Saskaņā ar Imigrācijas likumu tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem Latvijā ir visām personām, kuras ir ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī patvēruma meklētājiem, ja no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav ticis pieņemts lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

NVA īstenotā projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki palīdzēs Jums atrast piemērotu darbinieku no bēgļu un personu ar alternatīvo statusu vidus.

Projekts “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” izveidots 2016.gada sākumā ar mērķi veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iesaisti Latvijas darba tirgū. Projekta īstenošanas termiņš – 5 gadi.

KĀ DARBA DEVĒJIEM PIETEIKTIES BĒGĻU UN ALTERNATĪVO STATUSU IEGUVUŠO PERSONU NODARBINĀŠANAI?

1.solis
Lai pieteiktos bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu nodarbināšanai, darba devējam ir jāinformē NVA par vakanci, kurā vēlaties nodarbināt šīs personas.

Vakances bēgļiem vai personām ar alternatīvo statusu varat pieteikt šādos veidos:

  • Sazinoties ar projekta ”Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbiniekiem: tel. 25704510, E-pasts: integracija@nva.gov.lv
  • NVA filiālēs klātienē, elektroniski vai zvanot pa tālruni (NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama sadaļā “Kontakti”).


Brīvās darba vietas pieteikšanai nepieciešams norādīt šādu informāciju:

  • Darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • Profesija;
  • Darbības joma;
  • Darba pienākumi un darbinieka vēlamās prasmes un kompetences;
  • Darba vietas adrese;
  • Atalgojums;
  • Brīvo darba vietu skaits;
  • Darba devēja kontaktinformācija.

2.solis
Projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” specializētais konsultants ar Jums sazināsies, lai noskaidrotu detalizētāku informāciju par vakanci un piedāvātu Jums piemērotāko kandidātu.

3.solis
Projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” specializētais konsultants kopā ar potenciālo darbinieku un, nepieciešamības gadījumā, tulku dosies pie darba devēja uz interviju un iepazīties ar iespējamo darba vietu.

4.solis
Nepieciešamības gadījumā NVA nodrošina tulku saziņai ar darba ņēmēju darba līguma slēgšanas dienā un pirmajā darba dienā.

Nodarbinot bēgļus un personas ar alternatīvo statusu, varat izmantot NVA atbalstu darba devējiem, iesaistoties kādā no pasākumiem:

Valsts valoda

Nodarbinot bēgļus un personas ar alternatīvo statusu, jāņem vērā 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.733 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi un Valsts valodas likuma 6.pants.

Tas nozīmē, ka privātajā sfērā bez valsts valodas zināšanu apliecības personu var nodarbināt tad, ja to darbība neskar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību).

NVA piedāvā bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu latviešu valodas kursus 120 h apjomā katram no sešiem valsts valodas zināšanu līmeņiem. Kursus beidzot ir iespēja kārtot valsts valodas zināšanu eksāmenu Valsts Izglītības satura centrā.

Pēc pirmā līmeņa kursu beigšanas persona prot elementāri sazināties latviešu valodā.