Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Pasākuma mērķis:

 1. sniegt iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
 2. paaugstināt bezdarbnieku konkurētspēju un veicināt integrāciju darba tirgū.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Bezdarbnieka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri.

Dalībai pasākumā var pieteikties, ja:

 • bezdarbnieks ir veicis profesionālās kompetences novērtēšanu, nokārtojis profesionālās kompetences novērtēšanas kvalifikācijas eksāmenu un ieguvis profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, ko izdevusi akreditēta izglītības iestāde, vai akreditēts eksaminācijas centrs;
 • bezdarbnieks ir veicis maksājumu par saņemto pakalpojumu, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumā noteiktajam cenrādim;
 • profesionālās kompetences novērtēšana un maksājumi par profesionālās kompetences novērtēšanu veikti laikā, kad personai bija piešķirts bezdarbnieka statuss;
 • Aģentūrā iesniegts bezdarbnieka iesniegums par profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu un saistītie pielikumi- iegūtā zināšanu apliecinoša dokumenta kopija, maksājumus apliecinošie dokumenti- rēķins un maksājumu apliecinošs dokuments;
 • aizpildīts digitālais prasmju tests (aizpildi testu, autorizējoties- https://testi.ekarjera.lv/)
 • profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība;
 • neformālās izglītības ieguve;
 • profesionālās augstākās izglītības ieguve;
 • pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
 • atbalsts mācībām starptautiski atzītās atvērto tiešsaistes kursu platformās;
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei.
 1. Lai pretendētu uz finanšu atlīdzību, bezdarbniekam Aģentūrā jāiesniedz iesniegums.
   • Iesniegumu iespējams iesniegt:
    • Iesniedzot NVA filiālē klātienē
    • Nosūtot pa pastu
    • Parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz filiāles oficiālo e-pastu
    • Oficiālajā eAdresē
 2. NVA:
  • izskata iesniegumu;
  • 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu/atteikšanu un 1 darba dienas laikā rakstveidā informē bezdarbnieku;
  • pozitīva lēmuma gadījumā NVA 1 mēneša laikā pēc bezdarbnieka iesnieguma saņemšanas atlīdzina izdevumus par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

2022. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” nosaka profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot, kārtojami Valsts izglītības satura centra izstrādātie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni:

Informatīvā saziņa par pasākumu, rakstot e-pastā kompetences@nva.gov.lv.