Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portālā informāciju par atklātiem pretendentu konkursiem uz brīvajām darba vietām jāpublicē visām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus (to nosaka Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 8.1 pants).

Vakances NVA ir iespējams pieteikt šādos veidos:

 • NVA filiālēs klātienē, elektroniski vai zvanot pa tālruni (kontaktinformācija ir pieejama zemāk).
 • Ja vēlaties meklēt darbiniekus ES/EEZ valstīs, Jums ir iespēja publicēt vakances konkrētās Jūs interesējošās valstīs. Sazinieties ar EURES konsultantiem.

Darba sludinājuma publicēšanai nepieciešams norādīt šādu informāciju:

 • Darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • Profesija;
 • Darbības joma;
 • Darba pienākumi;
 • Darba vietas adrese;
 • Atalgojums;
 • Brīvo darba vietu skaits;
 • Darba devēja kontaktinformācija.

 Darba devējs var izvēlēties vakances publicēšanas veidu:

 • atklātā vakance, ja darba devējs atļauj pretendentam tieši sazināties ar sevi un piekrīt vakances publiskošanai, tajā skaitā NVA CV un vakanču portālā;
 • slēgtā vakance, ja darba devējs nepiekrīt informācijas par vakanci publiskošanai, bet vēlas saņemt NVA palīdzību pretendentu atlasē.

NVA piedāvā izmantot bezmaksas piemērotu pretendentu atlases pakalpojumus. NVA darbinieki veic pretendentu atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma. Darba devējs izvēlas, kādus atlases pakalpojumus vēlas saņemt:

 1. piemērotu pretendentu kontaktinformāciju;
 2. piemērotu pretendentu CV un/vai motivācijas vēstuli;
 3. organizētu klātienes tikšanos ar piemērotiem pretendentiem - darba devēja prezentācija pretendentiem par uzņēmumu un piedāvātajām brīvajām darba vietām un/vai pretendentu interviju organizēšana filiālē vai pie darba devēja;
 4. karjeras konsultanta atbalstu darba devējam klātienes pretendentu intervijā. Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā – pretendentu intervijā attālinātā formātā (pa tālruni).

Darba devējam ir iespēja darbaspēku meklēt citās ES un EEZ valstīs:

 • ievietot brīvo darba vietu EURES datu bāzē. Šī informācija tiek izplatīta darba meklētājiem visās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē;
 • izmantot EURES CV datu bāzi pretendentu atlasei un meklēšanai;
 • saņemt EURES konsultanta tiešu atbalstu darbinieku piesaistei no citām Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
NVA filiāle Kontakttālrunis vakanču reģistrēšanai E-pasts
Aizkraukle +371 65122178

aizkraukle@nva.gov.lv

Alūksne +371 64381014

aluksne@nva.gov.lv

Balvi +371 64507263

balvi@nva.gov.lv

Bauska +371 63923740

bauska@nva.gov.lv

Cēsis +371 64127774

cesis@nva.gov.lv

Daugavpils +371 20243873

daugavpils@nva.gov.lv

Jelgavas filiāle Dobeles KAC +371 26391251

jelgava@nva.gov.lv

Jelgavas filiāle Jelgavas KAC +371 26469347 jelgava@nva.gov.lv
Gulbene +371 64471131

gulbene@nva.gov.lv

Jēkabpils +371 65231950

jekabpils@nva.gov.lv

Jūrmala +371 67760227

jurmala@nva.gov.lv

Krāslava +371 65622102

kraslava@nva.gov.lv

Kuldīga +371 63350552

kuldiga@nva.gov.lv

Liepāja

+371 63489791

+371 63427365

liepaja@nva.gov.lv

Limbaži +371 64021542

limbazi@nva.gov.lv

Ludza +371 65770900

ludza@nva.gov.lv

Madona +371 64860839

madona@nva.gov.lv

Ogre +371 65047099 

ogre@nva.gov.lv

Preiļi +371 65314023

preili@nva.gov.lv

Rēzekne +371 64607807

rezekne@nva.gov.lv

Rīga

+371 26483893

+371 29198573

+371 25499882

+371 29374428

rigasfiliale@nva.gov.lv

Saldus  +371 63822326

saldus@nva.gov.lv

Sigulda

+371 25781473

+371 28380075

gunta.jumike@nva.gov.lv

aneteance.lazdina@nva.gov.lv

Smiltene +371 26195698 una.eglite@nva.gov.lv
Talsi  +371 63224653

talsi@nva.gov.lv

Tukums

 +371 63107210
 +371 63119193

tukums@nva.gov.lv

Valka

 +371 25685261

+371 25781428

initra.svede@nva.gov.lv

kristine.juhnevica@nva.gov.lv

Valmiera

+371 26480777

+371 28308898

ilva.dobenberga@nva.gov.lv

ginta.steinberga@nva.gov.lv

valmiera@nva.gov.lv

Ventspils +371 63629352

ventspils@nva.gov.lv

NVA Rīgas reģionālā filiāle piedāvā darba devējiem reģistrēt vakances atbilstoši darbības nozarei. Daudznozaru uzņēmumi reģistrē vakances pēc dominējošās nozares.

