Finansējums, ko Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotājiem ir valsts atbalsts (turpmāk – de minimis atbalsts), ko piešķir saskaņā ar šādām regulām:

  • Komisijas 2013.gada 18.decembra Regula (ES) Nr.1407/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam
  • Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulai (ES) Nr.1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
  •  Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulai (ES) Nr.717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē

De minimis atbalstu piešķir sekojošu aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros:

  • Pasākumi noteiktām personu grupām
  • Praktiskās mācības pie darba devēja
  • Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
  • Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
  • Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku
  • Praktiskās mācības pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti
  • Atbalsts reģionālajai mobilitātei darba devējam

De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma īstenošanu spēkā stāšanās datums.

Saistošie dokumenti: