Bezdarbniekam ir tiesības:

 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā profilēšanas rezultātus, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;
 • saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";
 • saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;
 • saņemt informāciju par brīvajām darbavietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas;
 • uzrādot darba līgumu vai ziņojot NVA par ienākumu gūšanu, kļūt par darba ņēmēju vai gūt ienākumus pašnodarbinātas personas statusā, divas reizes 12 mēnešu periodā (līdz 31.12.2021. kopā nepārsniedzot 120 dienas).

Bezdarbniekam ir pienākums:

 • patstāvīgi un ar NVA palīdzību aktīvi meklēt darbu un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus NVA individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;
 • individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktajā dienā ierasties NVA un uzrādīt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 • ierasties NVA triju darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;
 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos, tai skaitā pildīt darba meklējumu dienasgrāmatu;
 • ziņot NVA:
  • vienas darba dienas laikā, ja persona vairs neatbilst šādiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem:
   • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
   • ir pašnodarbināta persona, kura gūst ienākumus, kas sasniedz minimālo mēneša darba algu;
   • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
   • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
   • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
   • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.
  • vienas darba dienas laikā, ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";
  • triju nedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma — par pārejošas darbnespējas laiku, ja tas ir bijis ilgāks par 10 dienām.


  Aktīva darba meklēšana Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē ir personas mērķtiecīgas darbības nolūkā atrast algotu darbu — piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, kā arī citas darbības, kuru mērķis ir atrast darbu.

  NVA sadarbībā ar bezdarbnieku nosaka un piedāvā viņam piemērotu darbu:

  Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūrā tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

  • bezdarbniekam iestājusies pārejoša darbnespēja;
  • bezdarbnieks kopj slimu bērnu;
  • pamatojoties uz izsaukumu, bezdarbnieks ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;
  • iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja NVA apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;
  • ierašanās nav iespējama sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu;
  • ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.


  Bezdarbniekam jāierodas NVA pirmajā darba dienā pēc minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

  1. darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana uz nenoteiktu laiku, izņemot šā statusa iegūšanu divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas, ja par to paziņots Nodarbinātības valsts aģentūrai, kā arī izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
  2. vecuma, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, sasniegšana vai valsts vecuma pensijas piešķiršana (tai skaitā priekšlaicīgi);
  3. nonākšana ieslodzījuma vietā vai ilgstošās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
  4. uzņemšana pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
  5. atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;
  6. bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
  7. nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
  8. pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības, ja Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi;
  9. 100 procentu darbspēju zaudējums;
  10. atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu vai tiesas apstiprinātu izlīgumu ar darba devēju;
  11. bezdarbnieka nāve;
  12. atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA;
  13. personas neatbilstība Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem;
  14. gadījums, kad ir pagājuši trīs mēneši, kopš persona, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, ir zaudējusi darba ņēmēja statusu;
  15. gadījums, kad persona, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, darba ņēmēja statusu zaudējusi vairāk nekā vienu reizi.

  Personai, kurai bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir bijis:

  1. atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;
  2. bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;
  3. nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
  4. atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu NVA,
  5. ir tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no dienas, kad tika pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu.

  Atgādinājums bezdarbnieka statusa saņēmējam

  1. Bezdarbniekam savlaicīgi jāziņo NVA par apstākļiem, kas ietekmē personas tiesības atrasties bezdarbnieka statusā.
  2. Bezdarbniekam savlaicīgi jāziņo NVA par darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšanu.
  3. Bezdarbniekam pirms izbraukšanas no Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai Šveices Konfederāciju darba meklēšanas nolūkā ir jāierodas NVA, lai nekavējoties sniegtu priekšlikumus individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei un aktualizēšanai.
  4. Gadījumā, ja bezdarbnieks nevar ierasties NVA individuālā darba meklēšanas plānā norādītajā datumā, jāsazinās ar atbildīgo darbinieku un jāvienojas par NVA apmeklēšanu pirms individuālā darba meklēšanas plānā norādītā datuma.