Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts „Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Pasākuma mērķis - saskaņā ar nozares pieprasījumu pēc darbaspēka un nozares specifiku apzināt, atlasīt un organizēt bezdarbnieku praktisko sagatavošanu darbam nozares uzņēmumos.

Bezdarbniekam, nodibinot darba tiesiskās attiecības ar nozares darba devēju, tiek nodrošināta praktiskā apmācība, kas ietver profesionālās kompetences apgūšanu otrā, trešā vai ceturtā profesionālajā kvalifikācijas līmenī. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

  Pasākumu īsteno šādās nozarēs un apakšnozarēs:

  • apstrādes rūpniecības nozarē;
  • informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē (izņemot izdevējdarbību, kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšanu, radio un televīzijas programmu izstrādi un apraidi);
  • transporta un uzglabāšanas nozarē.

  Pasākuma īstenošanā piedalās nozaru asociācijas, kas:

  • pārstāv ne mazāk kā 10 nozares uzņēmumus
  • ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms iesaistīšanās šajā pasākumā

  Kā pieteikties praktiskās apmācības īstenošanai ar nozaru asociāciju iesaisti?

  1. solis
   • Nozares asociācijai jāaizpilda tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija
  2. solis

  Pieteikumus izvērtēs NVA Pasākumu īstenotāju izvēles komisija atbilstoši Apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju īstenotāju izvēles kārtībai un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

  • Pasākuma “Apmācība pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti” īstenotāju izvēles kārtība

  Ja asociācijas pieteikums tiek atbalstīts, NVA noslēdz sadarbības līgumu un piešķir dotāciju ar pasākuma organizēšanu saistītām izmaksām - apmācību pasākumu koordinēšana, vadīšana, pasniedzēju piesaiste u.c.

  Nozares asociācija iesniedz atskaiti par Līguma ietvaros praktisko apmācību pabeigušajiem bezdarbniekiem.

  NVA atlīdzina ar iesaisti pasākuma organizēšanā saistītās izmaksas  - 200 euro apmērā par katru apmācībā pie darba devēja iesaistīto bezdarbnieku, kas mācības ir pabeidzis.

  Kā notiek sadarbība ar nozares darba devējiem?

  • Pēc sadarbības līguma noslēgšanas ar nozares asociāciju, nozares asociācijas pieteikumā norādītājiem darba devējiem, kuri īstenos praktisko apmācību, NVA elektroniski nosūta uzaicinājumu mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas iesniegt pieteikumu pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai sadarbībā ar nozares asociāciju;
  • Darba devējs iesniedz pieteikumu pasākumam “Apmācība pie darba devēja”. Ja bezdarbniekam nepieciešama papildu teorētiskā apmācība, praktiskās apmācības laikā bezdarbnieku var iesaistīt MK noteikumu Nr.75 21.1 punktā minēto modulāro profesionālās izglītības programmu vai nozares uzņēmuma izstrādātu un nozares asociāciju atzītu neformālās izglītības programmu apguvē atbilstoši praktisko apmācību ietvaros apgūstamajām profesionālajām kompetencēm;
  • Darba devēja aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA,  nosūtot uz NVA oficiālo elektronisko adresi (e-adresi)
  • Pieteikumus izvērtēs NVA Pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.
  • Lai saņemtu NVA atbalstu praktiskai apmācībai, darba devējam ir jānodrošina no jauna izveidota darbavieta vai darbavieta, kas ir vakanta. Praktiskajā apmācībā netiek iesaistīti tādi bezdarbnieki, kuri pie attiecīga darba devēja bija nodarbināti vismaz 12 mēnešus pirms praktiskās apmācības pasākuma īstenošanas uzsākšanas.
  • Darba devējs, noslēdzot līgumu ar NVA, īsteno praktisko apmācību, kas ilgst 3 mēnešus;
  • Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām, viņš piedalās bezdarbnieku atlasē un izvēlas piemērotākos kandidātus.
  • Pirms praktiskās apmācības uzsākšanas darba devējam ar bezdarbnieku ir jānoslēdz darba līgums.
  • Darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam pieteikumā iepriekš norādītā darba alga, kas kopā ar algas dotācijas daļu nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu.
  • Darba devējam jānodrošina nepieciešamā teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī kvalificēts darba vadītājs, kas bezdarbniekam palīdz iegūt un nostiprināt profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas.
  • Darba devējam, slēdzot līgumus, ir tiesības piesaistīt praktiskās apmācības īstenošanā citus ekspertus un mācībspēkus, kas ieguvuši izglītību un ne mazāk kā divus gadus ilgu praktisko pieredzi profesijā, kurā tiek veikta bezdarbnieka praktiskā apmācība.
  • Darba devējam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku, kuram nav noteikta invaliditāte.
  • Ikmēneša NVA dotācijas apmērs bezdarbnieka darba algai ir 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Bezdarbniekam praktiskās apmācības laikā ir iespēja saņemt obligātas veselības pārbaudes kompensāciju līdz 50 euro apmērā.
  • Bezdarbniekam ir iespējas saņemt finanšu atlīdzību līdz 200 euro mēnesī vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai reģionālas mobilitātes atbalstam.
  • NVA ikmēneša dotācija praktiskās apmācības vadītāja darba apmaksai ir 10 euro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.
  • Darba devējiem, kuri veic bezdarbnieku ar invaliditāti praktisko apmācību, tiks dotētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas.
  • Darba devējs, īstenojot praktisko apmācību, saņem arī vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 euro) un vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 euro).
  • Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apgūšanu un apgūto zināšanu novērtējums.
  • par katru apmācībā pie darba devēja iesaistīto bezdarbnieku, kas apmācību pabeidzis, darba devējs iesniedz NVA informāciju par apmācībā iesaistītā bezdarbnieka mācību rezultātiem