Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādātājs (pārzinis) ir Nodarbinātības valsts aģentūra reģ. Nr. 90001634668, K.Valdemāra 38, k-1, Rīga, kontaktinformācija: das@nva.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati tiek apstrādāti (ievākti, reģistrēti, ievadīti un nodoti) ar mērķi, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.130 “Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti” un Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Personas datu saņēmēji

Iespējamie personas datu saņēmēji: Labklājības ministrija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un citas valsts vai pašvaldības iestādes tām nepieciešamo funkciju veikšanai, kā arī citas juridiskas personas, kas īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumus uz normatīvo aktu vai līguma pamata.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti 10 gadus no bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa zaudēšanas dienas, citu personu dati – 10 gadus no karjeras konsultācijas saņemšanas dienas.

Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

  • pieprasīt informāciju par uzkrātajiem personas datiem un nepieciešamības gadījumā veikt to labošanu saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” 15. pantā noteikto kārtību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (reģistrācijas numurs: 90000050138, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv
  • iepriekš minētajam personas datu pārzinim pieprasīt:
    • informāciju par saviem personas datiem;
    • personas datu labošanu, ja tie ir kļūdaini;
    • ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas nepieciešama normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.