Pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” (turpmāk – Pasākums) organizē un īsteno  Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar ergoterapeita pakalpojuma sniedzēju, nodrošinot ergoterapeita pakalpojumu darba devējam – komersantam vai komercsabiedrībai, lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu darba vietu nodarbinātai personai ar invaliditāti.

Pasākuma mērķis:

Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu ar invaliditāti darba vietu nodrošināšana ar egroterapeita pakalpojumu, lai sekmētu bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju saglabāšanu, preventīvi novērstu bezdarba iestāšanās risku un veicinātu ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanu. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Individuālie komersanti;
 • Komercsabiedrības (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības).

Finansiālais atbalsts Pasākuma īstenošanai darba devējam:

Vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarba riskam pakļautai personai ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā EUR 1000 vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas).

Dotācija darba devējam tiek piešķirta Komisijas regulas 1407/2013 ietvaros (De minimis atbalsts).

Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai? 

 1. solis
  • Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas nodarbinātās personas ar invaliditāti darba vieta.
 2. solis
  • NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem Pasākuma īstenošanu.
 3. solis
  • NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina 10 darba dienu laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par Pasākuma īstenošanu.

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.