NVA apkopotā statistika

Reģistrētais bezdarba līmenis valstī (lūdzu, izvēlieties pārskata gadu)
Reģistrētā bezdarba līmenis valstī un reģionos perioda beigās
NVA reģistrētās brīvās darbvietas

Bezdarba līmenis - Bezdarbnieku īpatsvars atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos.
(datu avots: CSP)
 

Nodarbinātie iedzīvotāji - Atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas definīcijām nodarbinātie iedzīvotāji ir visas personas, kuras pārskata nedēļā veica jebkādu darbu par samaksu naudā vai par atlīdzību precēs vai pakalpojumos.
Saskaņā ar regulas Nr. 2019/2240 definīciju, sākot ar 2021. gadu, nodarbinātās personas ir vecumā no 15 līdz 89 gadiem (līdz 2001. gadam 15 gadi un vecākas, no 2002. līdz 2020.gadam – no 15 līdz 74 gadiem).
Par nodarbinātajiem uzskata arī pašnodarbinātās personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālajā praksē. Nodarbināto skaitā ietver arī tās personas, kuras strādā savā lauku saimniecībā, lai saražotu produkciju, kuras galvenā daļa paredzēta pārdošanai. Līdz 2020. gadam nodarbināto skaitā ietvēra personas, kuras produkciju ražoja tikai savam patēriņam. Šo personu skaits ir neliels un izmaiņas nodarbināto skaitā ir statistiski nenozīmīgas.(datu avots: CSP)


Bezdarbnieki (gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie, gan nereģistrētie) – Personas (15-74 gadu vecumā), kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no darba, pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un tā atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko divu nedēļu laikā) sākt strādāt. Bezdarbnieku skaitā ietilpst arī tās personas, kuras darbu nemeklēja, jo darbu jau bija atradušas un  uzsāks to trīs mēnešu laikā.
(datu avots: CSP)

Reģistrētā bezdarba līmenis – Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 – 64 gadi un seši mēneši)  īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā, procentos.

Reģistrētais bezdarbnieku skaits – Visas tās personas vecumā  15 – 64 gadi un seši mēneši, kuras reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā un kurām piešķirts bezdarbnieka statuss.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - Abu dzimumu personas, kuras pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus veido nodarbinātie un bezdarbnieki (gan reģistrētie Nodarbinātības valsts aģentūrā, gan nereģistrētie), kuri aktīvi meklē darbu.
(datu avots: CSP)

Lai saņemtu plašāku informāciju, rakstiet uz e-pastu nva@nva.gov.lv