Novada tīmekļa vietne:    

www.rezeknesnovads.lv

Informācija par novadu

Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales vidū. Tā lielākā daļa atrodas Latgales augstienē, tās ziemeļu un ziemeļrietumu nogāzē. Rietumdaļa – Vidusdaugavas zemienē un Lubāna līdzenumā, bet ziemeļdaļa nedaudz iesniedzas Ziemeļlatgales pacēlumā.

Rēzeknes novadā ir 1 pilsēta – Viļāni un 28 pagasti, kas apvienoti piecās apvienībās:

 • Dricānu apvienības pārvalde (Dricānu, Gaigalavas, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Stružānu, Sakstagala, Kantinieku pagasts),
 • Kaunatas apvienības pārvalde (Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna, Stoļerovas pagasts),
 • Maltas apvienības pārvalde (Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagasts),
 • Nautrēnu apvienības pārvalde (Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu, Vērēmu pagasts).
 • Viļānu apvienības pārvalde (Viļānu, Sokolku, Dekšāres pagasts).

Iedzīvotāju skaits: 30963 [Avots: CSB, dati uz 01.01.2022.].

Nacionālais sastāvs: latvieši: 58%, krievi: 37%, poļi: 1%, baltkrievi: 1%, ukraiņi 1%, citas tautības, ieskaitot neizvēlētu tautību: 2% (avots: CSB, dati uz 01.01.2022.).

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Rēzeknes novadā (dati uz 2022. gada 1. aprīli):


Reģistrēto bezdarbnieku skaits

Sievietes

Ilgstošie bezdarbnieki

Invalīdi - bezdarbnieki

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

2514 1277 1680 685 139

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rēzeknes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ un novada mājas lapā https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/vakances/.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Uzņēmējdarbības veicināšanas darbības Rēzeknes novadā

Pēc Rēzeknes novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju iniciatīvas Rēzeknes novada teritorijā ir izveidota Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā, darbojoties uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

Rēzeknes novada pašvaldība ik gadu organizē projektu konkursu uzņēmējiem „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. 2023. gadā kopējais pieejamais finansējums: EUR 100 000.00. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

Rēzeknes novada tūrisma informācijas speciālisti piedalās dažādās tūrisma izstādēs Latvijā un ārzemēs, kurās aktīvi tiek popularizēti Rēzeknes novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība rīko Rēzeknes novada Uzņēmēju dienu, kurā atzinību par savu darbu un ieguldījumu novada attīstībā saņem Rēzeknes novada uzņēmēji. Jau 2022. gadā šis pasākums notika klātienē un uzņēmēji tika sveikti Rēzeknes novada dienu ietvaros, katrā apvienībā.

Lielākie darba devēji

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, pieci lielākie darba devēji Rēzeknes novada teritorijā ar lielāko vidējo nodarbināto skaitu ir:

 •  RSEZ SIA “Verems” (saplākšņa ražošana);
 • RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” (metālapstrāde);
 • SIA “Baibiņa”(kokapstrāde);
 • SIA “Sprūževa M” (lauksaimniecība);
 • AS “LUDZAS MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA”.
 • SIA „Alņi AS”, (koka zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas);
 • SIA „Vlakon” (smilts un grants izstrāde, māla un kaolīna ieguve);
 • SIA “Norsk Resource” (koka izstrādājumu ražošana, zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas);
 • LPKS „Viļāni” (piena pārstrāde un siera ražošana, lopkopība u.c.);
 • AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (jauktā lauksaimniecība, elektroenerģijas ražošana, elektroenerģijas tirdzniecības);
 • AS „Strūžānu kūdras fabrika” (kūdras ieguve).

Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada teritorijā darbojas 36 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 28. Novada izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, līdz ar to ir iespēja veltīt resursus katra skolēna personības izpētei un izaugsmes atbalstam.

Rēzeknes novadā ir 16 vispārizglītojošās skolas: 7 pamatskolas, 6 vidusskolas, 1 speciālā pamatskola. Trim skolām ir struktūrvienības. Darbojas 13 pirmsskolas izglītības iestādes, 8 skolās ir pirmsskolas grupas, 2 bērnu un jauniešu sporta skolas,  1 bērnu mūzikas skola Maltā,  1 bērnu mākslas skola Nautrēnos (Ludzas filiāle),  3 Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas filiāles: Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā, Gaigalavas pamatskolā un Kaunatas vidusskolā.

Kultūras dzīve Rēzeknes novadā

Rēzeknes novads ir bagāts ar nemateriālās kultūras vērtībām – tautas mākslas kolektīviem,  talantīgām un neordinārām personībām, tautas daiļamata meistariem.

Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 31 kultūras nams, 35 pagastu un 21 skolu bibliotēka, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Maltas mūzikas skola, 4 valsts akreditēti muzeji. Novada kultūras iestādēs ir plaši un daudzveidīgi pārstāvēta tautas māksla – 6 kori, 9 bērnu un 12 pieaugušo tautas deju kolektīvi, 5 bērnu un 20 pieaugušo dramatiskie kolektīvi, 3 bērnu un 15 pieaugušo folkloras kopas, 2 pūtēju orķestri, saksofonistu kvartets, 3 lauku kapelas, 6 bērnu un 25 pieaugušo vokālie ansambļi un vēl daudzi kolektīvi. Tautas daiļamata meistari – koktēlnieki, metālkalēji, klūdziņu pinēji, audējas un ādas apstrādes meistari, keramiķi – sniedz ne tikai estētisku baudījumu, bet arī popularizē seno amatu prasmes. Visplašāk pārstāvēta ir podniecība. Keramiķi ir apvienojušies divās lietišķās mākslas studijās – Tautas lietišķās mākslas studija “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” un keramiķu kopa — “Tradicionalūs Zineibu tureituoju bīdreiba “Pūdnīku skūla””.

Novada kultūras darbinieki saviem apmeklētājiem veido daudzveidīgus, saturīgus un interesantus tradicionālos kultūras pasākumus. Katru gadu aprīlī Latgales keramikas cienītājus iepriecina tradicionālās “Latgales podnieku dienas”. Plaši apmeklēta ir daudzveidīgām norisēm un koncertiem bagātā “Rēzeknes novada diena”, kas pēdējos gados notiek katrā apvienībā atsevišķi. Iemīļoti ir “Grāmatu svētki”, dzejnieka Pētera Jurciņa atceres pasākums “Pīterdīna Rogovkā”, garīgās mūzikas svētki Lendžu brīvdabas estrādē, amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums” Gaigalavā, Volkenbergas pils svētki Mākoņkalnā, tautas muzikantu festivāls “O, bļaka!” un citi. Daudzveidīgs brīvdabas pasākumu klāsts notiek Viļānos Lakstīgalu salā.

Par iecienītu kultūrvietu kļuvusi Lūznavas muiža - Latgales jūgendstila pērle. 20. gadsimta sākumā celta kā vieta mākslai un mūzikai, piedzīvojusi vēsturiskās pārmaiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, atkal skolu, pagasta pārvaldi un bibliotēku. 2015. gadā atdzimusi no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kurā mīt Mūza. Jūlijā plašu apmeklētāju loku pulcē Mākslas pikniks Lūznavā, bet vasaras nogalē notiek starptautiskais džeza festivāls “Škiuņa džezs”.

Sports Rēzeknes novadā

Rēzeknes novadā darbojas divas bērnu-jaunatnes sporta skolas – Rēzeknes novada BJSS un Viļānu BJSS, kas ar jauno mācību gadu uzsāks darbu kā viena Rēzeknes novada Bērnu un jauniešu sporta skola ar dažādām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām dažādos sporta veidos. Novadā darbojas vairāki sporta klubi: biedrība Maltas šaha klubs”, biedrība Sporta klubs Magnen””, sporta biedrība SEDNA”, dambretes klubs Malta”, futbola klubs Saules puikas”, basketbola sieviešu komanda Moseņis”. Dažādas kvalitātes sporta infrastruktūra ir pieejama visos novada pagastos. 2022.gadā ir uzsākta sporta halles būvniecība “Viļānos”.

Sociālā joma Rēzeknes novadā

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novadā ir izveidots Sociālais dienests. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā bez Sociālā dienesta vadītājas strādā arī sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām. Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā 35 sociālie darbinieki, 3 psihosociālie konsultanti, 20 aprūpētāji, 1 psihologs, 1 specializētā automobiļa vadītājs.

Rēzeknes novada sociālās aprūpes iestādes: daudzfunkcionālais sociālās aprūpes centrs “Vecružina” (Silmalas pagasts), Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs ar struktūrvienībām “Strūžāni”(Stružānu pagasts), Pilcene” (Dricānu pagasts) un Malta” (Maltas pagasts). Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni"".

Veselības aprūpe Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada iedzīvotājiem veselības aprūpi nodrošina Rēzeknes novada teritorijā izvietotās veselības aprūpes iestādes: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni"" , SIA „Ružinas doktorāts” (Silmalas pagastā), feldšeru-vecmāšu punkti un vairāku ģimenes ārstu prakses vietas Rēzeknes novada pagastos vai regulāri ģimenes ārstu izbraukumi uz pagastu feldšeru-vecmāšu punktiem slimnieku pieņemšanai. Veselības aprūpes pakalpojumus iespējams saņemt Rēzeknes pilsētā: SIA ,,Rēzeknes slimnīca”, SIA Rēzeknes veselības aprūpes centrs”, SIA Medical plus”, SIA Medicīnas centrs 36,6”,E. Gulbja laboratorija” un “Centrālā Laboratorija” Rēzeknes filiāle.

Sabiedriskais transports Rēzeknes novadā

Vietējās nozīmes maršrutos pasažieru pārvadājumus Rēzeknes novadā veic uzņēmums AS Rēzeknes autobusu parks”.