Statuss:
Īstenošanā
Projekta plakāts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem"
Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

 Projekts Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošana.

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra
K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

No 2023. gada 1. februāra līdz 2026.gada 30. jūnijam

Mērķis

Veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus, un uzlabotas profilēšanas sistēmas ietvaros izstrādāt un ieviest digitālus prasmju novērtēšanas rīkus efektīvāka individuālā pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma veidošanai, uzsvaru liekot uz digitālajām prasmēm.

Projekta darbības:

 1. Karjeras konsultācijas.
 2. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.
 3. Profesionālās tālākizglītības programmu apguve (ieskaitot modulārās izglītības programmu apguvi).
 4.  Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve.
 5. Otrajam, trešajam vai ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
 6. Neformālās izglītības programmu apguve.
 7. Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācības.
 8. Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve.
 9. Atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvāto augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādāto izglītības programmu apguve.
 10. Praktiskās mācības pie darba devēja.
 11. Praktiskās mācības ar nozaru asociāciju iesaisti.
 12. Specifiski pakalpojumi (surdotulka pakalpojumi un ergoterapeita pakalpojumi).
 13. Atbalsts reģionālajai mobilitātei.
 14. Prasmju novērtēšanai paredzēto digitālo rīku izstrāde un ieviešana.

Mērķa grupas

Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti klienti:

 • bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā;
 • bezdarba riskam pakļautās personas.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 30 153 584.00 EUR, tai skaitā:

 • Atveseļošanas fonda finansējums: 28 710 000.00 EUR;
 • Valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodokļa segšanai): 1 443 584.00 EUR.

Investīcijas īstenošanā sasniedzami:

Atskaites punkti:

 • līdz 2023. gada 30. jūnijam  – lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm;
 • līdz 2023. gada 31. decembrim – digitālo rīku izstrāde prasmju novērtēšanai.

Mērķrādītāji:

 • līdz 2025. gada 31. martam – 10 000 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar pilnveidotām prasmēm; līdz 2026. gada 30. jūnijam  – 20 450 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar pilnveidotām prasmēm.

Uzraudzības rādītājs:

 • līdz 2024. gada 30. septembrim –  3 000 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm.

Kopējie rādītāji:

 • dalībnieku skaits, kuri piedalījušies apmācībās vai ieguvuši atbilstošu izglītību;
 • personu skaits, kuras ir nodarbinātas vai iesaistītas darba meklēšanā;
 • personu skaits vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuras saņem atbalstu.

Kontaktpersona:

Edīte Bratka

Projekta vadītāja - Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010
Edite.Bratka [at] nva.gov.lv