju, aizpildīt Iesniegumu un iesniegt to izmantojot NVA oficiālo elektronisko adresi.
  • NVA izskata nodarbinātā ar invaliditāti iesniegumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai atteikt atbalsta pakalpojuma nodrošināšanu, par pieņemto lēmumu informējot nodarbināto ar invaliditāti.
Svarīgi zināt

NVA atbalstam vienlaikus var pieteikties arī darba devējs un saņemt dotāciju NVA klienta ar invaliditāti darba vadītāja atlīdzībai un dotācijai darba vietas aprīkošanai. Vairāk lasiet šeit.