Novada tīmekļa vietne:

www.gulbene.lv


Informācija par novadu:

Gulbenes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Teritorijas ziņā tas ir piektais lielākais novads Latvijā ar 1871 km2, tā teritorijā ietilpst Gulbenes pilsēta un 13 pagasti. Vairāk kā pusi no novada teritorijas aizņem meži - 55 %, lauksaimniecības zemes – 33 %.
Gulbenes novada iedzīvotāji lepojas ar zaļu, ģimenēm draudzīgu un drošu dzīves vidi. Pašvaldības teritorijā ir ļoti labs publisko (izglītības, veselības aprūpes, sociālo u.c.) pakalpojumu pārklājums, nodrošinot to pieejamību iedzīvotājiem.

 

attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gulbenes novada pašvaldības teritorijas raksturojums

Novadu šķērso 3 reģionālās nozīmes autoceļi ar starptautiskas nozīmes tranzītceļa potenciālu: P27 Smiltene-Velēna - Gulbene, P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža ar izeju uz Vientuļu robežpārejas punktu un P36 Rēzekne-Gulbene ar izeju uz Terehovas robežpārejas punktu.
Attālumi no administratīvā centra Gulbene līdz:

 • Rīgai - 186 km
 • Igaunijas robežai, pilsētai Valgai- 108 km
 • Lietuvas robežai - 202 km, Viļņai – 351 km
 • Krievijas robežai – 78 km, Pleskavai – 159 km
 • Rīgas ostai – 186 km
 • Ventspils ostai – 390 km
 • Liepājas ostai – 437 km
 • Starptautiskai lidostai “Rīga”- 186 km

Novadā ir 2 aktīvas dzelzceļa līnijas, platsliežu Pļaviņas- Gulbene un 33 km garā šaursliežu līnija Gulbene-Alūksne.

attēls

 

 

 

 

 

Gulbenes novada pašvaldības infrastruktūras raksturojums 

Gulbenes novadā ir bagātīgs kultūrvēsturiskā mantojuma objektu klāsts. Novadā valsts aizsardzībā atrodas 275 valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī tas ir bagāts ar 15 muižu apbūves kompleksiem. Ievērojamākie ir Vecgulbenes muižas komplekss, Jaungulbenes muiža, Stāmerienas muiža, Litenes muiža, Beļavas muiža, Lizuma muiža, Kalnienas un Rankas muižas. Ap muižu kompleksiem, baznīcām un vēsturiski nozīmīgām teritorijām attīstās novadu nozīmes tūrisma vietas. 

attēls

 

 

 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Gulbenes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019.gadā NVA Balvu filiālē tika reģistrētas 631 brīvas darba vietas. Pamatojoties uz 2018.gada statistikas datiem (465) , lielākā daļa no tām varētu būt re tām varētu būt reģistrētas Gulbenes novadā. Aktuālākās vakantās darba vietas reģistrētas – vienkāršajās profesijās (170), pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem (92), kvalificēti darbinieki (87) un atbilstoši dominējošām saimnieciskās darbības nozarēm arī kvalificēti darbinieki lauksaimniecības un mežsaimniecības darbiem (72).


Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs – 158; metālmateriālu metinātājs – 155; palīgstrādnieks – 153; namdaris – 138; betonētājs – 124; mūrnieks – 104; apdares darbu strādnieks – 97; elektriķis – 89; krāsotājs – 89; flīzētājs – 88.

 


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Gulbenes novadā tautsaimniecības aktivitāte ir raksturojama kā ilgtspējīga. Jaudīgākie uzņēmumi darbaspēka un pievienotās vērtības radīšanai ir bagāti ar vērtīgu pieredzi vairāk nekā 25 gadu periodā. Ekonomiskā aktivitāte koncentrējusies Gulbenes pilsētā (vidēji 35%), attiecīgi lauku teritorijā Beļavas pagastā 7,6%, Lizuma pagastā 5,4%, Rankas pagastā 6,1%.

