Vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001Pasākuma mērķis:

 1. dot iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
 2. celt konkurētspēju un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

Dalībai pasākumā var pieteikties, ja:

 • bezdarbnieks ir veicis profesionālās kompetences novērtēšanu, nokārtojis profesionālās kompetences novērtēšanas kvalifikācijas eksāmenu un ieguvis profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, ko izdevusi akreditēta izglītības iestāde, vai akreditēts eksaminācijas centrs, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu;
 • bezdarbnieks ir veicis maksājumu par saņemto pakalpojumu, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumā noteiktajam cenrādim;
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana un maksājumi par profesionālās kompetences novērtēšanu veikti laikā, kad personai bija piešķirts bezdarbnieka statuss;
 • Iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu bezdarbnieks iesniedzis NVA filiālē 10 darba dienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta saņemšanas;
 • bezdarbniekam nav parādsaistības pret NVA šādos NVA organizētajos pasākumos:
  • profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem;
  • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība;
  • neformālās izglītības ieguve;
  • profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem;
  • pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.


Bezdarbnieka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.


Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu.

 1. Lai saņemtu finanšu atlīdzību, bezdarbnieks 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedz NVA filiālē iesniegumu.
  Bezdarbnieks iesniegumu var sagatavot:
  • aizpildot veidlapu NVA mājaslapā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un elektroniskā dokumenta formā nosūtot iesniegumu uz konkrētās NVA filiāles e-pastu;
  • izdrukājot veidlapu no NVA mājaslapas un nosūtot pa pastu NVA filiālei;
  • personīgi iesniedzot NVA filiālē.
 2. NVA filiāle izskata bezdarbnieka iesniegumu;
 3. piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas NVA filiāle pieņem lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu/nepiešķiršanu un vienas darba dienas laikā rakstveidā informē bezdarbnieku;
 4. pozitīva lēmuma gadījumā NVA viena mēneša laikā pēc bezdarbnieka iesnieguma saņemšanas atlīdzina izdevumus par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.