Talsu novada ģerbonis

Novada mājas lapa:    

https://www.talsunovads.lv

No 2021. gada 1. jūlija Talsu novada administratīvo teritoriju, kas ir sestā lielākā teritorija Latvijā, veido četras pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils, un 18 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Talsu novadam ir garākā nepārtrauktā jūras robeža – 95 kilometri, un divas ostas –Rojas un Mērsraga pagastā. 

Teritorija: 2749 km2
Iedzīvotāju skaits:  38 617

Administratīvais centrs: Talsu pilsēta

Bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta

Reģistrēto bezdarbnieku skaits

No tiem

Sievietes

Vīrieši

Ilgstošie bezdarbnieki

Invalīdi - bezdarbnieki

Jaunieši vecumā 15 - 24 gadi

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Iedzīvotāju skaits kopā

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā

Talsu novads

968

500

468

103

174

72

143

38 617

22133

Dati uz 31.03.2023.

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Talsu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma. Vietnes adrese: https://cvvp.nva.gov.lv .

2022.gadā NVA Talsu filiālē tika reģistrētas 1528 brīvas darba vietas. No tām vadītāji-11, vecākie speciālisti-29,speciālisti-33,kalpotāji-10, pakalpojumu un tirdzniecības speciālisti-77, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki-17, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri-14,vienkāršās profesijas-476. Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē : https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika .

2021. gadā Talsu novadā bija 2647 ekonomiski aktīvs uzņēmums. No tiem: Fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicējas- 1021, zemnieku un zvejnieku saimniecības-312, individuālie komersanti-200, komercsabiedrības-1098, Fondi, nodibinājumi un biedrības-2.

Jomas ar vislielāko nodarbināto skaitu (norādītas jomas, kurās darbinieku skaits ir vairāk kā 100): lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība-901 darbinieki, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts-314, citi pakalpojumi-235, apstrādes rūpniecība -190, mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklu-196, mežsaimniecība un mežizstrāde-189, būvniecība-175, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi-172, operācijas ar nekustamo īpašumu-175.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde.

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Talsu novadā (pēc Lursoft datiem uz 26.04.2023.):

  • Kokapstrāde un mežistrāde - SIA Vika Wood, SIA Krauzers, SIA Priedes AG, SIA Tellus, SIA Scandbio Latvia, A/s Talsu mežrūpniecība;
  • Pārtikas rūpniecība - As Talsu Piensaimieks, SIA Līcis-93,SIA Banga ltd;
  • Metālapstrāde - SIA Brabantia Latvia;
  • Būvniecība un ceļu būve - SIA Voka,SIA Talce, SIA Jaunie ceļi;
  • Tirdzniecība - SIA Gabriēla,SIA Lateva;
  • Kūdras ieguve - SIA Pindstrup Latvia;
  • Citi - A/s Talsu autotransports,  SIA Zvejnieku saimniecība IRBE,SIA Tolmets Tukums, SIA Kurzemes sēklas.

Sadzīves apstākļi

Vispārizglītojošās skolas: Talsu pamatskola, Talsu 2.vidusskola, Talsu novada vidusskola, Lībagu sākumskola, Virbu sākumskola, Laucienes pamatskola, Sabiles pamatskola, Talsu valsts ģimnāzija, Valdemārpils vidusskola, Pastendes pamatskola, Pūņu pamatskola, Stendes pamatskola, Upesgrīvas pamatskola, Kolkas pamatskola ,Dundagas vidusskola, Mērsraga vidusskola, Rojas vidusskola.

Pirmsskolas izglītības iestādes: Talsu PII Pīlādzītis, Laucienes PII Bitīte, Pūņu pamatskolas pirmsskolas grupas, Pastendes PII Ķipars, Vandzenes PII Zīlīte, Talsu PII Zvaniņš, Talsu PII Saulīte, Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas, Talsu PII Kastanītis, Talsu PII Sprīdītis, Sabiles PII Vīnodziņa, Valdemārpils PII Saulstariņš, Laidzes PII Papardīte, Laucienes pamatskolas filiāles “Dursupes pamatskola” PII, Lībagu sākumskolas PII, Virbu sākumskolas PII Zīļuks, Dundagas PII Kurzemīte, Mērsraga pagasta PII Dārta, Rojas PII Zelta zivtiņa, Rudes PII Saulespuķe.

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība: Rojas pagasta sporta skola, Talsu novada sporta skola, Sabiles mūzikas un mākslas skola, Talsu mākslas skola, Talsu mūzikas skola, Valdemārpils mūzikas un mākslas skola, Dundagas mākslas un mūzikas skola, Rojas mūzikas un mākslas skola, Mērsraga mūzikas un mākslas skola, Talsu novada bērnu un jauniešu centrs.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle” , “Talsu veselības centrs” , 27 ģimenes ārstu prakses Talsos un pašvaldībās, 10 zobārstniecības prakses vai kabineti.

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Talsu novada Sociālais dienests,  kur iespējams saņemt ģimenes asistenta pakalpojumus, higiēnas pakalpojumus, ilgstošu sociālo aprūpes un sociālo rehabilitāciju institūcijā pilngadīgām personām, nodarbības bērna attīstības veicināšanai, pakalpojumu “Aprūpe mājās”, patversmes pakalpojumu, sociālā atbalsta grupas pakalpojumus, specializētā autotransporta pakalpojumus.