Informācija par dokumentu atvasinājumu un tulkojumu noformēšanu ir pieejama apakšsadaļā “KOMERSANTIEM – DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM”

 

  Uzmanību!

  Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi attiecīgu licenci. Ar Satiksmes ministrijas licencēto komersantu sarakstu ir iespējams iepazīties Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā.

  • Pirms darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanas, iepazīsties ar informāciju NVA mājas lapā par to, kas jāņem vērā, izmantojot licencēto komersantu pakalpojumus!
  • Pirms darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanas, iepazīsties un noslēdz līgumu par pakalpojuma saņemšanu!      
  • Pirms darbiekārtošanas pakalpojumu apmaksas komersanta birojā jāpārliecinās, ka saņemsiet pakalpojumu

   apmaksu apliecinošu dokumentu!

  • Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
  2024. gada 30. aprīlī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 “Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība”. Apraksts zem attēla.
  NVA logo, tekstuāls saturs

  DARBA MEKLĒTĀJIEM

  Darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama arī tad, ja darbiekārtošanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

  Darba meklētājam, sadarbojoties ar darbiekārtošanas komersantu, jāatceras, ka:

  • izvēloties darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, vispirms Aģentūras mājas lapas reģistrā, ir jāpārliecinās, vai komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci;
  • jāpieprasa darbiekārtošanas pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci, no 2013.gada 6.jūlija licence ir gan elektroniskā dokumenta formā, gan papīra dokumenta formā;
  • rūpīgi jāizlasa līgumi, un pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;
  • jānoskaidro informācija par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;
  • jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, ir garantēta dzīves vieta;
  • jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;
  • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;
  • jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);
  • jāatceras, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums rakstveidā iepazīstināt ar darba līgumu (kas tiks noslēgts ar darba devēju) un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti starp darbiekārtošanas firmu un tās sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;
  • jāatceras, ka starp darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju un darba meklētāju  ir jānoslēdz līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, tad  darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam rakstveidā jāiepazīstina darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un jānodrošina, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā jāinformē darba meklētājs par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus, kā arī ar dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai;
  • darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs (neattiecas uz potenciālo darbinieku atlases pakalpojuma sniedzējiem un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējiem) ir tiesīgs noteikt darba meklētājam maksu tikai par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanai – iekārtošanai darbā nepieciešamo dokumentu sagatavošanai (ne vairāk kā 50 EUR apmērā), transporta izdevumu un veselības (dzīvības) apdrošināšanas izdevumu atlīdzināšanai. Nepieciešamo izdevumu apmēru, izlietojumu un samaksas kārtību nosaka ar darba meklētāju noslēgtajā līgumā. Pirms darba meklētājs ir uzsācis strādāt, darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs saņemt no darba meklētāja ne vairāk kā 50 % no pakalpojuma maksas apmēra.

  NVA vērš uzmanību uz diviem biežāk sastopamiem darba meklētāju apkrāpšanas scenārijiem ārvalstīs:

  Slikti apmaksāts darbs un ļoti slikti dzīves apstākļi:

  • Netiek izsniegts līgums par darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanu un maksājumu dokuments par “dokumentu sagatavošanas izmaksām”;
  • Nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs negaida šādu darbinieku;
  • Tiek skaidrots, ka darba nav, bet varot piedāvāt citu, sliktāk apmaksātu darbu, sliktākus un dārgākus dzīvošanas apstākļus;
  • Uz darba meklētāja sūdzībām, ka ārzemēs solītā darba nav, komersants nereaģē vai atbild, ka sajaukts telefona numurs;
  • Darba devēja piedāvātajā darba vietā parādās arvien jauni nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, dzīvošanas izmaksas, par kuriem cilvēks nebija iepriekš informēts ;
  • Darbu uzsākot, cilvēkam tiek paziņots, ka viņš darba devējam “ir parādā,” un parāds tiks ieturēts no algas.


  VAI


  Cilvēks pakļaujas ekspluatācijai, lai nebūtu jāatmaksā apmācību nauda:

  • Tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs, bet pirms tā uzsākšanas nepieciešama apmācība (parasti 4-6 mēneši)’;
  • Apmācība tiek piedāvāta it kā bezmaksas;
  • Ierodoties darba vietā citā valstī izrādās, ka darba līguma nosacījumi veidoti tā, ka atalgojums ir ļoti zems, par dzīvošanu jāmaksā vairāk nekā bija solīts, turklāt jādzīvo ļoti sliktos apstākļos;
  • Nav iespējas atteikties no darba, jo tiek paziņots, ka, no darba aizejot, būs jāatmaksā apmācību nauda. Noskaidrojas, ka maksa par apmācībām ir ļoti liela.
    

  Lielbritānijas Licencēšanas pārvalde (GLA) ir valsts institūcija, kas dibināta 2006.gadā, pamatojoties uz 2004.gadā pieņemto likumu par darbaspēka piegādātāju licencēšanu. Likums nosaka, ka visiem uzņēmējiem, kas nodrošina ar darbaspēku tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, dārzkopība, pārtikas produktu pārstrāde un iepakošana, kā arī vēžveidīgo vākšanas darbi, ir nepieciešama Licencēšanas pārvaldes izsniegta licence. Piešķirot licenci, pārvalde pārliecinās vai darbaspēka piegādātāji ievēro minimālās Lielbritānijas likumā noteiktās prasības un to, vai darba ņēmēji netiek ekspluatēti. Licencēšanas process ir aprakstīts Licencēšanas pārvaldes mājas lapā www.gla.gov.uk

   

  Uzmanību!

  Ja uzskati, ka licences saņēmējs pārkāpis Tavas tiesības, iesniedz rakstveida sūdzību NVA!  

  KOMERSANTIEM - DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

  • rakstiski slēgt līgumus ar darba devēju, citu sadarbības partneri un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, iepazīstināt darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un nodrošināt, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā ievērot Darba likumā noteiktās prasības attiecībā uz atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu, kā arī noteikumus, kas regulē darba tiesisko attiecību nodibināšanu;
  • rakstiski iepazīstināt darba meklētājus ar noteikumiem, kas noteikti ar darba devējiem un citiem sadarbības partneriem noslēgtajos līgumos, un sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus atbilstoši šiem līgumiem, izņemot līgumus, kas noslēgti ar darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei darbam Latvijā (turpmāk – personāla atlase Latvijā);
  • rakstiski informēt darba meklētāju par dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai attiecīgajā valstī, un kārtību, kādā šīs darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, rakstiski iepazīstināt darba meklētāju ar darba līgumu vai citu līgumu, ar kuru saskaņā paredzēts personu nodarbināt, kā arī ar pamatnoteikumiem un to atbilstību Latvijas vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izņemot personāla atlasi Latvijā;
  • pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstiski informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus;
  • attiecībā uz veicamo darbu un darba samaksu nodrošināt darba meklētājam darba attiecību nodibināšanu atbilstoši noteikumiem, kas nav sliktāki par darba piedāvājumā norādītajiem. Ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt ārvalstī, nodrošināt, ka darba meklētājam, nodibinot darba attiecības, darba samaksa mēnesī nav mazāka par attiecīgās valsts normatīvajos aktos vai darba koplīgumos noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
  • pēc darba meklētāja pieprasījuma nodrošināt, lai darba meklētājam izsniedzamie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā;
  • reģistrēt un izskatīt sūdzības par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, un atbildēt uz tām;
  • katru gadu līdz nākamā gada 25.janvārim iesniegt aģentūrā pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā gadā;
  • 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītajās ziņās un par katru jaunu ar sadarbības partneri noslēgtu līgumu vai izmaiņām esošajos sadarbības līgumos un iesniegt aģentūrā izmaiņas apliecinošos dokumentus (dokumentu kopijas) un noslēgto sadarbības līgumu vai to grozījumu kopijas, izņemot gadījumu, ja sadarbības līgumu par personāla atlasi Latvijā paredzēts slēgt atbilstoši aģentūrā iepriekš iesniegtajam noteikumu 11.3. apakšpunktā minētajam parauglīgumam;
  • triju darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai, ja licence nozaudēta vai sabojāta;
  • darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru, darbības vietas adresi, licences reģistrācijas numuru un datumu, kā arī iestādi, kura izsniegusi licenci;
  • 10 darbdienu laikā pēc aģentūras pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu;
  • piedalīties aģentūras veiktajās pārbaudēs un uzrādīt licences saņēmēja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietu, un būt sasniedzamam norādītajā darbības vietā, sniegt paskaidrojumus un citu nepieciešamo informāciju;
  • licences saņēmējs nav tiesīgs darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem.

  Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 2. punktu, komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus. Licenci izsniedz uz trim gadiem.

  Lai saņemtu licenci, komersantam, jāatbilst šādām prasībām:

  • ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
  • pēdējā gada laikā komersanta darbībā nav konstatēti administratīvie pārkāpumi darba tiesību, darba aizsardzības, patērētāju tiesību aizsardzības un negodīgas komercprakses jomā (izņemot pārkāpumus, par kuriem piemērots administratīvais sods – brīdinājums);
  • nav pasludināta komersanta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
  • komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par Krimināllikumā paredzētu tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personas dzīvību, veselību, pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu, tikumību un dzimumneaizskaramību, īpašumu un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai sodāmība par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir noņemta vai dzēsta;
  • komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav bijuši tāda komersanta pārvaldes institūciju locekļi, kuram iepriekš anulēta licence, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu, vai ir pagājis gads kopš licences anulēšanas, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu;
  • komersantam iepriekš nav anulēta licence, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu, vai ir pagājis gads kopš licences anulēšanas, pamatojoties uz Noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu.

  Lai saņemtu licenci, komersantam pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai personīgi jāiesniedz Aģentūrā šādi dokumenti:

  • pretendenta izstrādātu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, ja komersants sniedz pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei un darba meklētājam netiek noteikta Noteikumu 26. punktā paredzētā maksa par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanai;
  • līguma, ko noslēdz starp pretendentu un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, ja komersants sniedz kādu no starpniecības pakalpojumiem darbiekārtošanā projektu;
  • darba līguma, ja komersants sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus, projektu;
  • darba līguma, ko paredzēts slēgt ar trešās valsts pilsoni, kuram nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja komersants sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus, projektu;
  • parauglīgums, ko noslēdz starp pretendentu un darba devēju par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu darba meklētāja iekārtošanu darbā pie darba devēja;
  • darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas līguma projektu;
  • ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt sadarbībā ar ārvalsts partneri, pretendentam papildus jāiesniedz normatīvajos aktos par dokumentu izstrā­dāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecināta kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā valstī.

  Iesniegumu licences saņemšanai Aģentūra izskata mēneša laikā no saņemšanas dienas. Lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas Noteikumos noteiktās prasības, Aģentūra pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

  Ja objektīvu iemeslu noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

  Pamatojoties uz lēmumu par licences izsniegšanu, Aģentūra izsniedz pretendentam licenci atbilstoši Noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam, ievērojot iesniegumā norādīto licences saņemšanas veidu.

  Valsts nodeva licences saņemšanai:

  Komersants, lai saņemtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, maksā valsts nodevu 500,00 euro apmērā pirms iesnieguma licences saņemšanai iesniegšanas Aģentūrā.

  Atkārtotas licences saņemšana:

  Aģentūra, pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniedz atkārtoti, ja mainījusies licences saņēmēja firma, juridiskā adrese vai nepieciešams papildināt vai svītrot licencē ietverto valstu vai darbiekārtošanas pakalpojumu veidu uzskaitījumu.

  Ja licence ir nozaudēta vai sabojāta, Aģentūra izsniedz licences dublikātu.

  Saņemot licenci atkārtoti vai tās dublikātu, licences saņēmējs tā rīcībā esošo iepriekš izsniegto licenci nodod Aģentūrā.

  Komersants, lai saņemtu atkārtotu licenci vai licences dublikātu, maksā valsts nodevu 50,00 euro apmērā pirms iesnieguma par atkārtotas licences vai licences dublikāta saņemšanu iesniegšanas Aģentūrā.

  Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

  Rekvizīti valsts nodevas par licences saņemšanu samaksai:

  Valsts kase
  Reģ.Nr. 90000050138
  BIC kods TRELLV22
  Konts (IBAN)
  LV36TREL1060180921900

  Papildu informācija:

  Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas kontakti - Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1. Zvanot uz tālruņa numuru +371 20224540 , +371 29461054 vai sūtot e-pastu uz pasts@nva.gov.lv var saņemt vispārīgu informāciju par darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzēju licencēšanu.


  Ņemot vērā Aģentūras caurlaižu sistēmu, ierodoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

  Ierodoties Aģentūrā saņemt licenci, komersanta pārstāvim līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība un, nepieciešamības gadījumā, pilnvara. Pēc licences saņemšanas tiek veikts ieraksts Aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Komersanti, kas saņēmuši licenci NVA darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanai”.

  Nodarbinātības valsts aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu par komersantam izsniegtās licences apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai, pamatojoties uz tiesībaizsardzības vai ārvalsts kompetento institūciju iesniegtajiem dokumentiem par iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem, uz laiku līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, ja licences saņēmējs nepilda Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – Noteikumi) 24. punktā minētos licences saņēmēja pienākumus un nerada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm. Kamēr licences darbība ir apturēta, licences saņēmējs nav tiesīgs reklamēt, piedāvāt vai sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas pārkāpumu novēršanai. Pēc pārkāpuma novēršanas aģentūra lemj par licences darbības atjaunošanu.

  Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

  • licences saņēmējs neatbilst Noteikumu 9. punktā izvirzītajām prasībām;
  • licences saņēmējs ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci vai EURES dalībnieka statusu; 
  • licences saņēmējs nepilda Noteikumu 24. un 24.1. punktos minētos licences saņēmēja pienākumus vai Noteikumu 28.11 punktā minētos EURES dalībnieka pienākumus, ja licences saņēmējs sniedz pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, un rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm;
  • licences saņēmējs atkārtoti nepiedalās Noteikumu 29. punktā minētajā pārbaudē;
  • licences saņēmējs aģentūras lēmumā par licences darbības apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
  • licences saņēmējs darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir pārtraucis uz laiku, ilgāku par gadu;
  • no pārskatiem par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un, ja licences saņēmējam piešķirts EURES dalībnieka statuss, pārskatiem par EURES pakalpojumu sniegšanu secināms, ka darbiekārtošanas pakalpojumi netiek sniegti vismaz vienu gadu;
  • licences saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci;
  • aģentūra konstatē, ka licences saņēmējs darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir izbeidzis;
  • licences saņēmējs reklamē, piedāvā vai sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus laikā, kamēr licences darbība ir apturēta;
  • ja licences darbība ir apturēta un licences saņēmējs nenodod licenci aģentūrā Noteikumu 41. punktā minētajā termiņā.

  “Komersantiem - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 24.10. apakšpunktam ir pienākums katru gadu līdz 25. janvārim iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) atbilstoši Noteikumu 28. punktam sagatavotu pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Pārskats) iepriekšējā gadā.

  Pārskats Aģentūrā jāiesniedz par visām licencē darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai norādītajām valstīm.

  Ņemot vērā 2024. gada 23. aprīļa grozījumus Noteikumos, ja Pārskata periodā komersants - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis pakalpojumu līgumus  un darba līgumus ar trešo valstu pilsoņiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, Pārskatā atsevišķi jānorāda ar trešo valstu pilsoņiem noslēgto līgumu skaits.

  Par Noteikumu 24. punktā noteikto pienākumu neizpildi atbilstoši Noteikumu 37. un 38. punktam Aģentūra ir tiesīga lemt par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšanu vai anulēšanu”.

  Informējam par nepilnībām, kuras Aģentūra visbiežāk konstatē, veicot pārbaudes komersantu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietā.

  Aģentūra vērš komersantu uzmanību uz to, ka, konstatējot šādas nepilnības, Aģentūrai ir tiesības rīkoties atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” - pieprasīt paskaidrojumus un lemt par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu.


  Aģentūras veikto pārbaužu laikā biežāk konstatētie pārkāpumi:

  • Komersants nav atpazīstams - pie ēkas nav izvietota komersanta reklāmas plāksne ar norādi uz darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.
  • Pie komersanta biroja ieejas nav izvietota komersanta reklāmas plāksne ar norādi uz darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.
  • Komersants darbības vietā nav sastopams.
  • Komersanta darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietā nav norādīti pieņemšanas laiki.
  • Komersants rakstveidā neinformē darba meklētājus par vispārējo informāciju par valsti un vispārējiem darba apstākļiem.
  • Komersants rakstveidā neinformē darba meklētājus par darba piedāvājumu.
  • Komersants rakstveidā neiepazīstina darba meklētājus ar dokumentiem, kas nepieciešami darba attiecību uzsākšanai.
  • Komersants rakstveidā neiepazīstina darba meklētāju ar darba līguma projektu.
  • Komersants nav izveidojis darba meklētāju sūdzību reģistrācijas žurnālu.

  Aģentūra informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” 12.1 punktu, komersants dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

  Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

  Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā