Kādas ir bezdarbnieka tiesības?

Bezdarbniekam ir tiesības:

  • saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus,

  • saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tāds ir piešķirts,

  • saņemt karjeras konsultācijas,

  • saņemt stipendiju, ja viņš mācās kādā no NVA piedāvātajām programmām.

  • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām.

Kādi ir bezdarbnieka pienākumi?

Bezdarbnieka pienākumi ir:

  • noteiktajā dienā ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

  • Katram bezdarbniekam ir individuālais darba meklēšanas plāns.

Plānā ieraksta datumu, kurā bezdarbniekam jāierodas NVA.

NVA var uzaicināt bezdarbnieku ierasties arī citā laikā.

Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla neierodas

Nodarbinātības valsts aģentūrā noteiktā dienā, viņš var

zaudēt bezdarbnieka statusu.

Kādi ir attaisnojošie iemesli, ja bezdarbnieks neierodas NVA norādītajā dienā?

Attaisnojoši iemesli ir:

Ja bezdarbnieks ir saslimis vai kopj slimu bērnu,

ja viņš šajā laikā, kad viņam jāierodas NVA,

ir bijis izsaukts uz tiesu, prokuratūru.

Ja bezdarbniekam ir miris laulātais draugs

vai pirmās pakāpes radinieks – tēvs, māte,

bērni, brāļi vai māsas.

Par attaisnojošu iemeslu uzskata arī

gadījumus, kad bezdarbnieks sakarā ar dalību aktīvajos

nodarbinātības pasākumos

vai citiem individuālajā darba meklēšanas

plāna pasākumiem nevar ierasties NVA.

Kad jāierodas NVA?

Pirmajā darba dienā pēc attaisnojošo iemeslu

izbeigšanās bezdarbniekam jāierodas

Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Viņam ir jāuzrāda attaisnojošo iemeslu

apstiprinošs dokuments.

Piemēram, radinieka miršanas apliecība vai

tās kopija.

Izziņa no ārsta par bērna slimību.

Kādi vēl ir bezdarbnieka pienākumi?

Tāpat bezdarbnieka pienākums ir aktīvi meklēt

darbu.

Tas nozīmē viņam jāinteresējas par brīvajām

darba vietām.

Jāsūta CV uz uzņēmumiem, kur ir brīvas darba vietas,

jāpiedalās darba intervijās un konkursos.

Bezdarbnieka pienākums ir ziņot Nodarbinātības valsts

aģentūrai par to, ka viņš ir stājies darba attiecībās,

ieguvis pašnodarbinātas personas statusu, sācis mācīties

klātienē arodskolā, profesionālajā vai vispārējā vidējās

izglītības iestādē; ja viņš ir saslimis un slimojis ilgāk par

divām nedēļām.

Kas piešķir bezdarbnieka pabalstu?

Bezdarbniekam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu pieņem

VSAA - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Pēc tam, kad NVA - Nodarbinātības valsts aģentūrā

pieņem lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu,

bezdarbnieks VSAA iesniedz iesniegumu

par bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanu.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā Valsts sociālās

apdrošināšanas aģentūras nodaļā.