Ogres filiāle

Novada tīmekļa vietne:    www.ogresnovads.lv

Informācija par novadu

Ogres novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumos. Tajā ietilpst Ogres pilsēta un 9 pagasti: Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasts. Novada administratīvais centrs ir Ogre. Ogres novada vīzija - Pierīgas uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības un sporta attīstības centrs. Aktīva un pasākumiem bagāta novada kultūras un tūrisma dzīve. Unikālās dabas vērtības – Daugava un Ogres upe, Zilie kalni un meži – cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Lauku teritorija ir atvērta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei. Novada administratīvais centrs ir Ogres pilsēta.  

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ogres novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ , pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Ogres filiālē tika reģistrētas 1237 brīvas darba vietas. No tām vairums – 362 brīvās darba vietas vienkāršajās profesijās, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 225, kvalificēti amatnieki un strādnieki – 239, vecākie speciālisti – 141, speciālisti – 70, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 83.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Novadā attīstās dažādas nozares, koncentrējoties uz zināšanām bāzētas produkcijas ražošanu un pakalpojumiem. Daudzi novada uzņēmumi produkciju eksportē. Ogres pilsētas un piepilsētas zonā ir attīstījušās dažādas jomas, piemēram, apstrādes rūpniecība, pārtikas produktu ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana, koksnes izstrādājumu ražošana, mēbeļu ražošana, gatavo metālizstrādājumu ražošana un elektronisko iekārtu ražošana. Par jaunattīstāmām Ogres novada ekonomikas nozarēm tiek uzskatītas elektropiedziņas transporta līdzekļu un to detaļu projektēšana, izmēģinājumi un to ražošana, industriālā dizaina produktu ražošana un dizaina pakalpojumu attīstība, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, tūrisma pakalpojumu attīstība, kā arī kravu loģistikas un glabāšanas pakalpojumu attīstība. Ogres novadā atrodas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālais biznesa inkubators, kas sniedz inkubācijas un uzņēmējdarbības uzsākšanas pakalpojumus. Populārākās uzņēmējdarbības nozares Ogres novadā: mazumtirdzniecība, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos, automobiļu apkope un remonts.


Pēdējos gados Ogres novada reģistrētie uzņēmumi ar darba vietām nodrošinājuši aizvien lielāku strādājošo skaitu. 2018.gadā Ogres rajona slimnīca SIA nodarbināti 347 darbinieki, Fazer Latvija SIA – 307 darbinieki, Pallogs SIA – 241 darbinieks, Ogres prestižs SIA -129 darbinieki, HansaMatrix Pārogre SIA – 109 darbinieki, GBM SIA – 85 darbinieki.


Lielākie novada uzņēmumi:
Pārtikas ražošana: Fazer Latvija SIA (Somija) (maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana); Ogres prestižs SIA (mazumtirdzniecība, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi,izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana); Senlejas SIA (gaļas pārstrāde un konservēšana).
Apstrādes rūpniecība: HansaMatrix Pārogre SIA (elektronisko plašu ražošana).
Metālapstrāde: Ring Chairtech Baltic SIA (metāla virsmas apstrāde un pārklāšana).
Veselības aprūpe: Ogres rajona slimnīca SIA.


Citi uzņēmumi: Pallogs SIA (koka taras ražošana); Latlaft SIA (koka izstrādājumu ražošana); Upeslīči SIA (koka taras ražošana); Ekobaze Latvia SIA (atkritumu savākšana); Žvalguva SIA (graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība); Miandum SIA (kravu pārvadāšanas pakalpojumi); Satema Baltic SIA (elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana).
Plašāka informācija pieejama Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē.


Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Ogres novadā (2019.gadā):

  • EUR 845 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 818 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 833 (Pašvaldības struktūrās);
  • EUR 924 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi

Ogres novadu raksturo konkurētspējīga, harmoniska, sociāli stabila un videi draudzīga dzīves vide cilvēkam laukos un pilsētā. Moderna un attīstīta novada satiksmes un komunikāciju infrastruktūra.

Ogres novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc šeit zinības apgūst skolēni arī no apkārtējo novadu pašvaldībām. Novadā var iegūt pirmsskolas, pamata, vispārējo vidējo, profesionālo izglītību, kā arī profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā. Ogres tehnikums, kas ir modernākais kompetences centrs Latvijā, piedāvā apmācības tādās nozarēs kā elektronika, kokapstrāde, būvniecība, mežizstrāde, grāmatvedība, administratīvie un sekretāra pakalpojumi, komerczinības, ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi un radošās industrijas.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Ogres rajona slimnīca”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā, Ogres rajona slimnīcas ambulatorā daļa (pieejamas ģimenes ārstu prakses un zobārstniecības pakalpojumi). Ārstniecības pakalpojumus var saņemt Ogres veselības centrā, PA “Ogres Namsaimnieks” centrā “Neptūns”. Plašāka informācija pieejama Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ogres novada iedzīvotājiem, kura struktūrā darbojas Taurupes, Madlienas, Suntažu, Ogres sociālie centri, ģimenes atbalsta centrs, dienas centrs “Saime”, sociālās palīdzības nodaļa, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa, atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem. Novadā darbojas arī vispārējā tipa pansionāts „Madliena” un Ogres pansionāts un sociālā dienesta profilakses punkts. Plašāka informācija pieejama Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

Novada mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājaslapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.