Pamatojoties uz dabas resursu bagātību, dominējošās nozares Gulbenes novadā ir mežizstrādes, kokapstrādes, lauksaimniecības, kravu pārvadājumu, metālapstrādes un pārtikas pārstrādes nozare

 

attēls

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Gulbenes novada pašvaldības uzņēmējdarbības nozaru vizualizācija

Gulbenes novada teritorijas konkurētspējīgās priekšrocības ilgtermiņā novērtējuši tādi uzņēmumi kā:

 • Līderis koka mēbeļu sagatavju ražotājs Latvijā - SIA “Avoti SWF” (Lizuma pagasts), 468 darbinieki, 45,4 milj. EUR apgrozījums;
 • Latvijā lielākā bioloģiskā saimniecība ZS “Ķelmēni” (Rankas pagasts), 60 darbinieki, >2 milj. EUR apgrozījums;
 • Trešais lielākais dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA “Dimdiņi” (Lizuma pagasts), 94 darbinieki, >5,65 milj. EUR apgrozījums
 • SIA “Grantiņi 1”, kas ir desmitais lielākais mežizstrādes uzņēmums Latvijā pēc apgrozījuma (Rankas pagasts), 99 darbinieki, >15,7 milj. EUR apgrozījums.
 • Novada teritorijā darbojas konkurētspējīgi metālapstrādes (SIA “Rubate metal” – 29. lielākais uzņēmums Latvijā, SIA “Kontemt”) uzņēmumi, kas rada augstas pievienotās vērtības produktus kā vietējam, tā eksporta tirgum.

Novadā ir attīstīts dzelzceļa tīkls, kas veicina rūpniecības attīstību pilsētas, Stradu pagasta, Beļavas pagasta industriālajās zonās, nosakot uzņēmējdarbības vides attīstības perspektīvas nākotnē. Novērtējot dzelzceļa tīkla priekšrocības, aktīvu darbību Gulbenes novadā veic tādi uzņēmumi kā SIA “Polymix Baltic’, SIA “Baltic Agro”, Latvijas-Baltkrievijas kopuzņēmums SIA "M.T.Z.-SERVISS", SIA “8CBR’, SIA “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “LatGran” u.c.

Darbinieku pieejamība un to apmācīšanas iespējas
2019.gadā Gulbenes novadā reģistrēts 20 079 iedzīvotājs. Starp 110 novadiem iedzīvotājus skaita ziņā – 14. lielākais (PMLP dati).
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem 2019.gadā bezdarba līmenis Gulbenes novadā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, turpina samazināties. 2019.gadā ir vērojams vismazākais bezdarba līmenis pēdējo gadu laikā – 5,5% līmenī.

Strādājošo vidēja darba samaksa Gulbenes novadā (bruto 2019. gada 4. ceturksnis, EUR ):

 • Pavisam, bez privāta sektora komersantiem (ar nodarbināto skaitu < 50) 903 EUR, kas ir par 5,7% vairāk nekā iepriekšējā periodā;
 • Sabiedriskajā sektorā 795 EUR ;
 • Privātā sektora komersanti (ar nodarbināto skaitu >50) 1087 EUR jeb par 14,4% vairāk nekā iepriekšējā periodā.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde.

Kopējais nodarbināto skaits Gulbenes novadā reģistrētajos uzņēmumos 2018.gadā sasniedzis 3855 strādājošos. Pēc pašreizējiem provizoriskajiem datiem, 2019.gadā Gulbenes novadā bija reģistrēti aptuveni 70 uzņēmumi, kuros būtu nodarbināti vismaz 10 strādājošie.
Pamatojoties uz publiski pieejamajiem 2018.gada publisko pārskatu datiem, novada lielākais darba devējs ir SIA “Avoti SWF”, kas nodarbina vairāk kā 486 personas, tam seko SIA “DIANA” ar 127 darbiniekiem. Darbinieku skaits, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn audzis arī SIA “GRANTIŅI 1” (+5 darbinieki) un SIA “DIMDIŅI” (+6 darbinieki), savukārt AS “RANKAS PIENS” tas par 2 strādājošajiem samazinājies. Aizvadītajā gadā piena pārstrādes uzņēmumā strādājuši 85 cilvēki.


