Vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001Pasākuma mērķis:

 1. sniegt iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
 2. paaugstināt bezdarbnieku konkurētspēju un veicināt integrāciju darba tirgū.

Dalībai pasākumā var pieteikties, ja:

 • bezdarbnieks ir veicis profesionālās kompetences novērtēšanu, nokārtojis profesionālās kompetences novērtēšanas kvalifikācijas eksāmenu un ieguvis profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, ko izdevusi akreditēta izglītības iestāde, vai akreditēts eksaminācijas centrs;
 • bezdarbnieks ir veicis maksājumu par saņemto pakalpojumu, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumā noteiktajam cenrādim;
 • profesionālās kompetences novērtēšana un maksājumi par profesionālās kompetences novērtēšanu veikti laikā, kad personai bija piešķirts bezdarbnieka statuss;
 • Iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu bezdarbnieks iesniedzis NVA filiālē 10 darba dienu laikā no kvalifikāciju apliecinoša dokumenta saņemšanas;
 • bezdarbniekam nav parādsaistības pret NVA šādos NVA organizētajos pasākumos:
  • profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
  • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība;
  • neformālās izglītības ieguve;
  • profesionālās augstākās izglītības ieguve;
  • pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
  • atbalsts mācībām starptautiski atzītās atvērto tiešsaistes kursu platformās;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.


Bezdarbnieka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.


Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri.

 1. Lai pretendētu uz finanšu atlīdzību, bezdarbniekam 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas NVA filiālē jāiesniedz iesniegums.
  Iesniegumu iespējams iesniegt:
  • iesniedzot NVA filiālē klātienē;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz filiāles oficiālo e-pastu;
  • nosūtot pa pastu;
  • oficiālajā eAdresē.
 2. NVA:

 • izskata iesniegumu;

 • 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu/atteikšanu un 1 darba dienas laikā rakstveidā informē bezdarbnieku;
 • pozitīva lēmuma gadījumā NVA 1 mēneša laikā pēc bezdarbnieka iesnieguma saņemšanas atlīdzina izdevumus par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Saistošie dokumenti: