EURES izdotie informatīvie bukleti  

EURES izdoto bukletu mērķis ir informēt tās galvenos klientus - darba meklētājus un darba devējus par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem.


EURES - ceļvedis darbinieku meklēšanā Eiropā    

 

INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKU NOSŪTĪŠANU
Darbinieka nosūtīšanas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts Darba likumā. Ar šo tiesisko regulējumu ir pārņemta 1996.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.
Darba likums regulē gan darbinieka nosūtīšanas jautājumus, gan arī citus jautājumus, kas saistīti ar darbinieka nosūtīšanu, piemēram, darba samaksu, darba un atpūtas laiku, atšķirīgas attieksmes aizliegumu u.c. Savukārt jautājumi, kas saistīti ar darba aizsardzību ir regulēti Darba aizsardzības likumā un virknē Ministru kabineta izdotajos noteikumos. Jautājumi, kas ir saistīti ar komandējuma izdevumu atlīdzināšanu, ir regulēti īpašos Ministru kabineta noteikumos.
Darba likumā ietvertais regulējums attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu attiecas uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstu vai Šveices Konfederācijas darba devējiem.
Vienlaikus atsevišķi ar darbinieku nosūtīšanu saistīti jautājumi ir attiecināmi arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas nodarbināti Latvijā saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/66/ES par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros prasībām. Šajos materiālos ir sniegta informācija darba devējiem un darbiniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu:
Darba devēja pienākumi nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas

Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā  

 

Ievērojot to, ka Valsts darba inspekcija ir kompetentā iestāde Latvijā par jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu, ja Jums ir papildus jautājumi saistībā ar darbinieku nosūtīšanu, lūdzam vērsties Valsts darba inspekcijā:

Valsts darba inspekcijas kontaktinformācija:
Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, LV–1010
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Inspekcijas darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 08:00 līdz 17:00;  piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.
Plašāka informācija par Valsts darba inspekcijas kontaktiem un atrašanās vietu: http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/

 

 

TREŠO VALSTU PILSOŅU NODARBINĀTĪBA 

 Trešo valstu pilsoņu īstermiņa nodarbinātība:

- darba devējs reģistrē vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja nodarbinātība paredzēta uz darba līguma pamata;

- darba devējs iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ielūguma pieprasījumu (kopā ar darba līgumu vai tā projektu un ārzemnieka izglītības dokumentiem); 

- ārzemnieks Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī iesniedz dokumentus vīzas pieprasīšanai. Informācija par tiesībām uz nodarbinātību tiek iekļauta vīzā;  

- ārzemnieks reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs. 

 

Trešo valstu pilsoņu ilgtermiņa nodarbinātība:

- darba devējs reģistrē vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja nodarbinātība paredzēta uz darba līguma pamata;

- darba devējs iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsaukuma pieprasījumu (kopā ar darba līgumu vai tā projektu un ārzemnieka izglītības dokumentiem);

- ārzemnieks Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī iesniedz dokumentus, lai saņemtu uzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību;

- uzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;ārzemnieks reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.

 

Vakance
Savienības pilsoņu nodarbinātībai nav ierobežojumu, bet trešo valstu pilsoņus drīkst pieņemt darbā tikai ja vakancē ir brīva ne mazāk kā 10 darbdienas. Šādas vakances ir oficiāli jāreģistrē Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā. 

 

Izsaukums/ielūgums
Trešo valstu pilsoņu īslaicīgai nodarbinātībai darba devējs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz ielūguma pieprasījumu, bet ilglaicīgai nodarbinātībai – izsaukuma pieprasījumu. Apstiprināts ielūgums kalpo par pamatu vīzas un tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai. Savukārt apstiprināts izsaukums kalpo par pamatu vīzas (ieceļošanai), uzturēšanās atļaujas un tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai.  

 

Vīza 
Vīza kopā ar tiesībām uz nodarbinātību var būt par pamatu īslaicīgai nodarbinātībai. Vīza tiek izsniegta uz apstiprināta ielūguma pamata.  

 

 

Uzturēšanās atļauja
Ilglaicīgai nodarbinātībai ārzemniekam ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. Dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir tiesīgi iesniegt tie trešo valstu pilsoņi, kuriem ir derīga citā Šengenas līguma valstī izsniegta uzturēšanās atļauja, ir tādas valsts pilsonis, kuras pilsoņiem ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza vai ir derīga vīza ar tiesībām uz nodarbinātību.  Pārējie trešo valstu pilsoņi uzturēšanās atļauju pieprasa Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Uzturēšanās atļauju izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Savienības pilsoņiem sākotnēji tiek izsniegta Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība, bet pēc piecu gadu nepārtrauktas uzturēšanās - pastāvīgās uzturēšanās apliecība. Sākotnēji ārzemniekam tiek izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, bet pēc piecu gadu nepārtrauktas uzturēšanās un valsts valodas pārbaudījuma nokārtošanas (vismaz A2 līmenī) - pastāvīgās uzturēšanās atļauja.  Vairāk informācijas Pilsonības un migrācijas lietu mājas lapā
 

Katrā ES/EEZ valstī un Šveicē ir izveidots kontaktcentrs darba devējiem, kas vēlas noskaidrot attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumu darbinieka nosūtīšanas jautājumos. Šajos centros var noskaidrot:kādi dokumenti nepieciešami informējot attiecīgās valsts atbildīgās iestādes par darbinieku nosūtīšanukādi normatīvie akti darba tiesisko attiecību jomā jāievēro darba devējam, nosūtot savu darbinieku uz konkrēto valsti - atalgojuma apmērs, darba aizsardzības noteikumi utt.kādi ir uzturēšanās nosacījumi nosūtītajam darbiniekam. Sarakstu ar kontaktcentriem var atrast sekojot norādēm šajā mājas lapā (angļu val.): https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726&langId=en