Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad pasākums tiek īstenots?

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās uz laiku līdz vienam vai diviem mēnešiem.

Reģistrēties darbam vasaras brīvlaikā skolēni varēs ar 2024. gada maija sākumu aizpildot pieteikuma veidlapu NVA mājas lapā.

Pieteikuma anketā jānorāda informācija par pilsētu, novadu vai pagastu, kurā vēlies strādāt, mācību iestādes nosaukums un klase vai kurss, kurā mācies, kontaktinformācija saziņai par darba vietu, kā arī personu apliecinoša dokumenta numurs.

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Kur varēšu strādāt?

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar darba devēju par darba vietu un laiku, ja vien darba devējs ir pieteicis darba vietu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:

 • Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības)

Cik varēšu nopelnīt?

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.

NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Skolēna pienākumi

 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, pirms darba uzsākšanas ir jāveic iepriekšēja medicīniskā apskate (jādodas pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu ārsta izziņu par veselības stāvokli, kas ļautu pārliecināties par viņa piemērotību paredzētā darba veikšanai).
 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, skolēns darba devējam iesniedz skolēna vecāka (aizbildņa) apliecinājumu skolēna dalībai Pasākumā.
 • Pildīt amata aprakstā noteiktos pienākumus.
 • Strādāt darba līgumā noteikto darba laiku.
 • Informēt darba devēju par kavējumiem.
 • Iesniegt darba devējam kavējumu attaisnojošus dokumentus (piemēram, slimības gadījumā tā ir darbnespējas lapa).
 • Informēt NVA filiāli vienas darba dienas laikā:
  • ja tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pasākumā;
  • ja netiek ievērots darba līgumā noteiktais.

Skolēna tiesības

 • Iepazīties ar darba vietu, darba apstākļiem, darba vides risku izvērtējumu un veicamo darbu aprakstu, pirms pieņemt lēmumu par darba uzsākšanu pie konkrētā darba devēja.
 • Skolēns uz darba līgumā norādīto darba periodu tiek apdrošināts pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietā.
 • Pēc darba līguma noslēgšanas skolēns var saņemt algas nodokļa grāmatiņu iesniedzot iesniegumu elektroniski Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai klātienē – jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.
 • Saņemt no darba devēja rakstisku darba algas aprēķinu. Pieprasīt izziņu par darba algu un samaksātiem nodokļiem.
 • Saņemt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
 • Pēc skolēna vēlēšanās (iesniedzot darba devējam iesniegumu) izbeigt darba tiesiskās attiecības vienas darba dienas laikā.

Darba devēja pienākumi

 • Ievērot darba līgumā noteiktās saistības.
 • Veikt nostrādātā darba laika uzskaiti un pēc tās aprēķināt skolēna darba algu.
 • Izsniegt rakstisku darba algas aprēķinu. Izmaksāt darba līgumā noteikto darba algu, nomaksājot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
 • Informēt skolēna vecāku (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem darba vietā, pirms skolēns uzsāk veikt darba pienākumus un, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, saņemt no viena no vecākiem (aizbildņa) rakstveida apliecinājumu.
 • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem, normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteiktajos gadījumos prasīt, lai skolēns veic obligāto veselības pārbaudi pirms līguma slēgšanas 1;
 • Skolēna slimības gadījumā apmaksāt darbnespējas lapu A.
 • Nodrošināt skolēnam darba vadītāju visu pasākuma norises laiku.
 • Instruēt skolēnu par darba drošību, veselības aizsardzību, ugunsdrošības un citiem darba aizsardzības noteikumiem, kas jāievēro darba laikā, nodrošinot darba aizsardzības prasību ievērošanu darba vietā. Skolēns ar savu parakstu apliecina, ka tika veikta instruktāža.
 • Nodrošināt skolēnu ar speciālo apģērbu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja to paredz normatīvie akti.
1 Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, un tām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu jāveic obligātā medicīniskā apskate.

Darba devēja tiesības un pienākumus

Vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.

Vairāk: Svarīga informācija par darbu vasaras brīvlaikā skolēniem un viņu vecākiem

Veiksmes stāsti

Skolēnu vasaras nodarbinātība
Skatīt vairāk