Kā skaidrots AS “RANKAS PIENS” piens iesniegtajā vadības ziņojumā, pērn uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjoms saglabājies iepriekšējā gada apmērā. Akcents likts uz ražošanu, kas ļāvis saglabāt kvalificēta darbaspēka resursus.

Gulbenes novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2018.gadā:

 1. SIA “Avoti SWF”: 486 darbinieki
 2. SIA “DIANA”: 127 darbinieki;
 3. SIA “GRANTIŅI 1”: 99 darbinieki;
 4. SIA “DIMDIŅI”: 94 darbinieki;
 5. AS “RANKAS PIENS”: 85 darbinieki;
 6. SIA “RCI GULBENE”: 78 darbinieki.

Datu avots: Lursoft

Pašvaldības atbalsta iespējas
Gulbenes novada pašvaldība ir uzņēmējdarbību atbalstoša. Lai veicinātu ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību, pašvaldība potenciāliem investoriem piedāvā iespēju saņemt:

 • Atbalstu darbinieku apmācību organizēšanā un kvalificēta darbaspēka piesaistē atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai;
 • Iespēja nomāt pašvaldības zemi;
 • Nekustamo īpašumu nodokļu atlaides līdz 90% apmērā līdz 3 gadu periodam;
 • Pieejami lauku attīstības speciālistu pakalpojumi, kas palīdz un konsultē lauksaimniecības nozares uzņēmējus;
 • Aktīvi strāda Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, kas organizē izglītojošus pasākumus tūrisma uzņēmējiem, popularizē tūrisma gala mērķus administratīvajā teritorijā un organizē ikmēneša mājražotāju tirgu;
 • Iespēja pieslēgties inženiertīkliem Gulbenē un lielākajos ciemos;
 • Publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana – 2019.gadā pabeigta grants ceļu ceļu atjaunošana 71km garumā, sakārtota ceļa infrastruktūra Gulbenē Brīvības ielas zonā, izveidojot rotācijas apli;
 • Pašvaldības grantu konkursa “Starteris” komercdarbības uzsākšanai un attīstībai ietvaros piešķirts 12 840 EUR finansējums trīs ideju autoriem.
 • Mājaslapā www.biznessgulbene.lv tiek ievietota uzņēmējiem aktuāla informācija par pasākumiem un aktualitātēm.
 • Sociālo tīklu vietnē facebook.com/biznessgulbene un facebook.com/groups/darbsgulbenesnovada nodrošināta aktuālu informāciju mērķa auditorijai, popularizējot darba iespējas novada teritorijā.
 • Informatīvi pasākumi, semināri un apmācības saistībā ar uzņēmējdarbībai aktuālām tēmām, piemēram, sociālās uzņēmējdarbības, .
 • Pašvaldības finansiāls atbalsts dalībai nacionāla mēroga konkursos, izstādēs u.c. pasākumos.
 • Uzņēmēju godināšanas pasākums “Gulbenes novada uzņēmumu gada balva” 8 tematiskajās nominācijās un 14 pilsētas, pagastu nominācijās.
 • Turpināsies Eiropas struktūrfondu investīcijas industriālo teritoriju attīstīšanai 2020.gadā (SAM 3.3.1.);
 • Izveidota interaktīva karte, radot iespēju iegūt visaptverošu informāciju par nozaru, uzņēmumu ekonomisko aktivitāti https://gulbene.kartes.lv/
 • Gulbenes novada VPVKAC- nodrošināta pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumu pieejamība. E-dokumentu pieņemšana.
 • Darba vietas nomas iespējas atvērta tipa birojā īstermiņā un ilgtermiņā līdz 12 mēnešiem. Nodrošinot konkurētspējīgu piedāvājumu jaunajiem uzņēmējiem agrīnā attīstības posmā un attālinātā darba veicējiem strādāt Gulbenes pilsētā. Pakalpojuma izmaksas ir demokrātiskas (1,45 EUR/diena).
 • Iespēja saņemt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai.
 • Tiek realizēts projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura ietvaros darbinieki, iedzīvotāji var apmeklēt mācības, tādējādi pilnveidojot nodarbināto personu profesionālo kompetenci. Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs.

 


Sadzīves apstākļi

 

Gulbenes novadā, uzsākot 2019./2020.mācību gadu, bija 9 vispārizglītojošās izglītības iestādes un 1 speciālās izglītības iestāde – Sveķu internātpamatskola.


Vispārējās pamatizglītības posmā novada skolās tiek īstenotas 4 izglītības programmas – pamatizglītības (1.- 9.kl.); pamatizglītības 1.posma (1.- 6.klase); pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase); pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) neklātienes programmas. Vidusskolas posmā tiek īstenotas 4 programmas - vispārizglītojošā virziena; matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena; vispārizglītojošā virziena (neklātienes) un profesionāli orientēta virziena programmas.

attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novērtējot kvalificēta darbaspēka nepieciešamību uzņēmējdarbības attīstībai mežizstrādes, kokapstrādes, lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes nozarēs, Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Rankas pagastā profesionālās prasmes apgūt ir iespējams 21 programmās ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. Ogres tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas piedāvā ļoti daudzveidīgas tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas, kas paredzētas strādājošajiem. Novada uzņēmēji aktīvi iesaistās mācību programmu pilnveidošanā atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

Par kultūras vides bagātību un daudzpusību Gulbenes novadā rūpējas 16 kultūras/tautas nami ar kolektīvu saimi. Ik gadu novada teritorijā notiek vidēji 800 pasākumi, kas pulcē vidēji 90 tūkstošus apmeklētāju.

Gulbenes novadā tiek īstenotas arī tādas plašāka mēroga aktivitātes kā Muzeju nakts, Satiec savu meistaru, Baznīcu nakts, Dzejas dienas, Eiropas kultūras mantojuma un Tūrisma dienas, rallijs utt.
2019. gadā Gulbenes novada kultūras/tautas namos darbojās 110 amatiermākslas kolektīvi (t.sk. Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris), iesaistot 1569 dalībniekus.

Gulbenes novads var lepoties ar lielu skaitu aktīvu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pie kuriem savas brīvdienas izvēlās pavadīt ģimenes, skolēnu un tūristu grupas, darba kolektīvi. Šeit ikviens varēs atrast sev tīkamu nodarbi un baudīt gan mieru un klusumu, gan aktīvo atpūtu.

Pavadiet laiku ar ģimeni un draugiem dažādās lauku sētās un saimniecībās, apskatot mājdzīvniekus, eksotiskos putnus un meža zvērus. Piedalies izzinošās ekskursijās Latvijas pusdārgakmeņu darbnīcā Litenē, radošajās nodarbībās Druvienā un saliedēšanās takās Galgauskā vai baudot pirts rituālus Daukstēs.

Atpūtieties aktīvi baudot Stāmerienas ezera burvību uz SUP dēļiem, laivojot pa Gaujas un Pededzes upēm, izmēģinot braucienus ar kabeļveikbordu Tirzā vai spēlējot disku golfu Staros. Dodieties aizraujošās izjādēs ar zirgiem un velo tūrēs pa visu novadu.

Apskatiet dabas un kultūrvēsturisko mantojumu novada pilīs, muižās un baznīcās. Iepazīstiet novadnieku dzīvi kultūrvēsturiskā mantojuma centros un ekspozīcijās, kā arī apskati dabas liegumus, avotus, parkus un Lejasciema daiļdārzus, bet beigās piestāj Šķieneru pieturā.

Izbaudiet garšas novada apskates saimniecībās – gatavo maizi uz ugunskura Stāmerienā, degustē vīnu un grauzdē kafiju Rankā, bet dažādus sierus nogaršo Strados. Medus pasauli un bišu dzīvi iepazīsti Beļavā un Jaungulbenē.

Darījumu tūrisma pakalpojumus piedāvā vairāki atpūtas kompleksi, kur varēsiet ne tikai organizēt profesionālu konferenci, bet arī atpūsties, izmantojot kompleksa piedāvātās atpūtas iespējas.