Nozares

Kontaktinformācija vakanču reģistrēšanai

 • Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Būvniecība
 • Apstrādes rūpniecība
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Sandra Krūmiņa

Tālr.: +371 26483893
E-pasts: sandra.krumina@nva.gov.lv

 

 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība.

Andra Jāņkalne

Tālr.: +371 29198573
E-pasts: andra.jankalne@nva.gov.lv

 • Veselība un sociālā aprūpe
 • Māksla, izklaide un atpūta
 • Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
 • Citi pakalpojumi
 • Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
 • Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

Anita Dolace

Tālr.: +371 25499882

E-pasts: anita.dolace@nva.gov.lv

 • Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
 • Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
 • Izglītība
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
 • Transports un uzglabāšana

 

Ilga Pūle

Tālr.:  +371 29374428

E-pasts: ilga.pule@nva.gov.lv

Darba tiesiskās attiecības Latvijas Republikā reglamentē Darba likums. Plašāka informācija par darba tiesiskajām attiecībām - Valsts darba inspekcijas mājas lapā.

Darba likuma 14.pants. Darbinieka nosūtīšana:

 1. Darbinieka nosūtīšana šā likuma izpratnē ir tie gadījumi, kad saistībā ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu:
  • darba devējs, pamatojoties uz līgumu, ko viņš noslēdzis ar personu, kuras labā tiks veikts darbs, nosūta darbinieku uz citu valsti;
  • darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu;
  • darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un vadībā tiks veikts darbs, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tas veic savu darbību citā valstī;
 2. Nosūtītais darbinieks šā panta izpratnē ir darbinieks, kas noteiktu laiku veic darbu citā valstī, nevis valstī, kurā viņš parasti veic darbu.
 3. Ja darbinieks nosūtīts veikt darbu Latvijā, tad neatkarīgi no darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināmi darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darba koplīgumos, kuri atzīti par vispārsaistošiem un regulē:
  • maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku;
  • minimālo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
  • minimālo darba algas likmi, kā arī piemaksas par virsstundu darbu;
  • noteikumus par darbaspēka nodrošināšanu, īpaši ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja starpniecību;
  • drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā;
  • aizsardzības pasākumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī šo personu darba un nodarbinātības noteikumus;
  • vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kā arī cita veida diskriminācijas aizliegumu.
 4. Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, norādot:
  • darbinieka vārdu un uzvārdu;
  • darba uzsākšanas laiku;
  • paredzamo nodarbināšanas ilgumu;
  • darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, norāda, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
  • darba devēja pārstāvi Latvijā, kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tiesā;
  • personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju);
  • apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks, kas ir trešo valstu pilsonis, likumīgi strādā pie darba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.
 5. Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, neatkarīgi no darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma ir pienākums šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināt nodarbinātības noteikumu izpildi un darba apstākļus saskaņā ar šā panta trešo daļu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbinieku nosūtīšanu.
 6. Šā panta noteikumi neattiecas uz tirdzniecības flotes uzņēmumu kuģu apkalpēm.

(04.03.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2011.)


Atbildīgās institūcijas

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA):

 • piesaka brīvu darba vietu NVA filiālē (darba līguma ietvaros) un pēc pieteikšanas tai ir jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Svarīgi ievērot šādus 2014. gada 28. janvāra MK noteikumu Nr. 55 punktus:

 1. Ja tiesību subjekts, kurš atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uzskatāms par darba devēju (turpmāk - darba devējs), ir paredzējis nodarbināt ārzemnieku (izņemot Imigrācijas likuma 9. panta trešajā un ceturtajā daļā un šo noteikumu 8. un 9. punktā minētos ārzemniekus), noslēdzot darba līgumu, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - aģentūra) filiālē piesaka brīvu darba vietu. Pēc darba vietas pieteikšanas tai jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - pārvalde), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai, vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam.
 2. Darba devējam nav jāpiesaka aģentūrā brīva darba vieta, ja:
  • ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu;
  • ārzemnieks veic komercdarbību atbilstoši šo noteikumu 2.4 apakšpunktam.
 3. Ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt pie vairākiem darba devējiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena darba devēja, ārzemniekam nepieciešams saņemt tiesības uz nodarbinātību katrā darba veidā, izņemot gadījumu, ja nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam.

Normatīvie dokumenti

Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem:

Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā:

Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību