Novada tīmekļa vietne:    www.ludza.lv

Ludzas novadā ietilpst Kārsavas, Ludzas un Zilupes pilsēta, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes pagasts.

Ludzas novads ir pierobežas novads un atrodas Latgales reģiona austrumu daļā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem tā kopējā teritorija aizņem 2412 km2 (t.sk. pilsētas – 19,24 km2). Novada administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta. Tā atrodas 267 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 122 km attālumā no Daugavpils un 30 km attālumā no Rēzeknes. Ludzas novads robežojas ar Rēzeknes, Balvu un Krāslavas novadu. 

 

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta

Bezdarbnieku skaits

No tiem

 

 

 

Bezdarba līmenis

%

Sievietes

Personas ar invaliditāti

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

Ilgstošie bezdarbnieki

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Ludzas novads

1937

961

530

86

943

12

418

24062

14893

13

 

(Dati uz 2023.gada aprīli)

Darba iespējas

Ar Ludzas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā izvēlnē „Vieta” ierakstot Ludza vai Ludzas novads. Pieejami dažādi vakanču atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.
2022. gadā NVA Ludzas filiālē reģistrētas 667 brīvas darba vietas. Pieprasītākās profesijas-palīgstrādnieks, kravas automobiļa vadītājs, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, mežstrādnieks, pavārs.

Papildus informācija pieejama www.nva.gov.lv

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Ludzas novadā galveno uzņēmējdarbības nozaru vidū ir mežistrāde, mežkopība, kā arī lauksaimniecība. Vislielāko uzņēmumu īpatsvaru veido mežizstrāde un mežkopība, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, jauktā lauksaimniecība, automobiļu apkope un remonts.

Pakalpojumu sfēra aptver plašu darbības spektru – šūšanas ateljē, frizētavas, skaistumkopšanas saloni, aptiekas, ēdināšanas uzņēmumi, autoservisi un automazgātavas, fotogrāfiju izgatavošanas servisi, apavu darbnīcas un citi pakalpojumu sniedzēji.
Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Ludzas novadā darbojas uzņēmēju konsultatīvā padome.

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi-1167   https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/uznemumu-skaits/pa-rajoniem/ .

Lielākie novada uzņēmumi (izņemot valsts un pašvaldību institūcijas):  Ariols SIA, Ludzas maiznīca SIA, Salenieku dolomīts SIA, CPA SIA, Lūsēni SIA, ERA-M SIA, Mauriņi 57 SIA, Rasa-L SIA.

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Ludzas novadā 2022. gadā:

  • EUR 926 (Vispārējās valdības sektorā);
  • EUR 900 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 861 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Ludzas novadā ir 10 pirmskolas izglītības iestādes: Ludzas pilsētas  pirmskolas izglītības iestāde ”Namiņš”, Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde ”Pasaciņa”, Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde ”Rūķītis”, Istras pagasta pirmskolas izglītības iestāde, Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”, Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”, Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde, Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde , Briģu pagasta pirmskolas izglītības iestāde.

Novadā ir 9 vispārējās izglītības mācību iestādes: Ludzas pilsētas vidusskola, Ludzas 2. vidusskola,  Pildas pamatskola, Ludzas Mūzikas pamatskola, Kārsavas vidusskola, Ciblas vidusskola, Zilupes vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas piedāvā J.Soikāna Ludzas mākslas skola, Ludzas Mūzikas pamatskola un Ludzas novada Sporta skola, Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola. Interešu izglītības programmas novadā īsteno Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.

Stacionāro, ambulatoro, konsultatīvo un profilaktisko palīdzību Ludzas novadā sniedz SIA „Ludzas medicīnas centrs”.
Ludzas novadā darbojas iestādes, kas nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada iedzīvotājiem: Ludzas novada Sociālais dienests, Sociālās aprūpes centrs „Ludza”, pansionāts “Mūsmājas”, Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.

Papildus informācija

Ludzas novada tīmekļa vietnē www.ludzasnovads.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.