Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākumi noteiktām personu grupām”


Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus!


Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.
 

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir klientu nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu klientiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu klientu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

NVA Pasākumā iesaista klientus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
 • Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk kā divi gadi;
 • Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • Persona, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
 • Persona ar invaliditāti.
 • Persona vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kura ir absolvējusi speciālo izglītības programmu.

Pasākumā iesaistītie klienti tiek nodarbināti 12 mēnešus, ja darba tiesiskās attiecības Pasākumā tiek uzsāktas līdz 2022. gada 30. septembrim, 9 mēnešus, ja darba tiesiskās attiecības Pasākumā tiek uzsāktas no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim vai 6 mēnešus, ja darba tiesiskās attiecības Pasākumā tiek uzsāktas no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam.

 • Katram Pasākumā iesaistītajam klientam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz klientam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
 • Klienti ar invaliditāti Pasākuma īstenošanas laikā var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana atbilstoši katra klienta ar invaliditāti veselības vajadzībām.
 • NVA klientiem kompensē izmaksas par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tās veiktas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, bet ne vairāk kā 50 euro apmērā. Izmaksu kompensāciju pieprasa 10 darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas, Filiālē iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

Kā klientam iesaistīties Pasākumā?

 • Iepazīsties ar Pasākuma īstenošanas nosacījumiem;
 • Filiālē, kurā esi reģistrējies, vērsies pie sava nodarbinātības aģenta ar vēlmi pieteikties dalībai Pasākumā, vai piesakies, izmantojot NVA e-pakalpojumu portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 • Informē par Pasākumu atbildīgo darbinieku par profesiju, kurā vēlies strādāt Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Par Pasākumu atbildīgais darbinieks izvērtēs Tavu atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā reģistrēs Tavu pieteikumu dalībai Pasākumā;
 • Pieteikumu reģistrēšanas secībā par Pasākumu atbildīgais darbinieks informēs Tevi par iespēju iesaistīties Pasākumā Tevis norādītajā profesijā un Tev būs jādodas uz darba pārrunām ar darba devēju;
 • Tev ir tiesības vienoties ar darba devēju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu Pasākuma ietvaros filiālē iesniedzot abpusēji saskaņotu iesniegumu;
 • Pirms iesaistes Pasākumā, Tev tiks izsniegta informācija par Pasākumu, kurā varēsi iepazīties ar bezdarbnieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem Pasākuma īstenošanas laikā.
 • Tev ir tiesības saņemt kompensāciju ne vairāk kā 50 euro apmērā par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja veselības pārbaude veikta pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Izmaksu kompensāciju pieprasa 10 darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas NVA iesniedzot atbilstošu iesniegumu.
 1. Bezdarbnieki, kuri strādā subsidētajās darba vietās, var pretendēt uz finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.
 2. Nosacījumi finanšu atlīdzības saņemšanai:

  • Darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
  • Bezdarbniekam ir noteikts normālais darba laiks, un bezdarbnieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
  • Finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.
 3. Kā bezdarbniekam saņemt finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros?
  • Nepieciešams iesniegt NVA filiālē Iesniegumu ar Apliecinājumu finanšu atlīdzības piešķiršanai 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma
  • Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km, pretējā gadījumā jāpiesakās uz dzīvojamās telpas īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā izdevumu kompensāciju.
  • Pēc Lēmuma pieņemšanas (Lēmumu pieņem triju darbdienu laikā pēc Iesnieguma saņemšanas), NVA filiāle sazināsies ar Tevi, lai informētu par pieņemto Lēmumu finanšu atlīdzības piešķiršanai un turpmākajām rīcībām.
 4. Piešķiramā finanšu atlīdzība nepārsniedz 200 euro dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai, atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 10 euro dienā. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz bezdarbnieka bankas kontu.

Informācija par finanšu atbalstu darba devējam, kurš Pasākuma ietvaros nodarbina klientu pieejama šeit: