Saskaņā ar Imigrācijas likumu tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem Latvijā ir visām personām, kuras ir ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī patvēruma meklētājiem, ja no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav ticis pieņemts lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Iekļauties Latvijas darba tirgū bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu palīdz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotās aktivitātes “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki, konsultējot par NVA pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, brīvajām darba vietām, izglītības iespējām u.c.

Lai saņemtu NVA atbalstu, personai ir jāreģistrējas NVA kā bezdarbniekam vai darba meklētājam un jāpilda individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktie pienākumi. Jāatceras, ka aktīva darba meklēšana ir viens no bezdarbnieka pienākumiem, tāpēc darbs ir jāmeklē arī pašam.

NVA filiālē ar tulka palīdzību tiek veikta bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušās personas profilēšana, lai noskaidrotu viņa iespējas integrēties Latvijas darba tirgū, kā arī NVA nodarbinātības pasākumus, kas viņam būtu nepieciešami un piemēroti. Prasmju novērtējums bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu tiek veikts pēc tādiem pašiem standartiem, kā jebkuram citam NVA klientam.

Lai strādātu un dzīvotu Latvijā, nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, tāpēc NVA bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu piedāvā apgūt valsts valodu bez starpniekvalodas sešos zināšanu līmeņos, katrs no kuriem ilgst 120 akadēmiskās stundas.

Atbilstoši profilēšanas rezultātam, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušajai personai pēc latviešu valodas apmācības tiek piedāvāta iespēja izmantot citus viņam piemērotus NVA pakalpojumus: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (semināri, individuālas konsultācijas), profesionālo apmācību, subsidētās darba vietas, praktisko apmācību pie darba devēja vai algotus pagaidu sabiedriskos darbus.

Visi NVA pakalpojumi klientiem ir bez maksas!

Ja bezdarbnieks ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu bez attaisnojoša iemesla nepilda individuālajā darba meklēšanas plānā norādītos pienākumus – piemēram, neierodas uz plānoto vizīti NVA, pie darba devēja vai uz latviešu valodas apmācībām, un ar viņu nav iespējams sazināties ne telefoniski, ne elektroniski, ne pa pastu, tad līdzīgi kā visi bezdarbnieki, arī bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu bezdarbnieka statusu zaudē.

Vairāk informācijas par NVA sniegtajiem pakalpojumiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu varat saņemt informatīvajā bukletā:

Infografika:

Pieteikšanās uz konsultāciju pie NVA specializētā konsultanta:

e-pasts: integracija@nva.gov.lv