Ventspils filiāle

Ventspils novads

 

Novada mājas lapa: www.ventspilsnovads.lv

Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā.

Novada platība aizņem 2 458 km2, kas ir desmitā lielākā platība starp Latvijas pašvaldībām. Novadu veido Piltenes pilsēta un 12 pagasti: Ances pagasts; Jūrkalnes pagasts; Piltenes pagasts; Popes pagasts; Puzes pagasts; Tārgales pagasts; Usmas pagasts; Užavas pagasts; Vārves pagasts; Ziru pagasts; Zlēku pagasts.

Ekonomiskā attīstība

Ventspils novadu raksturo labi ekonomiskās vides rādītāji – bezdarba līmenis, strādājošo darba samaksa, nodarbināto skaits, uzņēmumu lielums un apgrozījums u.c.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Ventspils novads

365

160

39

24

47

3

88

5.4

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Tradicionālās Ventspils novada ekonomikas nozares ir mežsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana. Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma nodarbojas ar kokapstrādi, mežistrādi, pārtikas ražošanu, mazumtirdzniecību, kūdras ieguvi, augkopību, lopkopību un būvdarbiem. Novada ekonomiski attīstītākās teritorijas – Tārgales, Vārves un Ugāles pagasti.

Ventspils novada desmit lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā:

Ventspils novada desmit lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā

Izglītība

Ventspils novada pašvaldībā darbojas 8 vispārējās izglītības iestādes (7 pamatskolas, 1 vidusskola), 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta jomās) un 1 speciālās izglītības iestāde.

Visas vispārējās izglītības iestādes piedāvā izglītības programmas izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām (iekļaujošā izglītība), 1.-6.klašu skolēniem pēcpusdienās ir iespējams apmeklēt mācību un radošā darba grupu nodarbības. Visās vispārējās izglītības iestādēs tiek īstenota interešu izglītība.

Veselības aprūpe

Veselības pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotajiem, galvenokārt, nodrošina SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Ventspils novadā darbojas vairāki doktorāti un zobārstniecības kabinets. Sociālās aprūpes pakalpojumus sniedz biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" centros “Landze” un “Usma”, kā arī nodibinājums „Fonds „Cilvēks Cilvēkam”” Jūrkalnē.

Kultūra

Ventspils novada kultūras iestādes ir svarīgi sabiedriskās dzīves centri, kuri piedāvā iedzīvotājiem apgūt un izzināt kultūras mantojumu, aicina piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un iepazīt profesionālās mākslas sniegumus. Ventspils novadā darbojas 10 kultūras un tautas nami.