Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir dinamiska uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu orientēta iestāde, kas īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

Aģentūras klientu apkalpošanas standarts sniedz informāciju par klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu saņemšanas veidiem un saziņas iespējām.

Aģentūras klientu apkalpošanas standarts nosaka saistošas prasības visiem nodarbinātajiem, kas veic  klientu apkalpošanu, kā arī klientiem, kuri izmanto  pakalpojumus.

AĢENTŪRAS MISIJA

Mēs strādājam ilgtspējīgas nodarbinātības veicināšanai.

AĢENTŪRAS VĪZIJA

Aģentūra ir vadošā iestāde personāla piesaistei un darba meklēšanas atbalstam.

AĢENTŪRAS VĒRTĪBAS:

Profesionalitāte

 • Mēs esam mērķtiecīgi un klientorientēti
 • Mēs uzturam un attīstām darbam nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas
 • Mēs plānojam savu darbu tā, lai sasniegtu visefektīvāko rezultātu

Sadarbība

 • Mēs aktīvi un efektīvi sadarbojamies ar klientiem un sadarbības partneriem
 • Mēs komunicējam saprotami
 • Mēs esam atvērti, sasniedzami, cieņpilni un labvēlīgi

Atbildība 

 • Mēs uzņemamies atbildību par lēmumiem
 • Mēs izvirzām reāli sasniedzamus mērķus
 • Mēs efektīvi rīkojamies ar mums pieejamajiem resursiem

Inovācijas

 • Mēs regulāri meklējam jaunus risinājumus pakalpojumu attīstībai
 • Mēs esam atvērti pārmaiņām
 • Mēs aktīvi apgūstam jaunas zināšanas un pielietojam tās

KLIENTAM IR TIESĪBAS SAGAIDĪT, KA AĢENTŪRAS DARBINIEKI:

 • vērsti uz sadarbību, ir kompetenti un zinoši;
 • ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības;
 • rīkojas un pieņem lēmumus tikai savas kompetences ietvaros;
 • izturas laipni, taktiski un vienlīdzīgi, neatkarīgi no klienta dzimuma, tautības, reliģiskās  pārliecības, izglītības, sociālās izcelšanās vai citiem apstākļiem;
 • ievēro ētikas un uzvedības normas un pamatprincipus;
 • nodrošina klientu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nepieņem materiālas pateicības, viesmīlības piedāvājumus vai citus materiālos labumus par sniegto pakalpojumu.

LAI SADARBĪBA AR KLIENTU BŪTU VEIKSMĪGA, SAGAIDĀM, KA KLIENTS:

 • ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā izpildīs noteiktos  pienākumus;
 • sniegs patiesu un pilnīgu informāciju;
 • izturēsies pieklājīgi, ar cieņu pret Aģentūras darbiniekiem un citiem klientiem;
 • ievēros ētikas un uzvedības normas un pamatprincipus;
 • ievēros noteikto darba laiku klientu apkalpošanas vietās, ieradīsies plānotajā laikā, kā arī iepriekš informēs par kavējumu vai neierašanos;
 • informēs, ja klients ir ar īpašām vajadzībām un nepieciešama papildu palīdzība;
 • uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ierodoties uz individuālo konsultāciju, kā arī gadījumos, kuros nepieciešams saņemt Aģentūras pakalpojumu/-us.

IEROBEŽOJUMI:

 • Lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzības prasības, kā arī fiziskās drošības, klientu privātuma aizsardzības apsvērumus:
 • Aģentūras telpās ir aizliegts fotografēt, veikt audio un/ vai video ierakstu bez iepriekšējas saskaņošanas.
 • Aģentūrā aizliegts atrasties personām, kuras ir alkoholisku vai citu apreibinošu vielu iespaidā;
 • Aģentūrā aizliegts atrasties personām, kuras traucē sabiedrisko kārtību, uzvedas agresīvi, izaicinoši, aizskaroši, provocē uz konfliktsituācijām;
 • Aģentūrai ir tiesības personām, kuras neievēro iepriekš minētos ierobežojumus, aicināt tos ievērot, bet personas atteikuma gadījumā, pieprasīt atstāt telpas.

KLIENTU SAZIŅAS IESPĒJAS:

 • Aģentūras bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206;
 • Aģentūras oficiālā elektroniskā adrese;
 • Aģentūras filiāļu vai klientu apkalpošanas centru kontakttālruņi, kuri pieejami Aģentūras mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/filiales;
 • Aģentūras e-pasts konsultacijas@nva.gov.lv, filiāļu un klientu apkalpošanas centru e-pasti, kuri pieejamas Aģentūras mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/filiales;
 • papīra dokumenta formātā filiāles un klientu apkalpošanas centri, kuru adreses pieejamas Aģentūras mājas lapā https://www.nva.gov.lv/lv/filiales un Aģentūra Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010.

KLIENTU APKALPOŠANA KLĀTIENĒ

 • Tiek veikta filiālēs un klientu apkalpošanas centros, kuru adreses pieejamas Aģentūras mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/filiales.
 • Klientu apkalpošanas laiks:
  • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 09.00 - 16.30.
  • Piektdienās 09.00 - 15.00.

KLIENTU ATSAUKSMES:

 • Pakalpojumu pilnveidošanai un kvalitatīvai apkalpošanai mums ir būtisks klientu viedoklis, tādēļ Aģentūra būs pateicīga, ja klients:
  • piedalīsies klientu aptaujās,  novērtēs pakalpojumus un pasākumus, kā arī klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • izteiks savu viedokli klātienē, pa tālruni vai rakstveidā, ja sniegto pakalpojumu kvalitāte ir uzslavējama vai pilnveidojama.
 • Aģentūra izskatīs klientu rakstiskās atsauksmes, ieteikumus vai sūdzības un Iesniegumu likumā noteiktajā termiņā sniegs atbildi.