ES+NAP logo

ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darbavietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas klienti, kuri bezdarbnieka statusā atrodas vismaz trīs mēnešus un ar NVA atbalstu vai patstāvīgi nav  izdevies atrast darbu, un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • Personas ar invaliditāti;
 • Personas vecumā virs 55 gadiem, kurām līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk kā 2 gadi;
 • Personas, kuras bijušas bez darba vismaz 12 mēnešus;
 • Personas ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • Personas, kurām līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
 • Personas vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuras absolvējušas speciālo izglītības programmu;
 • Personas vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti.

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētās darba vietās, lai palīdzētu izprast darba tirgus prasības, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • Kooperatīvās sabiedrības.
 1. solis
  • Reģistrē vakanci NVA, izvēlies atbilstošas mērķgrupas klientu, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Pasākumā iesaistītie klienti tiek nodarbināti 6 vai 12 mēnešus.
 2. solis
  • Aizpildītu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz Aģentūrā oficiālā elektroniskā adresē (e-adresē).
 3. solis
  • Aģentūra organizē aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darba vietu izveidi.
 4. solis
  • Aģentūra rakstiski informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.

   Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē atbilstoši Rīkojumam par aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēli.

Infolapa

Mērķa grupa*

Finansiālais atbalsts darba devējam (Komisijas regulas Nr.1407/2013,  Nr.1408/2013Nr.717/2014 ietvaros (de minimis atbalsts))**

Nodarbinot:

 • personu, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi   uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
 • personu, kura ir vecāka par 55 gadiem, bet līdz  vecuma, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, sasniegšanai tai ir vairāk nekā divi gadi;
 • personu, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • personu vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klients.

 

 • Dotācija klienta darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai EUR 10 apmērā par katru darba vadīšanas dienu.
 • personu, kurai līdz vecuma, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā divi gadi.
 • Dotācija klienta darba algai 80% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai EUR 10 apmērā par katru darba vadīšanas dienu.
 • personu vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kura ir absolvējusi speciālo izglītības programmu.
 • Dotācija klienta darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai EUR 10 apmērā par katru darba vadīšanas dienu.
 • personu ar invaliditāti ***.
 • Dotācija klienta darba algai, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja klientus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
 • Dotācija darba vadītāja atlīdzībai EUR 10 apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli klienta algas dotācijas daļai;
 • Vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietu klientam ne vairāk kā EUR 1000 apmērā (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

* Pasākumā tiek iesaistīti mērķa grupas klienti, kuri bezdarbnieka statusā atrodas vismaz trīs mēnešus un kuriem ar Aģentūras atbalstu vai patstāvīgi nav izdevies iekārtoties darbā. Klienta nodarbināšanas ilgums pasākumā ir 6 vai 12 mēneši, par kuriem NVA sedz finansiālu atbalstu.

** Pasākuma īstenošanas laikā visas citas izmaksas, kuras paredz darba likumdošana (piemēram, piemaksas, prēmijas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu naudu u.c.), t.sk., tās, kas definētas, kā privātais līdzfinansējums, sedz darba devējs.

Darba līgums ar pasākumā iesaistīto personu  jāslēdz un jāturpina darba tiesiskās attiecības uz vismaz trīs mēnešiem  ilgāku periodu, kā klienta nodarbināšanas ilgums Pasākumā, saglabājot noteikto profesiju un  vismaz Pasākuma ietvaros noteikto darba algu mēnesī.

***Personām ar invaliditāti iespējams saņemt surdotulka  pakalpojumu nepārsniedzot 40 tiešā tulkojuma darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās klients iesaistījies Pasākumā un tam bija nodrošināts darba vadītājs. Personām ar invaliditāti,  kurām diagnosticēti garīga rakstura traucējumi, iespējams saņemt atbalsta personas pakalpojumu līdz 40 darba stundām nedēļā.


KOMISIJAS REGULAS Nr.1407/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības   Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr.1408/2013 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.

KOMISIJAS REGULAS Nr.717/2014 (DE MINIMIS) ietvaros NVA piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts, ja to sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri nosaka de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites kārtību. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma spēkā stāšanās datums.


Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs saņem finansiāla atbalsta nodrošināšanu no NVA un piedalās Pasākuma īstenošanā ar savu PRIVĀTO LĪDZFINANSĒJUMU, ko veido:

 1. Pasākumā iesaistītā klienta ikmēneša darba algas daļa tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotācijas daļu darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;
 2. VSAOI iemaksas par Pasākumā iesaistītajiem klientiem (izņemot, ja VSAOI sedz NVA).

Darba devēja privātais līdzfinansējums nevar tikt aizstāts ar cita ES instrumenta/fonda vai tā paša ES fonda citā programmā līdzekļiem, valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem. 

Darba devējs Pasākuma īstenošanas laikā nodrošina, ka ir novērsts DUBULTĀS FINANSĒŠANAS risks, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24.jūnija Regulā (ES) Nr.2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63.panta 9.punktā noteikto. Pasākuma īstenošanas laikā darba devējs vienas un tās pašas Pasākumā iesaistītās personas atlīdzībai nevar saņemt atbalstu no cita ES instrumenta/fonda līdzekļiem, nedz arī atbalstu no tā paša ES fonda citā programmā.

Saistošie dokumenti aktīvam nodarbinātības pasākumam “Pasākumi noteiktām personu grupām”, kas tiek īstenots  ESF Plus projekta „Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros

Nr. p.k.

Dokumenta veidlapa

Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības / palīgmateriāli

Jāglabā pie darba devēja (atzīme X – jāglabā)

Pieteikums

1.

 

Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina personu ar invaliditāti:

2.

Darba līgumam:

 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam;
 • darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF Plus projektu „Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”, Līguma noslēgšanas datumu un numuru.

X

3.

 

4.

 

5.

 

 

Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas klientu:

6.

Darba līgumam:

 • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
 • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam;
 • darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”, Līguma noslēgšanas datumu un numuru.

X

7.

 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu, Līguma noslēgšanas datumu un numuru

 

Dokuments par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu

8.

 • Abpusēji saskaņotu iesniegumu Aģentūrā iesniedz darba devējs, tikai gadījumos, kad tiek veikta klientu nomaiņa

 

9.

 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

X (tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)