AKTUALITĀTES DARBA TIRGŪ | 2021.g. februāris

NVA apkopotā statistika

Reģistrētais bezdarba līmenis valstī (lūdzu, izvēlieties pārskata gadu)

2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī un reģionos perioda beigās
Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2021. gada 30.jūnijā – 7,4%
NVA reģistrētās brīvās darbvietas

Bezdarba līmenis - Bezdarbnieku īpatsvars atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos.
(datu avots: CSP)

Nodarbinātie iedzīvotāji - Atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (SDO) definīcijām ir visas tās personas 15-74 gadu vecumā (līdz 2001.gadam 15 gadi un vairāk), kuras pārskata nedēļā veica jebkādu darbu vai nu par samaksu naudā vai arī par atlīdzību precēs vai pakalpojumos.
Par nodarbinātajiem uzskata arī pašnodarbinātās personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālajā praksē.
Personas, kuras atrodas pagaidu prombūtnē no darba sakarā ar grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā, uzskata par nodarbinātām, ja pēc atvaļinājuma beigšanās personai ir garantija atgriezties iepriekšējā darba vietā.
Nodarbināto skaitā  ietver arī tās personas, kas strādā, lai iegūtu produkciju pašu patēriņam  vai pārdošanai.
(datu avots: CSP)

Bezdarbnieki (gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie, gan nereģistrētie) – Personas (15-74 gadu vecumā), kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no darba, pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un tā atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko divu nedēļu laikā) sākt strādāt. Bezdarbnieku skaitā ietilpst arī tās personas, kuras darbu nemeklēja, jo darbu jau bija atradušas un  uzsāks to trīs mēnešu laikā.
(datu avots: CSP)

Reģistrētā bezdarba līmenis – Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 – 62 gads)  īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā, procentos.

Reģistrētais bezdarbnieku skaits – Visas tās personas vecumā  15 – 62 gads, kuras reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā un kurām piešķirts bezdarbnieka statuss.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - Abu dzimumu personas, kuras pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus veido nodarbinātie un bezdarbnieki (gan reģistrētie Nodarbinātības valsts aģentūrā, gan nereģistrētie), kuri aktīvi meklē darbu.
(datu avots: CSP)

Lai saņemtu plašāku informāciju, rakstiet uz e-pastu nva@nva.gov.lv