ES+NAP logo

 

 

 

 

 ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” (turpmāk – Pasākums) organizē un īsteno  Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar ergoterapeita pakalpojuma sniedzēju, nodrošinot ergoterapeita pakalpojumu darba devējam – komersantam vai komercsabiedrībai, lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu darba vietu nodarbinātai personai ar invaliditāti.

Infolapa:

Pasākuma mērķis:

Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu ar invaliditāti darba vietu nodrošināšana ar egroterapeita pakalpojumu, lai sekmētu bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu ar invaliditāti darbspēju saglabāšanu, preventīvi novērstu bezdarba iestāšanās risku un veicinātu ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanu.

ESF plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Individuālie komersanti;
 • Komercsabiedrības (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības).

Finansiālais atbalsts Pasākuma īstenošanai darba devējam:

Vienreizēja dotācija iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai, lai pielāgotu darba vietas bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši ergoterapeita atzinumam un darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, līdz 1000 eiro vienas darba vietas pielāgošanai.

Dotācija darba devējam tiek piešķirta Komisijas regulas Nr. 2023/2831 un 717/2014 ietvaros (De minimis atbalsts).

Pieteikumi De minimis atbalsta saņemšanai Regulas Nr. 1408/2013 ietvaros netiek pieņemti.

Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai? 

 1. solis
  • Aizpildīts pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz NVA oficiālo e-adresi. 

 2. solis
  • NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu komisija izskata darba devēja pieteikumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

 3. solis
  • Par komisijas pieņemto lēmumu darba devēju informē rakstveidā. Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, darba devējs tiek aicināts 10 darba dienu laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu  ar NVA par Pasākuma īstenošanu.

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē atbilstoši rīkojumam “Par aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēli”.

Saistošie dokumenti Pasākuma īstenošanai:

  Palīgmateriāli: