Kuldīgas filiāle

Novada mājas lapā: kuldigasnovads.lv

Kuldīga atrodas Kurzemes centrā, 150 km no Rīgas, 100 km no Liepājas un 50 km no Ventspils. Kuldīgas pilsētas teritorija ir 13,2 km2, Kuldīgas novads – 1756,7 km2 .

Kuldīgas novads sastāv no 14 teritoriālajām vienībām: Kuldīgas pilsēta; Ēdoles pagasts; Gudenieku pagasts; Īvandes pagasts; Kabiles pagasts; Kurmāles pagasts; Laidu pagasts; Padures pagasts; Pelču pagasts; Rendas pagasts; Rumbas pagasts; Snēpeles pagasts; Turlavas pagasts; Vārmes pagasts. Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Kuldīgas novads

889

483

172

70

215

29

141

23 383

13908

8.4

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

 • Ar Kuldīgas novada aktuālajām vakancēm var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā - https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 • 2019. gadā Kuldīgas novadā reģistrētas 327 vakances ar 526 darba vietām
 • Pieprasītākā profesijas - Būvniecības speciālisti, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, medicīnas darbinieki, skolotājs

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Tradicionālās Kuldīgas novada specializācijas jomas ir meža nozare (mežsaimniecība, mežistrāde, kokrūpniecība, ar tām saistītie pakalpojumi), lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde un vieglā rūpniecība. Arvien lielāku lomu novadā, it īpaši Kuldīgas pilsētas specializācijā ieņem tūrisms, pakalpojumi plašākai teritorijai un radošās industrijas.

 • Novadā reģistrēti 143 - Fondi, nodibinājumi un biedrības, 1097 - pašnodarbinātās personas, 328 – zemnieku un zvejnieku saimniecības, 114 - Individuālie komersanti, 711 - Komercsabiedrības, 9 - pašvaldības iestādes.
 • Vidējā darba samaksa valsts iestādē -716,00 EUR, sabiedriskajā sektorā -834,00 EUR, komersanti – 787.00 EUR, pašvaldības iestādēs – 850,00 EUR.

Saskaņā ar Lursoft datiem, lielāko uzņēmumu sadalījums pa darbības nozarēm (NACE) Kuldīgas novadā:

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

871

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

131

Mežizstrāde

124

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

92

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

84

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

75

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

62

Automobiļu apkope un remonts

57

Piena lopkopība

56

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

50

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

49

Dārzeņu audzēšana

49

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

47

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

38

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos

37

Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi

34

Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

29

Citu liellopu audzēšana

29

Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos

28

10 lielākie darba devēji Kuldīgas novadā saskaņā ar Lursoft datiem:

 • SIA “Kuldīgas slimnīca”, 260 darbinieki;
 • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, 157 darbinieki;
 • SIA “Kuldīgas tekstils”, 139 darbinieki;
 • SIA “Kuldīgas maizes ceptuve”, 130 darbinieki;
 • SIA “Vēvers”, 101 darbinieks;
 • SIA “Bērzi Plus”, 95 darbinieki;
 • SIA “Vizuālā diagnostika”, 90 darbinieki;
 • Turlavas pagasta ZS “Ciemgaļi”, 68 darbinieki;
 • SIA “ARKTIKA G”, 68 darbinieki;
 • SIA “Premium wood”, 56 darbinieki.

Sadzīves apstākļi

Izglītība

2019. gadā Kuldīgas novadā darbojās:

 • trīs pirmsskolas izglītības iestādes (PII) ar kopējo bērnu skaitu 782
 • PII „Ābelīte” ar filiāli Pelčos;
 • PII „Cīrulītis”
 • privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mazo bērnu skola”;
 • pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – attīstības centrs.

10 vispārizglītojošās skolas ar kopējo skolēnu skaitu 3162:

 • V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola;
 • Kuldīgas Centra vidusskola;
 • Kuldīgas Alternatīvā sākumskola
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola;
 • Vārmes pamatskola;
 • Vilgāles pamatskola ar pirmsskolas grupām arī Snēpelē;
 • Ēdoles pamatskola;
 • Laidu pamatskola ar interešu centru Sermītē;
 • Turlavas pamatskola;
 • Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola.

Kuldīgas novada interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

 • E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola ( izglītojamo skaits 210);
 • Kuldīgas Mākslas skola (izglītojamo skaits 158);
 • Kuldīgas novada Sporta skola (izglītojamo skaits 753);
 • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs (izglītojamo skaits 1450 ).

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” Kuldīgas novada iedzīvotājiem nodrošina kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī veicina labvēlīgas sociālās vides veidošanos pašvaldības teritorijā. Sociālā palīdzība Kuldīgas novadā pieejama ģimenēm/personām, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Pieejamie sociālie pakalpojumi:

 • Sociālais darbs;
 • Aprūpe mājās;
 • Asistenta pakalpojums;
 • Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā;
 • Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā;
 • Krīzes centra pakalpojums;
 • Sociālā rehabilitācija atkarīgām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām;
 • Atgriešanās ceļa dzīvoklis;
 • Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
 • Dienas centra pakalpojums;
 • Atbalsta ģimenes pakalpojums;
 • Uzticības personas pakalpojums;
 • Speciālista pakalpojums;
 • Sociālā atbalsta grupas pakalpojums;
 • Bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums;
 • Patversmes pakalpojums;
 • Higiēnas pakalpojums.

Sociālā darba ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu Centrs “Dardedze” pašvaldībā ieviesta programma “Sargeņģelis” ģimeņu atbalstam. Organizētas apmācības vecākiem bērnu emocionālās audzināšanas programmās. Pilnveidots sociālais darbs ar nepilngadīgajiem ar antisociālu uzvedību, nodrošinot uzvedības korekcijas programmas un izveidojot sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībai. Efektīvākai sociālo problēmu mazināšanai, nodrošinātas sociālā atbalsta grupas.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstības veicināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, pašvaldība iesaistījusies Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē ESF projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Veselības aprūpe

Primārās veselības aprūpi, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošina ģimenes ārstu prakses. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, Kuldīgas novadā darbojas 15 ģimenes ārstu prakses, kas apkalpo Kuldīgas pilsētu, Ēdoles, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagastu, savukārt Gudenieku pagastu apkalpo ģimenes ārsta prakse, kas reģistrēta Alsungas novadā. Neatliekamo palīdzību, ambulatoru un stacionāro medicīnisko palīdzību Kuldīgas novadā sniedz SIA „Kuldīgas slimnīca”, kas ir lokālā neatliekamās palīdzības slimnīca, kuras pamatuzdevums ir novērst dzīvībai un veselībai bīstamās akūtās situācijas iekšķīgo slimību, ķirurģijas, traumu, ginekoloģisko slimību gadījumā, kā arī sniegt dzemdību palīdzību. Medicīniskā palīdzība tiek nodrošināta gan uzņemšanas – neatliekamās palīdzības nodaļā, gan diennakts stacionāra nodaļās. Slimnīcas ēkā atrodas E.Gulbja laboratorija, urologa G.Smiltāna privātprakse, Vizuālā diagnostika. Laboratorijas pakalpojumus sniedz arī Akadēmiskā histoloģijas laboratorija.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra, Centrālās statistikas pārvalde, Lursoft un kuldigasnovads.lv