Infolapa


Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darbavietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir klientu nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu klientiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu klientu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • Kooperatīvās sabiedrības.
 1. solis
  • Reģistrē vakanci NVA, izvēlies atbilstošas mērķgrupas klientu, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Pasākumā iesaistītie klienti tiek nodarbināti 12 mēnešus.
 2. solis
  • Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darbavietu izveide.
 3. solis
  • NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbuvietu izveidi.
 4. solis
  • NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darbavietu izveidi.

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” saistošie dokumenti
Nr. p.k. Dokumenta veidlapa

Dokumenta paraugs / sagatavošanas prasības (ja nav parauga), palīgmateriāli

Jāglabā pie darba devēja (atzīme X –jāglabā)
  Pieteikums
 1.  X
2. Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts

Nomenklatūras pozīciju un tām atbilstošo produktu saraksts nav jāiesniedz kopā ar pieteikumu. Pieteikuma pielikums pretendentam jāizmanto pieteikuma sagatavošanas procesā izvērtējot atbilstību finansējuma avota izvēlei.

 
Līgumi un to pielikumi
3.

(JA LĪGUMS SLĒGTS PAR De  minimis FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 X
4.

 (JA LĪGUMS SLĒGTS PAR De minimis FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)

 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

X

(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

5.

(JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS)

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.

 

X

6.

 

Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa

X

(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

7.    
8.    
9.    

10.

 

X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un klientam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta) 

Dokuments par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu

11.

Abpusēji saskaņotu iesniegumu filiālē iesniedz darba devējs, tikai gadījumos, kad tiek veikta klientu nomaiņa

 

Saistošie dokumenti aktīvam nodarbinātības pasākumam “Pasākumi noteiktām personu grupām”, kas tiek īstenots  ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros

Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina mērķa grupas klientu:
 1.

JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU

 

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 

 X
 2.

(JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU)

 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 

 3.

JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651/2014 IETVAROS

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
X
 4.
 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa

X

(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

5.  
 6.    
 7.

 

 
 8.
 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
 
9.

X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un klientam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta

 Dokumentu veidlapas, kuras jāizmanto, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti:
 10.

JA LĪGUMS SLĒGTS PAR DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANU

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam. 
X
 11.

JA LĪGUMS SLĒGTS DE MINIMIS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

 • Līguma pielikums, ir neatņemama tā sastāvdaļa 

 X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)

 12.

JA LĪGUMS SLĒGTS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KOMISIJAS REGULAS 651_2014 IETVAROS

 • Darba līgumam:
  • jāatbilst šajā Līgumā noteiktajam;
  • jāatbilst Darba likuma 40. pantā noteiktajam.
 • Darba līgumā jābūt norādītai atsaucei uz ESF projektu „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, tā numuru - Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Līguma noslēgšanas datumu un numuru.
 • Informācija sarkanā krāsā maināma atbilstoši noslēgtajam līgumam.
 X
 13.    X
(tikai gadījumos, kad tiek palielināta līgumsumma)
 14.  
  15.    
 16.

 

 17.
 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru;
 
 18.

 X

(tikai gadījumos, ja atskaite tiek parakstīta ar elektronisko parakstu un klientam vai darba vadītājam nav elektroniskā paraksta)

 Dokumenti darba vietas pielāgošanai
 19.  
 20.
 • Dokumentā norāda atsauci uz projekta nosaukumu un numuru 
 
  Dokuments par plānotu darba tiesisko attiecību nodibināšanu
21.
 • Abpusēji saskaņotu iesniegumu filiālē iesniedz darba devējs, tikai gadījumos, kad tiek veikta klientu nomaiņa